Artikel

Matematik - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning  i matematik på hhx i forbindelse med COVID-19

Dette notat giver inspiration til opstart af undervisningen i matematik for 3. g efter perioden med nødundervisning og fortsættelse af nødundervisningen for 1. og 2. g.

Der er flere af jer der allerede nu ved, at jeres elever ikke skal til eksamen, men vi skal stadig sørge for, at få afsluttet vores undervisning på en fornuftig måde. Alle elever får rigtig meget ud af at læse op til eksamen i matematik. Det giver dem et godt overblik over fagets metoder og hvordan fagets emner hænger sammen. Det er derfor vigtigt, at vi får afsluttet niveauet på en fornuftig måde.

 

Hvordan tilrettelægger vi undervisningen med en klasse fordelt på flere lokaler?

Når undervisningen genåbnes med overholdelse af afstandskrav mm, kan klassen være fordelt på flere lokaler. Denne situation kan håndteres på mange forskellige måder, så her er et par bud:

  • Eleverne svarer individuelt skriftligt på fælles spørgsmål/opgaver til dagens lektie. Eleverne fremlægger deres svar på forskellige tidspunkter i hver sit lokale, således at læreren kan være til stede under deres fremlæggelse. Alternativt fremlægges virtuelt for hele klassen. Eller eleverne øver sig i at fremlægge svar for hinanden parvist, i grupper eller i lokalet med eller uden lærerens tilstedeværelse.
  • Eleverne arbejder i grupper (med overholdelse af afstandskrav) med forskellige spørgsmål/opgaver til dagens lektie. Grupperne fremlægger deres svar for de andre grupper i lokalet forskudt, således at læreren kan være tilstede, eller virtuelt for hele klassen.
  • Læreren starter virtuelt med gennemgang af teori/begreber for alle fx med brug af en PP.
  • Nogle af principperne fra den virtuelle undervisning kan måske fortsat benyttes, fx indtaling af video eller at der linkes til videoer på nettet, hvor læreren så kan agere vejleder i lektionerne.

 

Hvordan tager vi bedst hensyn til de fagligt udfordrede elever i forbindelse med en genåbning af skolerne?

Jeg har fået en del henvendelser fra jer lærere, der synes, at de fagligt udfordrede elever har haft det rigtig svært med nødundervisning. Der vil derfor være behov for en særlig hjælp til disse elever, når skolen åbner igen. Det kan fx ske i form af, at man bruger mere tid på vejledning af disse elever i gruppearbejde eller individuelt arbejde med repetition af stoffet fra nødundervisningen, i arbejdet med nyt stof, regning af mindstekravsopgaver eller med generel repetition op til eksamen. Det kan ske i de ordinære moduler eller eventuelt som et ekstra tilbud. Det vil være nærliggende at spørge de pågældende elever, hvilken hjælp de har mest brug for.

Man kan ud fra elevernes skriftlige og/eller mundtlig besvarelser på stillede opgaver i nødundervisningsperioden afdække behovet for særlig hjælp til udvalgte elever. Hvis nogle elevers besvarelser har været meget svage, kan man samle disse elever og gennemgå opgaverne med dem på en måde, så de opnår en bedre forståelse af det tilhørende stof.

 

Hvordan understøtter vi alle elever frem mod den eventuelle mundtlige prøve på A-niveau?

 

Forberedelsesmaterialet

Det er op til den enkelte underviser, om eleverne skal arbejde med forberedelsesmaterialet. Forberedelsesmaterialet er udleveret, så det kan benyttes, hvis den enkelte underviser finder det hensigtsmæssigt i forhold til den resterende del af undervisningen

Forberedelsesmaterialet kan indgå i elevernes undervisningsplan til mundtlig eksamen som supplerende stof.

 

Den mundtlige prøve

Eleverne kan få udleveret de mundtlige eksamensspørgsmål, hvis man ikke allerede har gjort det. Man kan så opdele klassen i grupper på 3, hvor de fagligt udfordrede er sammen og hvor de fagligt stærke er delt ud i de resterende grupper. Grupperne får forskellige opgaver. Grupperne, der indeholder fagligt stærke, skal fx arbejde med spørgsmålene og præsentere i matrixgrupper med andre grupper (der også indeholder fagligt stærke elever). Hver matrixgruppe får tid med læreren til spørgsmål og afklaring og de skal lave en video eller en planche. Grupperne med de fagligt udfordrede er sammen med læreren. Læreren sidder med og hjælper dem. De skal også lave en video eller en planche. Til slut ser man nogle af videoerne/plancherne sammen og giver feedback.

