Artikel

Erhvervsjura - Genåbning

Faglig og didaktisk inspiration til Erhvervsjura frem mod eksamen og skoleårets afslutning 2021 - samt info om, hvordan læreren kan give vejledning og hjælp til elever som en del af den virtuelle undervisning.

Det seneste skoleår 2020/2021 har igen været præget af nedlukninger, nødundervisning både on- og offline, hvilket har udfordret den traditionelle undervisning som vi kender den.  Trods et kæmpe engagement hos lærerne, idérigdom og didaktisk kreativitet i det virtuelle digitale læringsrum er både det sociale som faglige miljø blevet udfordret i større eller mindre grad – og dette notat sætter således fokus på, hvorledes den afsluttende skoletid frem mod eksamen, og skoleårets afslutning 2021 kan afvikles under hensyntagen til dette.

Indholdsmæssigt følger først de formelle rammer bl.a. omkring eksamen, hvorefter den mundtlige dimension behandles, herunder de faglige og didaktiske input – og notatet afrundes med et kort blik på evalueringen af nedlukningsperioden. Bemærk, understregede ord indeholder direkte links.

 

Formel rammesætning

Som følge af den politiske aftale indgået primo februar, med seneste justering d. 4. maj 2021 om 100% genåbning for alle elever senest d. 21. maj – er aftalen om (færre) eksaminer udmøntet i Gymnasienødprøvebekendtgørelsen med tilhørende Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 og afsluttende standpunktskarakterer.  Rammesætningen er naturligvis stadig under efterlevelse af sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer for det resterende skoleår.  Generelle spørgsmål og svar omkring Covid-19 og genåbningen opdateres løbende på dette link.

 

Tidsplan for perioden frem til sommeren 2021

Børne- og Undervisningsministeriet har tidligere udsendt en tidsplan, der bl.a. angiver skolernes tidsramme for f.eks. perioden med mulighed for ekstra undervisning og indhentning af fagligt efterslæb, samt hvornår der skal gives afsluttende standpunktskarakter i både prøvefag såvel som øvrige afsluttende fag – for alle 3 årgange.

 

Mundtlig eksamen i erhvervsjura 2021

Det seneste skoleår med megen virtuel nødundervisning har udfordret elever såvel som lærere når det gælder udfoldelsen af den mundtlige dimension i faget – både i den faglige kommunikation og klassedialogen, men også i forhold til vejledningen af det afsluttende problemidentificerende og problembehandlende forløb på B-niveau.  Både C- og B-niveau kan således komme i spil til sommerens mundtlige prøver.

Rammebetingelserne under Covid-19 har således ikke været optimale i forhold til den traditionelle undervisning fx i relation til dette afsluttende PBL-forløb, hvor eleverne arbejdede individuelt eller i grupper.  Ikke desto mindre angiver ovennævnte vejledning at:

”Et undervisningsforløb er ikke automatisk uegnet til at indgå i prøvegrundlaget ved en mundtlig prøve, fordi det helt eller delvist er gennemført som nødundervisning. Men omfang og karakter af nødundervisning kan have betydning for indholdet ved de mundtlige prøver.” [1]

Således er undervisningsforløb ikke automatisk uegnet til at indgå i prøvegrundlaget selvom der måtte have været forskellige større eller mindre udfordringer på de enkelte skoler.  Men de mundtlige prøver skal med udgangspunkt i læreplanen gennemføres på en sådan måde, at der tages højde for, at der kan være elementer i faget, som eleven ikke har gennemgået, eller hvor undervisningen har været utilstrækkelig.

I forbindelse med dialogen med censor/eksaminator skal det derfor altid fremgå af undervisningsbeskrivelsen, hvilke temaer, emner eller forløb der evt. er udeladt til den mundtlige eksamen.  Eventuelle fravigelser fra læreplanens krav til prøvegrundlaget skal i givet fald godkendes af den enkelte skoles leder.  Og prøvematerialet skal således give alle eksaminander en principiel mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af de faglige mål i faget (jf. pkt. 2.1 i læreplanen (C og B)).  I samme anledning skal det bemærkes, at bedømmelseskriterierne ved den mundtlige eksamen er uændrede, og der gives stadigvæk én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens (mundtlige) præstation (jf. pkt. 4.3 i læreplanen).

Bemærk endvidere, at der jf. ovennævnte Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 og afsluttende standpunktskarakterer, bilag 1 er mulighed for at lade det samme prøvemateriale gå igen højst fem gange (C- og B-niveau).  Ligesom der tillades justeringer i projektforløbet på B-niveau.

 

Forberedelse mod en eventuel mundtlig eksamen

Perioden med nødundervisning har udfordret den traditionelle klasserumsundervisning og den lærer/elev-relation der normalt oparbejdes i det fysiske læringsrum, og den klassedialog og vejledning der gives fx i forbindelse med det afsluttende projekt på B-niveau.  De fagligt udfordrede elever har endog været ekstra udsatte eftersom de ikke har kunnet trække på læreren på sædvanlig vis i undervisningssituationen.  Det bliver derfor vigtigt i den afsluttende genåbningsperiode at have særligt fokus på denne udfordring, og finde tid og rum til både individuel og kollektiv vejledning.

