Artikel

Engelsk - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning i engelsk på hhx og htx i forbindelse med COVID-19.

Genåbning i engelsk på hhx og htx i perioden frem mod årets afslutning

Efter et skoleår med lange perioder præget af virtuel undervisning begynder spørgsmålene ganske naturligt at samle sig om skoleårets afslutning og afviklingen af prøverne i vores fag. Som beskrevet i seneste nyhedsbrev, er der nu lavet en politisk aftale herom – læs mere i bekendtgørelsen på www.retsinformation.dk  samt vejledningen hertil Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 (pdf).

Til orientering findes der på undervisningsministeriets hjemmeside desuden en oversigt over spørgsmål og svar i forbindelse med genåbningen (uvm.dk).

 

Status ift. engelsk

I engelsk har der som udgangspunkt været gode muligheder for at gennemføre virtuel undervisning. Lærerne har anvendt en vifte af forskellige arbejdsformer, såvel skriftlige som mundtlige, og skolernes digitale platforme samt et stort udbud af digitale læremidler og værktøjer har været brugt ihærdigt og didaktisk idérigt. Der er igen i år blevet ydet en ekstraordinær og enestående indsats for at tilrettelægge en virtuel undervisning, der har givet eleverne det bedst mulige faglige udbytte under disse særlige forhold.

Nødundervisningen har på mange måder været udfordrende både for lærere og elever, hvorfor det er særligt vigtigt på afsluttende hold at overveje, hvilke udfordringer der har været undervejs, så dette kan imødekommes, når der skal afrundes og samles op frem mod den mundtlige prøve eller afgivelsen af afsluttende standpunktskarakter (årskarakter) og evt. eksamen. Det er vigtigt, at den sidste del af undervisningen i faget tilrettelægges således, at eleverne understøttes bedst muligt, og i den forbindelse ikke mindst har fokus på støtte til de elever, der er særligt udfordrede – det være sig fagligt, personligt og/eller socialt.

 

Den mundtlige prøve

Langt flere elever end sidste år kan komme til mundtlig prøve på både hhx og htx. Den mundtlige prøve gennemføres overordnet på samme måde som ved traditionelle eksamensterminer, der ikke er påvirket af Covid-19, og Vejledning til Gymnasienødprøvebekendtgørelsen beskriver de særlige hensyn, der bør tages i den forbindelse. Af vejledningen fremgår blandt andet:

”Et undervisningsforløb er ikke automatisk uegnet til at indgå i prøvegrundlaget ved en mundtlig prøve, fordi det helt eller delvist er gennemført som nødundervisning. Men omfang og karakter af nødundervisning kan have betydning for indholdet ved de mundtlige prøver”, og vejledningen giver mulighed for, ”at der tages højde for, at der kan være elementer i faget, som eleven ikke har gennemgået, eller hvor undervisningen har været utilstrækkelig.

 

Prøvegrundlag

"Eksaminator skal sikre sig, at de prøvematerialer(prøvespørgsmål), der bygger på forløb, hvor undervisningen helt eller delvist er gennemført som nødundervisning, gør eksaminanden i stand til at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål i det eller de faglige mål, der afprøves i. Hvis eksaminator vurderer, at dette ikke kan lade sig gøre, bør eksaminator udelade prøvematerialer, som ellers normalt ville skulle indgå ift. at leve op til den konkrete læreplans krav til materialer eller spørgsmål til prøven.”

 

Afgivelse af afsluttende standpunktskarakter

I de fag, eleverne ikke kommer til prøve i, skal der i stedet for prøvekarakter gives en standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter. Den afsluttende standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering af elevens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder også nødundervisningen. Karakteren udtrykker i hvor høj grad, eleven lever op til de faglige mål. Der er altså ingen ændringer ift. karaktergivningen før Covid -19.

Her vil det være en god idé at genlæse bilagene til fagets vejledning, hvor de faglige mål for sprogfærdighed uddybes, og der gives eksempler på karakterbeskrivelser.

I forbindelse med den særlige situation ved sommertermin 2021 anbefales det som nævnt at læse Vejledningen til Gymnasienødprøvebekendtgørelsen grundigt. Her findes retningslinjerne for både den mundtlige prøve og afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer.

 

Hvordan understøttes eleverne frem mod den mundtlige prøve eller afsluttende standpunktskarakter?

Det er klart, at nødundervisningen under Covid-19 i et vist omfang har begrænset mulighederne for at træne centrale elementer i faget. Her tænkes der særligt på den mundtlige dimension i klasserummet, som til daglig opøves i eksempelvis grupper og i klassedialog, gennem sparring og spontan peer-feedback, mm. Dette udfordrer ikke blot mulighederne for løbende evaluering, det mindsker også anvendelsen af undervisningsdifferentiering og dermed differentieret feedback.

Af samme årsag vil det være vigtigt at prioritere en undervisningsform, der vedligeholder den mundtlige udtryksfærdighed, fx ved præsentationer, forpligtende dialoger, rollespil mm, så eleverne får mulighed for at træne mundtligheden og vise deres niveau, således at læreren opnår et fyldestgørende grundlag at bedømme eleverne ud fra.

