Artikel

Afsætning - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, prøvetræning, virtuel undervisning og karaktergivning i forbindelse med COVID-19.

Didaktisk inspiration til undervisningen i afsætning efter genåbningen, maj 2021

Efter en periode med delvis tilstedeværelse, nødundervisning og en del virtuel elevkontakt, er skolerne nu ved at genåbne for alle elever. Dette notat giver faglig og didaktisk inspiration til undervisningen i Afsætning frem mod prøverne i sommerterminen 2021. Afhængigt af niveauet, elevsammensætningen og varigheden af nødundervisningen lokalt er der flere faglige og didaktiske forhold, der bør overvejes som lærer. Det er vigtigt at understrege, at al undervisning fortsat skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Anbefalingerne i dette notat er primært rettet mod undervisere, der har elever i 2.g, 3.g og på EUX. Dvs. elever som kan komme til prøver i Afsætning.

 

Generelt om eksamen i afsætning

Ifølge Tidsplan for afslutningen af skoleåret 2020/21 på htx, hhx, stx, hf, hf-enkeltfag, gymnasial supplering og gymnasiale fag i eux-forløb, offentliggøres eksamensplanen tidligst d. 29. april og senest d. 6. maj, inkl. elevens aflyste prøver.

For afsætning gælder det:

  • Den mundtlige prøve kan udtrækkes – det gælder både på A- og B-niveau
  • Den skriftlige prøve i Afsætning A som foregår den 20. maj er forbeholdt ganske få elever. Typisk elever på en fire-årig ordning eller privatister. Opgaven vil kunne findes på prøvebanken.dk dagen efter prøven, og den kan således anvendes til træning i slutningen af skoleåret. Den skriftlige prøve er ikke yderligere udfoldet i dette notat  
  • Hertil kommer, at afsætning også indgår i et betydeligt omfang af eksamensudtrækket for erhvervscase og SOP/EOP, hvorfor der må påregnes en del prøveaktiviteter for undervisere i afsætning

Afhængigt af elevsammensætningen og varigheden af nødundervisningen er der flere faglige og didaktiske forhold, man bør overveje som underviser. Behovet for at indhente et eventuelt fagligt efterslæb vil typisk være forskelligt fra elev til elev, såvel som fra hold til hold. Der kan i øvrigt henvises til Vejledning om rammer og initiativer til et fagligt løft og en styrkelse af trivslen frem mod sommeren 2021.

 

Eksamensforløbet (mundtlig prøve)

I Afsætning A og B fremgår det af læreplanerne, at: Grundlaget for prøven er et forløb, der typisk er udarbejdet i den afsluttende del af undervisningen, og en udtrukket opgave med tilhørende bilag (4.2) og (…) arbejdes der med et forløb, som skal dække kernestofområderne bredt. (3.2)

Da mange undervisere formentlig har gennemført det afsluttende forløb delvist virtuelt, vil det være oplagt at bruge den sidste del af undervisningen på at samle op på dette. Herunder at bruge tid på, at eleverne øver, hvordan der kan perspektiveres fra det ukendte stof til forløbet, hvilket er et krav i læreplanen.

Nedenstående illustration fra FIP 2020 viser, hvorledes der kan perspektiveres fra den trukne ukendte opgave til eksamensforløbet. Det er den dobbelte pil som bør trænes med eleverne og som evt. også kan anvendes didaktisk i forbindelse med træningen af den mundtlige prøve i SOP.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Det er væsentligt, at eksamensforløbet dækker fagets kernestof bredt, da det giver en bred faglig forståelse. Særligt de fagligt udfordrede elever skal hjælpes på vej, så deres forløb også indeholder en faglig bredde. Enkelte undervisere vil muligvis kunne nå at gennemføre forløbet efter skoleåbningen, hvis dette ikke er påbegyndt.

Det er også en oplagt at træne eksempler på mundtlige eksamensopgaver. Det kan fungere som et godt grundlag for afgivelsen af den afsluttende karakter.

 

Faglige mål og kernestof - generelt

I Afsætning er det opfyldelsen af de faglige mål, eleven skal bedømmes på. Den enkelte underviser bør derfor repetere disse og tilrettelægge en undervisning, der selv under de specielle omstændigheder giver alle elever en mulighed for at honorere de faglige krav og vise, hvad de kan forud for afgivelsen af den endelige karakter.

Da tidsperioden er begrænset, vil det være oplagt at lave en forventningsafstemning blandt klassens elever, så der fokuseres på elementer, hvor der er specifikke faglige udfordringer.

 

Undervisningsbeskrivelsen

Det er ved prøverne i sommerterminen 2021 særligt vigtigt, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof, der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden. I forbindelse med nødundervisningen kan læreren være blevet nødt til at justere den planlagte undervisning i forhold til fx materialevalg eller arbejdsformer, hvilket kan betyde, at censor og eksaminator ved den mundtlige prøve må vise fleksibilitet i forhold til eventuelle uhensigtsmæssigheder, som nødundervisningen kan have forårsaget. Censor bør være særligt opmærksom på undervisningsbeskrivelsen inden prøveafholdelsen.

 

Henvisning til materialer

Læreplaner og vejledning

Prøvebanken: Her findes tidligere skriftlige eksamensopgaver (Afsætning A) samt lærerens hæfte

Materialer fra nyhedsbreve: Bl.a. skriftlige eksamensopgaver lavet af engagerede undervisere

Fagets side på EMU: Her findes bl.a. materialer fra FIP og om eksamen

FAQ om covid-19: Her findes der svar på de mest gængse spørgsmål

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller ønske om uddybninger, kontakt venligst fagkonsulenten

Mikkel Krag Brunvold
FAgkonsulent

Direkte tlf.: +45 33925326
E-mail: Mikkel.Krag.Brunvold@stukuvm.dk 

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.