 

Hvordan understøtter vi eleverne på matematik B?

Alle prøver for 1. og 2. g er aflyst og nødundervisningen fortsætter

Som skrevet i indledningen skal vi have afrundet matematik B på en fornuftig måde. Man kan for de fagligt udfordrede elever stille skriftlige mindstekravsopgaver i alle emner, som de kan øve sig på. Man bør også udlevere de kendte mundtlige delspørgsmål (hvis man ikke allerede har gjort det) som eleverne kan arbejde med. De kan enten lave små videoer (i grupper af 3) eller lave spørgsmålene i en skærmpræsentation (fx PP).

Hvis man har rigtig mange timer tilbage i sin klasse, kan man lave et lille projekt omkring COVID-19. De kan lave en lille statistisk undersøgelse med brug af egne kvalitative data. Man kan fx lade eleverne interviewe mennesker (med overholdelse af afstandskrav) i deres egen generation, deres forældres generation og deres bedsteforældres generation om deres adfærd under Coronakrisen med henblik på, om der er forskelle i generationernes adfærd. I klassen udarbejdes en interviewguide, fx med spørgsmål om hvor mange og hvilke mennesker man har kontakt med, om kontakten foregår ude eller inde, om det nogle gange er svært at holde afstand, om man handler online eller i butikker, om man er bange for at blive smittet, om hvad man gør for at undgå at blive smittet, om det føles svært at være isoleret etc.

 

Hvordan understøtter vi eleverne på matematik C?

Da matematik for 1. g er aflyst skal man sikre, at få afsluttet matematik C på fornuftig måde. Man kan for de fagligt udfordrede elever stille skriftlige mindstekravsopgaver i alle emner, som de kan øve sig på. Man bør også udlevere de kendte mundtlige delspørgsmål (hvis man ikke allerede har gjort det) som eleverne kan arbejde med. De kan enten lave små videoer (i grupper af 3) eller lave spørgsmålene i en PP.

Hvis man har rigtig mange timer tilbage i sin klasse, kan man også her lave en lille statistisk undersøgelse   omkring COVID-19.

 

Årsprøve

Til matematik B er der ifølge læreplanen knyttet en årsprøve, der om muligt skal gennemføres virtuelt. Der er flere muligheder. En kunne være: To moduler hvor den enkelte elev arbejder på mundtlige fremlæggelse af eksamensspørgsmål (eleven får selv lov at vælge et af de udmeldte Eksamensspørgsmål, hvilket også er med til at definere elevens faglige niveau), 3 moduler, hvor hver elev får 10 min fremlæggelse/eksamination i fx Teams/discord og ellers arbejdes med mindstekravsopgaver med tilhørende facitliste og så et sidste modul til opsamling af spørgsmål til mindstekravsopgave.

 

Evaluering: karaktergivning og bedømmelseskriterier

Standpunktskaraktererne udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af de faglige mål. Det vil sige, at standpunktskarakteren udtrykker underviserens faglige skøn i forhold til den enkelte elevs opfyldelse af disse kriterier. Afsluttende standpunktskarakterer afgives som vanligt – uanset om undervisningen har været virtuel eller ej. Ved både den mundtlige og den skriftlige prøve sker karakterfastsættelsen ligeledes på baggrund af en samlet vurdering af graden af opfyldelse af de relevante faglige mål.

I skrivende stund har UVM har udgivet en vejledning omkring afgivelse af årskarakterer m.v. (Retningslinjer og vejledninger | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk))

 

Undervisningsbeskrivelser

Det kan være en god ide, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden. I forbindelse med nødundervisningen kan læreren have været nødt til at justere den planlagte undervisning i forhold til f.eks. materialevalg eller arbejdsformer, hvilket kan betyde, at censor og eksaminator ved mundtlig prøve må vise fleksibilitet i forhold til eventuelle uhensigtsmæssigheder, som nødundervisningen kan have forårsaget.

Jeg vil slutte med at sige, at alle har gjort alt for, at eleverne skulle få mest muligt ud af også nødundervisningen i faget, og jeg ved, at alle også vil gøre deres bedste for, at eleverne føler sig bedst muligt klædt på til at afslutte faget til sommer – på trods af de ændrede vilkår for undervisningen under COVID-19-pandemien.
 

 

Henvisning til materialer                                               

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller ønske om uddybninger, kontakt venligst fagkonsulenten

Laila Madsen
Fagkonsulent

irekte tlf.: +45 25574124
E-mail: Laila.Madsen@stukuvm.dk

Siden er opdateret 11. maj 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.