Ovenstående kan fx organiseres ved at opdele klassen i små grupper efter fagligt niveau. Derudover kan man også prioritere at bruge mere tid på vejledning af fagligt udfordrede elever i gruppearbejde eller individuelt arbejde. Det vil også være nærliggende at spørge eleverne, hvilken hjælp de har mest brug for og inddele dem i grupper på det grundlag. I planlægningen af gruppearbejdet skal Sundhedsstyrelsens retningslinjer naturligvis følges, og virtuelle samarbejdsplatforme anvendes efter behov.

For hold eller enkeltelever, der afslutter med en mundtlig prøve, skal eleverne gøres fortrolige med prøvens forløb og struktur. Uanset om undervisningen tilrettelægges virtuelt eller fysisk, vil det være vigtigt frem mod eksamen at træne eksempler på mundtlige eksamensspørgsmål, både hvad angår den ukendte del samt hvordan der kan perspektiveres til forløb fra undervisningen, så eleverne er bekendte med anvendelse af relevante faglige metoder og begreber.

 

Hvordan understøttes eleverne frem mod den afsluttende skriftlige standpunktskarakter?

Skolerne vil på nuværende tidspunkt have gennemført (i nogle tilfælde virtuelle) terminsprøver i de afsluttende fag med skriftlig prøve. Terminsprøverne, men også elevernes øvrige arbejde med den skriftlige dimension, har givet et indblik i, hvilke elever der har særlige udfordringer med skrivefærdigheden. Det skriftlige arbejde frem mod afsluttende standpunktskarakter kan derfor tilrettelægges, så det bedst muligt støtter den enkelte elev eller grupper af elever med samme udfordringer.

Da stort set alle elever afslutter faget uden skriftlig prøve i år (samt elever på 1. og 2. år), kan den sidste tid med faget bruges på forskellige skriftlige øvelser, opgaver og aktiviteter, der understøtter elevernes skrivefærdighed. Dette kan give mulighed for differentierede eller forskelligartede opgaver, der udover at kunne tilpasses elevernes niveau også kan motivere dem hen imod slutningen af skoleåret.

Jeg minder om, at alle prøvesæt frigives efter skriftlig eksamen d.25/5 og kan tilgås via prøvebanken.dk efterfølgende, hvis man ønsker at arbejde med disse opgavesæt i undervisningen den sidste tid.

 

Undervisningsbeskrivelser

Det skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen, hvilke temaer, emner eller forløb, der evt. er udeladt af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor dermed ikke kan afprøve eleverne eller kursisterne i ved prøven. Udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære en fravigelse af læreplanens krav, skal godkendes af institutionens leder” (jf. Vejledningen til Gymnasienødprøvebekendtgørelsen).

Undervisningsbeskrivelsen danner udgangspunkt for eksamen, den skriftlige såvel som den mundtlige, og den skal således give et fyldestgørende grundlag for elevens forberedelse frem mod prøven, og for censor skal den give indblik i den undervisning, der er pågået, og de emner og det kernestof såvel som supplerende stof, der udgør grundlaget for prøven.

I-og e-bøger samt online ordbøger og online grammatikker, som eleverne skal have mulighed for at tilgå under prøven, skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen (uvm.dk).

Det er afgørende, at undervisningsbeskrivelsen er udfyldt korrekt. Der er ikke krav til, at den er udformet på en bestemt måde, men der er krav om, at den for hvert større undervisningsforløb indeholder følgende punkter (jf. Eksamensbekendtgørelsen):

  • Emnets titel
  • Beskrivelse af indhold
  • Omfang
  • Særlige fokuspunkter
  • Væsentlige arbejdsformer.

Hvis skolens leder har godkendt, at der udelades dele af prøvegrundlaget, skal dette, som nævnt ovenfor, fremgå af undervisningsbeskrivelsen.

 

Formativ evaluering

Ift. at fastholde elevernes motivation i den sidste tid frem mod afgivelse af afsluttende standpunktskarakter, kan man med fordel anvende forskellige metoder til formativ evaluering, så man udfordrer og tester eleverne på flere niveauer. Til dette formål er der god inspiration at hente via følgende links:

Evaluering på de gymnasiale ungdomsuddannelser (marinos.dk)

Formativ evaluering i praksis (emu.dk)

Feedback som en integreret del af undervisningen: EVA - vidensopsamling (pdf)

Tre idéer til formativ evaluering (Blog af Eva Pors)

 

Henvisning til øvrige materialer

Læreplaner og vejledninger (uvm.dk)

Gymnasienødprøvebekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 (pdf)

Prøvebanken.dk: Her findes både vejledende opgavesæt og tidligere skriftlige eksamensopgaver samt lærerens hæfte for hhx og htx.

Fagets sider på EMU: Her findes bl.a. materialer fra FIP, information om eksamen samt inspiration til fjernundervisning under Covid-19.

Erhvervsgymnasiernes Engelsklærerforening og Facebook-gruppen.

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller ønske om uddybninger, kontakt venligst fagkonsulenten

Jonas Rasmussen
Fagkonsulent i engelsk på hhx/htx/eux

Direkte tlf.: +45 20 34 36 17
E-mail: Jonas.Rasmussen@stukuvm.dk

Siden er opdateret 10. september 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.