Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i matematik - maj 2021

Om Mundtlig eksamen matematik A htx; Forberedelsesmateriale og opgaverne til den mundtlige prøve

Mundtlig eksamen matematik A htx

Efter et skoleår med store perioder med virtuel undervisning er spørgsmålene om afviklingen af

prøverne begyndt at melde sig. Der er i den forbindelse lavet en politisk aftale herom. Læs om indholdet og selve aftalen her Politisk aftale om sommerens prøver og eksamener | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk).

Bekendtgørelsen som udmønter den politiske aftale findes her

og her den tilhørende vejledning.

Udgangspunktet er, at prøverne afholdes så normalt som muligt. I de tilfælde hvor det vurderes at nødundervisningen har indflydelse på muligheden for at afholde prøven som normalt, skal dette præciseres og fremgå af undervisningsbeskrivelsen.

Forberedelsesmateriale

Forberedelsesmaterialet indgår som supplerende stof. Ifølge den politiske aftale gives der mulighed for at prioritere kernestoffet i læreplaner på bekostning af det supplerende stof i undervisningen i de fag, der afsluttes i indeværende skoleår.

Det er således op til den enkelte underviser, om eleverne skal arbejde med forberedelsesmaterialet. Forberedelsesmaterialet vil fortsat blive udleveret, så det kan benyttes, hvis den enkelte underviser finder det hensigtsmæssigt i forhold til den resterende del af undervisningen.

De 10 timer der er afsat til arbejdet med forberedelsesmaterialet, er det for den enkelte institution muligt at lægge på et andet tidspunkt, fx fordelt over mere end to dage. Såfremt den enkelte underviser vælger at arbejde med dele af forberedelsesmaterialet kan der afsættes færre end 10 timer. Det skal pointeres, at forberedelsesmaterialet først må gives til eleverne den 26. og 27. maj. Der er muligvis enkelte htx-elever der skal op på særlige vilkår.

Forberedelsesmaterialet kan indgå i elevernes undervisningsplan til mundtlig eksamen som supplerende stof.

Opgaverne til den mundtlige prøve

Jeg får nogle henvendelser på antallet af delspørgsmål og de ukendte bilag. Vi har ikke nogle krav om antal af kendte delspørgsmål, men antallet af spørgsmål man udformer skal være uafhængigt af holdets størrelse.

I henhold til vejledningen til bekendtgørelsen (der udmønter den politiske aftale) så kan antallet af spørgsmål i år reduceres, da

I prøver, hvor der i læreplanen er fastlagt et bestemt antal forløb/emner, alle forløb eller bestemte forløb, der skal stilles spørgsmål i, kan dette reduceres eller justeres.

Tilsvarende kan antallet af gange, det samme prøvemateriale må genanvendes, øges eller justeres, hvis dette er fastlagt i læreplanen. Dog således at det samme prøvemateriale højst kan gå igen fem gange.

Eksaminator skal sørge for, at de mundtlige eksamensspørgsmål så vidt muligt dækker de faglige mål og kernestoffet.

De temaer/emner/forløb, der udelades af prøvegrundlaget, skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen.

I forhold til de ukendte bilag så skal de stadig, som hovedregel, være forskellige. I vejledningen til matematik A står der:

De ukendte bilag skal perspektivere spørgsmålet gennem billeder, figurer, kort overskuelig tekst og lignende. Bilag kan også være fysiske genstande. Bilaget trækkes sammen med det mundtlige spørgsmål, og inddrages i den faglige samtale i anden del af eksaminationen.

I år kan man vælge at bilaget kan være en lille regneopgave, fx at de skal differentiere/integrere en funktion. Det er vigtigt, at eleverne er forberedt på det og at opgaven udformes så det er muligt at have en samtale, fx:

Gør rede for, hvordan man kan bestemme Fx=… når fx=…

Hvilke metoder findes der til at løse ligningen …?

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.