Artikel

Tysk - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning i tysk på hhx forbindelse med COVID-19.

Efter endnu en periode med fjernundervisning af alle elever er genåbningen i gang, og med den politiske aftale om genåbningen 4. maj 2021 lægges der op til, at alle elever kan komme tilbage til undervisningen fra d. 21. maj.

 

Den skriftlige prøve

Den skriftlige prøve er aflyst, og da der ikke er tilmeldt selvstuderende fra hhx, er der i år ingen, der skal aflægge den skriftlige prøve. De skriftlige prøvesæt frigives dagen efter prøvedatoen, hvorefter de kan tilgås via prøvebanken og benyttes i undervisningen (prøvedato: 27/5).

 

Den mundtlige prøve

Langt flere elever og kursister end sidste år kan i år komme til mundtlig prøve. Den mundtlige prøve gennemføres overordnet på samme måde som i eksamensterminer, der ikke er påvirket af COVID-19. Vejledning til Gymnasienødprøvebekendtgørelsen beskriver de særlige hensyn, der bør tages i den forbindelse, ligesom jeg har udsendt et nyhedsbrev herom (se links nedenfor).

 

Nødundervisning som fjernundervisning

I den virtuelle undervisning i tysk har der været anvendt en vifte af forskellige arbejdsformer, såvel skriftlige som mundtlige. Skolernes digitale platforme og et stort udbud af digitale læremidler og værktøjer har været brugt ihærdigt og didaktisk idérigt. Lærerne har ydet en fantastisk og meget flot indsats for at få nødundervisningen i tysk til at lykkes på en fagligt og didaktisk forsvarlig måde og har gennem hele perioden udvist en enestående kreativitet og et meget stort engagement i arbejdet for at sikre eleverne størst muligt udbytte af undervisningen.

Nødundervisningen har på mange måder været udfordrende både for lærere og elever. Det er derfor særligt på afsluttende hold vigtigt at overveje, hvilke udfordringer der er, og hvordan der kan afrundes og samles op frem mod undervisningens ophør. Det er vigtigt, at den sidste del af undervisningen i faget tilrettelægges, så eleverne også her understøttes bedst muligt, og i den forbindelse er det vigtigt ikke mindst at have fokus på støtte til elever, der er særligt udfordrede – det være sig fagligt, personligt eller socialt.

 

Undervisningen i tysk på alle niveauer – hvordan understøttes eleverne frem mod undervisningens afslutning?

Det er klart, at forholdsreglerne pga. COVID-19 i et vist omfang har begrænset mulighederne for optimalt at træne centrale elementer i faget. Særligt arbejdet med elevernes mundtlige sprogfærdighed har været udfordret i nødundervisningen. Det er imidlertid vigtigt frem mod den afsluttende evaluering fortsat at træne elevernes mundtlige kompetence. Træning af relevante udtryk og vendinger til at strukturere mundtlige præsentationer af tekster og emner kan understøtte elevernes talefærdighed, men også træning af samtalefærdighed er central.

Eleverne kan med fordel inddrages i tilrettelæggelsen af den afsluttende undervisning, så det i samråd med dem kan afklares, hvilken hjælp de har mest brug for på nuværende tidspunkt. På det grundlag vil eleverne kunne inddeles i grupper, der kan støtte dem på de områder, de selv har været med til at udpege som områder, de føler sig (særligt) usikre på.

 

Hvordan tages der bedst hensyn til fagligt udfordrede elever?

Nogle elevgrupper er særligt udfordrede af nødundervisningen. Især elever, som i forvejen er fagligt svage, synes at have sværest ved at få et udbytte af den pædagogik og didaktik, som er mulig i en virtuel fjernundervisning. Ligeledes kan nogle elever være udfordrede af hjem, hvor de ikke har kunnet finde ro, arbejdsplads, støtte og hjælp. Eleverne har med andre ord været stillet meget forskelligt i perioden med nødundervisning. Den gruppe elever, som har været og er særligt udfordret af nødundervisningen, bør man derfor i den kommende periode prioritere højt, f.eks. ved at anvende arbejdsformer, der giver tid og rum for individuel vejledning.

 

Evaluering: karaktergivning og bedømmelseskriterier

De afsluttende standpunktskarakterer udskydes og afgives i slutningen af skoleåret. Standpunktskaraktererne udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af de faglige mål. Det vil sige, at standpunktskarakteren udtrykker underviserens faglige vurdering af den enkelte elevs opfyldelse af disse kriterier.

 

Undervisningsbeskrivelser

Særligt i år er det vigtigt, at undervisningsbeskrivelserne giver et fyldestgørende billede af undervisningen. Man kan eventuelt lade det fremgå af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden.

Husk, at ikke alle studerede emner behøver at indgå i prøvegrundlaget, men at der kan udvælges et antal af de studerede emner som prøvegrundlag - dog skal det sikres, at de emner, der indgår som grundlag for prøven, tilsammen dækker de faglige mål og kernestoffet. Hvis der udelades dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære, at krav i læreplanen fraviges, skal dette fremgå eksplicit af undervisningsbeskrivelsen.

 

Hvordan understøttes eleverne frem mod eventuel mundtlig prøve?

Det er vigtigt frem mod den afsluttende evaluering at træne eksempler på mundtlige eksamensspørgsmål, både hvad angår det ukendte tekstmateriale med instruks og perspektiveringen til emnerne i undervisningen. Repetition af teksttyper, eleverne skal kende, og oversigter over relevante udtryk og vendinger til at strukturere mundtlige præsentationer af tekster og emner kan understøtte elevernes forberedelse frem mod prøven.

 

Relevante links

Læreplaner og vejledninger i tysk for HHX (uvm.dk)

Inspirationsmateriale til fjernundervisning i tysk (emu.dk)

Politisk aftale om sommerens prøver og eksamener 5. februar 2021 (uvm.dk)

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i sommerterminen 2021 på de gymnasiale uddannelser og gymnasiale fag i eux-forløb som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 (retsinformation.dk) 

Vejledning om gymnasiale prøver i sommeterminen 2021 og afsluttende standpunktskarakterer (pdf)

Nyhedsbrev #4 om vejledningen om gymnasiale prøver i nødprøveterminen 2021 (emu.dk)

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller ønske om uddybninger, kontakt venligst fagkonsulenten

Louise Ebbesen Nielsen
Fagkonsulent i tysk

Direkte tlf.: +45 30 70 31 28
E-mail: louise.ebbesen.nielsen@stukuvm.dk

 

Siden er opdateret 11. maj 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.