Forløb

Kemiske påvirkninger i arbejdsmiljøet

Tværfagligt forløb til SO på htx 1. år med fokus på kemikalier i arbejdsmiljøet. Eleverne undersøger en type job og foreslår, hvordan man kan fremstille et produkt, der løser et problem med arbejdsmiljøet for denne type medarbejder.

Forløbet varer 30 timer med 18 til kemi og 12 til teknologi.

Eleverne bliver bevidste om, hvad man forstår ved et godt arbejdsmiljø. De forstår, at de selv kan være med til at sikre, at vi alle sammen kan gå på arbejde uden at blive syge eller tage skade.

Samtidig arbejder de problemorienteret, får branchekendskab og styrker karrierekompetencer.

Planen er lagt, så at SO-faglige og fagfaglige mål kommer i spil - bl.a.:

  • Undersøge og afgrænse en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra forskellige fag og udarbejde en problemformulering
  • Kombinere viden og metoder fra fagene til indsamling og analyse af empiri og bearbejdning af problemstillingen

 

1. Planlægning/overvejelser

For at eleverne tydeligt kan se, hvorledes de SO-faglige mål bliver bragt i spil i forløbet, er de enkelte mål eksemplificeret i ”Arbejdsmiljø – introduktion til forløbet”. Fx  tydeliggøres målet "kunne anvende relevante studiemetoder samt forholde sig refleksivt til egen læreproces og eget arbejde" således:

  • Tage noter til foredraget: Arbejdsmiljøproblemer i rengøringsbranchen.
  • Feltarbejde – kvalitativ undersøgelse / Interview.
  • Mindmap.
  • Skitser.
  • Problemorienteret projektarbejde.
  • Gruppearbejde.
  • Planlægning og organisering 

Materialer:

”Arbejdsmiljø – introduktion til forløbet”

”Arbejdsmiljø – ugeplan”, hvor fagenes bidrag fremstår i hver sin farve

”Selvevalueringsark”- der sikrer, at eleven bevidstgøres om progressionen og fastholder sin nye viden og forståelse.

”Selvevalueringsark – modeludfyldt” som læreren kan anvende til stilladsering

 

2. Forløbets opbygning

Eleverne præsenteres for ”Arbejdsmiljø – introduktion til forløbet”

Derefter får de ”Arbejdsmiljø – ugeplan”, som er udarbejdet således, at eleverne med ét blik kan se, hvad fagene hver især bidrager med af faglige metoder og af kernestof.

Eleverne skulle gerne opleve, hvordan fagene spiller sammen, således at den viden og forståelse, der får i løbet af uge netop er et udbytte af det faglige samspil.

 

Ugeplan

 

Teknologi – lilla                             Kemi – rød                                       Oplæg/foredrag - grøn

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1

Intro til SO ugen

 

Intro til arbejdsmiljø (AM) – ved at besvare opgave om arbejdsmiljø

 

Arbejdstilsynet / APV /

Smileyordning / Brancher og

AM

Opsamling på

feltarbejde/interview

 

 

Beskrive problemstilling – kemiske stoffer i udvalgt branche (fortsat)

 

 

Gasser

-                                       idealgasloven

Design af produkt

Oplæg om

teknologivurdering

 

2

Intro til kemi og arbejdsmiljø

 

KRAN / CLP / Substitutionsprincippet / Grænseværdier

Lave idékatalog over idéer til løsning til af problem

(Idéskabelse)

 

– vælge idé (Sammenfatning med Idési/Lyskryds)

Øvelse:

Lightergas

Udarbejder skitser af produkt

Opstille krav til produktet Tekniske specifikationer

Lave teknologivurdering på produkt (konsekvens

vurdering)

3

Opgave om arbejdsmiljø - fortsat

 

 

Brainstorm over problemer med arbejdsmiljø (kemi) i forskellige brancher

Udvikle idé/Ideudvikling vha.

visuel teknik & evt. andre teknikker

 

Vælge produktidé vha.

idévurdering

 

Øvelse:

Lightergas

 

                      -                                       fortsat

 

Forberede fremlæggelser

4

 

Oplæg: rengøringsbranchen

 

Kl. 12.10 – 13.13 Aula

Rengøringsfirma: ISS

 

Elever tager noter – fokus er

Arbejdsmiljø / Kemikalie

Bruge viden fra kemi til at udvikle produktet. Beskrive teori om materialer, fremstilling, analyser, konkurrerende produkter, lovgivning, miljø osv.

Ud fra denne viden designes produktet

Dokumentation:

Lightergas

Udarbejde PP til fremlæggelse af Lightergas øvelsen

Fremlæggelser

5

Vælge branche, analysere problemer med arbejdsmiljø i den valgte branche

 

Bruge viden fra kemi til beskrivelse af årsager og konsekvenser, lave problemtræ

Undersøge myndighedskrav for valgt branche

 

Beskrive problemstilling og skrive problemformulering

Blandinger

 

Stofkoncentration:

 

Aktuel/Formel

Masse / %

PPM

Øvelse:

Fortyndinger Måling af koncentration

 

(Lambert Beers lov)

Fremlæggelser af

Lightergas øvelsen

Fremlæggelser

6

Forberede feltarbejde/ interview af en medarbejder i branchen / Interwiev guide

 

Feltarbejde på vej hjem fra skole / aften (interviewet er lektie til næste dag)

-                                       fortsat

Øvelse:

Fortyndinger Måling af koncentration

 

(Lambert Beers lov)

Fremlæggelser af

Lightergas øvelsen

Opsamling og evaluering af ugen

 

SO forløbet

SO-kompetencer

 

 

 

3. Evaluering:

I slutningen af forløbet udfylder eleverne et ”Selvevalueringsark”.

Den udarbejdede ”Selvevalueringsark – modeludfyldt ” kan i første omgang tjene til lærerens forberedelse, men kan også evt. bruges for eleverne i slutningen af den session, hvor de reflekterer.

Det næste SO-forløb afsluttes med et lignende selvevalueringsark, og eleverne opfordres til at reflektere over deres progression hen imod at blive studieforberedte og almendannede.

 

Kreditering

Produceret af H. C. Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg: Karen Lunden, Muhammad Marashdeh, Christina Elmslund Adamsen, Hanne Heimbürger

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.