Forløb

Få styr på droner med Henrik Skov Midtiby

Droner og droneteknologi er omdrejningspunktet i dette gæstelærerforløb. Her får eleverne indblik i den stigende brug af droner set fra et teknisk, samfundsmæssigt og etisk perspektiv.

Forløbet er målrettet teknologi (htx), teknikfag (htx) og idéhistorie (htx) samt dansk på alle gymnasiale uddannelser.

 

Forløbet kan gennemføres online eller ved fysisk fremmøde på 2-4 moduler à 50 minutter.

© Børne- og Undervisningsministeriet

I gæstelærerforløbet med lektor Henrik Skov Midtiby er der fokus på droner, etik, sikkerhed og teknologi.

Forløbet retter sig mod fagene teknologi, teknikfaget, idéhistorie og dansk. Det er også muligt at bruge gæstelærerforløbet som et tværfagligt forløb, eksempelvis med idéhistorie og teknikfag eller dansk og teknologi. I teknikfag og teknologi lægger forløbet blandt andet op til, at eleverne kan designe deres egne droner, mens det i idéhistorie vil være oplagt at arbejde med de etiske perspektiver ved brugen af droner.

Formålet med forløbet er desuden at løfte elevernes læring, motivere dem og styrke deres trivsel med undervisning af en gæstelærer, der er en faglig kapacitet på sit felt. 

 

Forudsætninger, form og indhold

Gæstelærerforløbet tager afsæt i en podcast, hvor Henrik Skov Midtiby giver et indblik i muligheder, begrænsninger og udfordringer ved brugen af droner.

Til podcasten er der udviklet en række aktiviteter, som kan anvendes i undervisningen over to til fire moduler (á 50 minutter). Tidsforbruget kan variere afhængigt af, hvor mange af aktiviteterne, der udføres.  

Aktiviteterne lægger blandt andet op til dialog i plenum, analyse og kreative designøvelser.

 

Tilrettelæggelse

Podcasten findes via dette link. Brug linket, når eleverne skal høre podcasten, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Inden forløbet igangsættes, kan læreren forberede sig ved at høre podcasten. Som led i tilrettelæggelsen kan læreren desuden forberede sig ved at udarbejde definitioner af centrale begreber i podcasten med Henrik Skov Midtiby – for eksempel ”etik” eller ”droneforskning”.    

Forløbet kan gennemføres som fjernundervisning uden større ændringer i aktiviteterne, hvor der gøres brug af online klasserum, for eksempel breakout rooms på klassens virtuelle platform. Ligeledes kan der gøres brug af Padlet eller lignende online kanvasredskaber til at fastholde og dele pointer.  

Den uddybende lærervejledning, der findes øverst på siden, rummer konkret inspiration til, hvordan der kan undervises med udgangspunkt i podcastens faser.

 

Forløbets opbygning 

Forløbet består af tre faser, som tager udgangspunkt i den samlede podcast.

Forløbet kan indledes med, at læreren aktiverer elevernes forforståelse for emnet ved at spørge til elevernes egne erfaringer med droner.

Nedenstående gennemgang beskriver fasernes indhold.

 

Fase 1: Lyt til podcasten 

Eleverne lytter til podcasten med Henrik Skov Midtiby, hvor han fortæller om den aktuelle droneforskning, og hvad droner kan bruges til med udgangspunkt i sit eget forskningsarbejde. Mens eleverne lytter, kan de skrive noter undervejs. Noterne kan rumme overraskelser, provokationer, ny viden samt undren og spørgsmål. 

 

Fase 2: Reflektér over droners potentiale gennem peer- og plenumdialog

Ved hjælp af en refleksionsøvelse kan eleverne drøfte droners potentiale. Drøftelsen kan tage udgangspunkt i spørgsmål som: 

 • Er det smart at bruge droner til at flytte medicin og blodprøver?
 • Er der nogle arbejdsopgaver, som en drone ikke kan overtage?
 • Hvordan fremstilles droner typisk i populærkulturen?
 • Er en drone en robot?

Eleverne udvælger et af spørgsmålene, de kan arbejde med i makkerpar. Efter refleksionen kan hele klassen vende spørgsmålet i plenum og lade makkerparrene byde ind med deres tanker, idéer og spørgsmål.  

 

Fase 3: Gennemfør didaktiske aktiviteter knyttet til forskellige fag 

I forløbets tredje fase kan læreren fokusere sin undervisning til et eller flere relevante fag. Herunder ses eksempler på fagspecifikke aktiviteter:
 

Teknologi og teknikfag

I disse fag kan der arbejdes med Danmarks dronestrategi, hvor eleverne diskuterer udviklingen og udbredelsen af avanceret droneteknologi samt sammenhænge mellem militære og forsvarsmæssige agendaer og den civile droneindustri. De kan også arbejde med sammenhæng mellem design og funktion. Her kan eleverne designe deres egne droner.

Dette kan give eleverne et indblik i at undersøge og forstå de overordnede linjer i opbygningen af droner. 

 

Idéhistorie

På baggrund af podcasten kan eleverne diskutere de etiske perspektiver ved droner. De kan for eksempel diskutere: 

 • Hvorvidt problemstillingerne er væsentlige?  
 • Hvilken problemstilling er størst?  
 • Kan problemstillingen mon løses? Hvis ja, hvordan?  
 • Kan problemstillingerne sammenlignes med andre lignende problemstillinger i andre situationer?    

 

Dansk

I dette fag kan eleverne arbejde med temaet droner, film og krig. Aktiviteten indebærer, at eleverne ser den norske dokumentarfilm “Drone” fra 2014, som de efterfølgende analyserer i forhold til dokumentargenre, filmiske virkemidler og forløb. 

Det er også muligt at arbejde med temaet droner og populærkultur eller droneindustri.

Se eksempler på konkrete spørgsmål og aktiviteter i lærervejledningen.

 

Evaluering  

Forløbet kan evalueres ved, at eleverne vælger to af følgende evalueringspunkter og udfylder dem:  

 • Skriv to punkter ned med ny viden, som forløbet har givet dig   
 • Skriv to punkter ned, som har provokeret dig ved forløbet  
 • Skriv to punkter ned, som har overrasket dig ved forløbet   
 • Hvor har forløbet vækket din nysgerrighed? Stil to spørgsmål til forløbet   
 • Vælg, find eller tag to billeder, som afspejler forløbet som helhed  

Eleverne kan herefter gå sammen i makkerpar og dele deres besvarelser med hinanden. Eleverne giver hinanden feedback på punkterne, hvorefter evalueringen kan vendes i plenum i hele klassen.  

 

Links til yderligere inspiration

Se artikel i Information om Henrik Skov Midtibys arbejde med en landbrugsrobot, der kan sprøjte for ukrudt

Se artikel i Landbrugsavisen om Henrik Skov Midtibys arbejde med markrobotten, der tæller græskar

Find inspiration i Ingeniørens artikelsamling om ’autonome dræberdroner’

Få overblik over Danmarks dronestrategi hos Uddannelses- og Forskningsministeriet

Find et kort over steder, hvor der flyves med modelfly i Danmark

Find SDU Dronecenters guide til en byg-selv-drone

Se en screencast med en beskrivelse af, hvordan en multirotor drone kan styre sin position i luften ved at tilpasse rotationshastighederne på rotorerne

Få mere viden og se en film om den foldbare drone

Find inspiration i en kampagne om at stoppe udviklingen af autonome robotter

Find inspiration i droneindustriens reklamefilm for DJI

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.