Afhængigt af undervisningssituationen hos de enkelte lærere – kan det således være hensigtsmæssigt at afdække, hvilke faglige (og sociale) udfordringer den virtuelle undervisning har skabt for eleverne.  Hvilke forløb, kernestofområder og fagligt efterslæb bør der rettes op på – og hvordan den resterende undervisningstid skal prioritere disse udfordringer?  I forlængelse af dette kan man eksempelvis på B-niveau med fordel lade projektgrupperne afholde peer-to-peer review af deres afsluttende PBL-forløb fx med afsæt i en klassedialog om evalueringskriterier etc.  Dette vil formentlig styrke elevernes forudsætninger for at udfærdige den individuelle synopsis, der er eksamensgrundlaget ved en eventuel mundtlig eksamen.

Bemærk at: ”Synopsen fungerer som en del af eksaminationsgrundlaget ved prøven, jf. pkt. 4.2. og afleveres til skolen før eksamensperiodens begyndelse. Synopserne må ikke rettes og kommenteres ikke af eksaminator, men kan indgå i bedømmelsen ved standpunktskarakteren.” [2]

Italesættelse og generel træning af den mundtlige eksamen kan dog med fordel stadig afvikles – som fælles/gruppevis/individuel repetition – hvor form og indhold afmystificeres i forhold til at gøre eleverne trygge ved en evt. forestående eksamen.  Forventninger til indhold og form af den individuelle synopsis afklares – hvor der på EMU fx forefindes forskellige input til B-eksamen med praksiseksempler på en synopsis etc.. Ligesom et eksempel på den mundtlige eksamen på C-niveau kan vises via ”Det grønne bord” og efterfølgende indgå i en klassedialog om emnet.

Tildelingen af den rette (faglige) ”medicin” og indsatsområde til de fagligt udfordrede elever forudsætter, at man som underviser stiller den rette ”diagnose”.  Til afdækning af elevernes differentierede behov for den resterende undervisningstid, kan man eksempelvis anvende spørgeskemaer, evalueringssamtaler, quizzer, test mv..  Afhængigt af resultatet kan man så iværksætte individuelle/gruppevis/klassevis opsamling på faglige begreber, teorier, forløb og centrale faglige pointer fra perioden med den virtuelle fjernundervisning – med henblik på at indhente et fagligt efterslæb og give eleverne det nødvendige faglige løft.  Forståelse for fagets genstandsfelt kan ligeledes være en fordel ved en eventuel mundtlig SOP-prøve.

De didaktiske overvejelser kan i praksis fordeles på 3 elementer:[3]

1) Det indholdsmæssige (hvilke faglige mål skal der opnås ved tiltagene du påtænker?)

2) Eleven (hvordan skal eleven arbejde og tilegne sig stoffet/det faglige efterslæb?)

3) Læreren (hvordan planlægger, afvikler og evaluerer du din resterende undervisning bedst?)

Såvel det analoge som digitale læringsrum kan med fordel anvendes til eksekveringen af ovennævnte.

Endelig er der i skolernes ”værktøjskasse” tillige mulighed for at omlægge undervisningen eller tilbyde ekstra undervisning m.m. for at afbøde den negative betydning som nødundervisningen måtte have medført læringsudbyttet.  Behovet vurderes og besluttes ude på de enkelte skoler af skolens leder.  Læs mere om dette i Vejledningen om rammer og initiativer til et fagligt løft (…) frem mod sommeren 2021.

 

En erfaring rigere

Læringen af skoleåret 2020/2021 er mangfoldige – både for elever såvel som for lærerne.  En artikel fra d. 3. marts 2021 fra evalueringsinstituttet EVA fastslår, ud fra en større undersøgelse, foretaget i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet at:

  • Størstedelen af unge har trivedes dårligere derhjemme i nedlukningsperioden
  • Hver 5 elev har haft det bedre derhjemme i nedlukningsperioden (humør og motivation)
  • Mange elever oplever at have lært mindre i nedlukningsperioden
  • Lærernes digitale kompetencer har taget et kvantespring

Uanset fra hvilken side vi ”betragter katederet” – har den forgangne tid været lærerig.  Eleverne som lærerne er blevet udfordret, og vi har alle fået udviklet og forstærket kompetencer i et hidtil uset omfang (ikke mindst de digitale).  Kompetencer vi kan videreudvikle i den kommende tid, hvad enten det er i forhold til skabe varieret undervisning, udvikle digitale forløb, didaktisere og sekvensere undervisningen endnu bedre med fokus på læringsmålene – i både det virtuelle såvel som fysiske læringsrum.

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller ønske om uddybninger, kontakt venligst fagkonsulenten

Claus Rønberg, fagkonsulent

Claus.Ronberg@stukuvm.dk

Tlf: +45 23 35 81 78

 


[1] Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 og afsluttende standpunktskarakterer, s. 4 - Link

[2] Jævnfør læreplanen (B) pkt. 3.2.1

[3] Center for IT i undervisningen – via dette link

Siden er opdateret 11. oktober 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.