Aktivitet

Eleverne skriver kollaborativt med peer2peer

Brug de første moduler til at træne peer2peer og sætte rammer og krav. De næste seks moduler af din teknologiundervisning, kan du bruge til elevernes skriveproces.

Om kollaborativ skrivning

Når eleverne taler et emne igennem sammen, diskuterer pointer, problemer, løsninger og danner ny indsigt sammen, så har vi det bedste af gruppearbejdet. Det udnytter vi, når vi lader eleverne praktisere samskrivning.

Men det tager længere tid, og eleverne skal ændre vaner – det er kort og godt besværligt her og nu.

Til gengæld viser forskning, at:

 • Eleverne bliver dygtigere
 • Og mere motiverede
 • De lærer mere
 • De laver bedre produkter
 • De husker dem bedre til eksamen
 • De bliver simpelthen bedre skrivere. De bliver mere genrebevidste, mere metodiske og mere sprogligt bevidste.
 • Gruppernes mundtlige diskussioner i forbindelse med produktudarbejdelse er med til, at eleverne lærer stoffet på en dybere måde, end når de måske reproducerer fra bøger og vejledninger

 

 

1. Planlægning/overvejelser

Forløbet forudsætter, at eleverne har arbejdet med funktioner i den effektive gruppe, gruppearbejdskontrakter og evt. logbog.

 

Samarbejde skal læres

 • Eleverne skal kende formålet med samarbejdet samt mål og rammer for opgaven
 • Samarbejdet kan støttes med aftalte grupperoller, gruppearbejdskontrakter og logbøger.
 • Gennemgå meget håndholdt, hvordan de skal gå til veje, når de skriver samtidigt: De bør fx aftale, hvem der skriver hvor i dokumentet
 • Samarbejdet - og især arbejdet med peer feedback - kan ritualiseres, så der er nogle faste og kendte arbejdsgange

 

Peer feedback skal læres

 • Eleverne bliver først bevidste om vurderingskriterierne ved at arbejde med anonymiserede elevopgaver, deres egne opgaver eller med delelementer af teknologifagets skriftlighed 

 

 

2. Forløbets opbygning

Modul 1 og 2

Eleverne skal vide, hvad der forventes, før de kan rette konstruktivt og fremadrettet. Tilrettelæg en progression, hvor eleverne træner delelementer og arbejder trin for trin:

Eksempelvis kan eleverne i grupper udfylde indholdet i en tom skabelon for en teknologirapport: Eleverne klipper i deres seneste rapport og fylder delene ind de rigtige steder i deres dokument. Hvis der er afsnit uden indhold, så bed dem kort beskrive, hvad afsnittet skal indeholde. Lad dernæst eleverne give hinanden formativ feedback, måske forbedre rapporten og aflevere igen.

Find konkrete eksempler på delelementer af en rapport, som eleverne vurderer og forbedrer. Det kan være indholdsfortegnelser, kildelister, problemtræ og problemformuleringer, eller de kan se på problemformuleringer med konklusion.

Alle elevgrupper retter en anonymiseret elevopgave, hvorefter rettelserne og formålet med dem diskuteres. Lad derefter klassen opstille generelle vurderingskriterier i fællesskab og lad dem evt. rette en anden elevopgave.

 

 

Modul 3 

Afdæk elevernes forforståelse af kollaborativ skrivning: Hvad vil det sige at skrive sammen? Hvad mener de, at de kan få ud af denne arbejdsform? Præsenter evt. nogle forskningsresultater for dem.

Afslør, at du som lærer kender til

 • at de kan lave individuelle afleveringsopgaver sammen: Eleverne arbejder i hemmelige digitale netværk,
 • Mange fristes af diverse opgaveportaler i stedet for selv at tænke tankerne
 • Mange ”skriver sammen” ved hurtigt at fordele afsnit mellem sig og til slut bare kopiere det individuelt skrevne ind i et fælles dokument. 

 

Lav denne lille øvelse:

Har eleverne uddelegeret dele af opgaven til hinanden – eller har de været fælles om at løse opgaven?

 • Lad eleverne placere de tre sidste gruppeopgaver på et kontinuum fra reel samskrivning til hel uddelegering.
 • Lad dem diskutere, hvordan deres arbejde kan blive mere kollaborativt.

Nu må arbejdet rammesættes: Begynd med grupperoller og gå dernæst videre til kontrakter og praktiske informationer omkring skriveprocessen, der må aftales i grupperne: Hvilken digitalplatform bruges? Hvordan skriver vi i hinandens tekster?

Eleverne har formentlig lavet en test om, hvilken rolle de spiller i en gruppe. Men mind dem om, at denne karakteristik af dem selv ikke er fastlåst, og at de til stadighed må arbejde på, at deltagerne i hver gruppe sammen dækker følgende funktioner:

 • Faglig leder
 • Boss
 • Færdiggører
 • Inspirator
 • Social leder

Mind dem om, hvorfor de har skrevet en gruppekontrakt.

 

Modul 4

Eleverne får følgende plan:

 • Modul 1: Førskrivefase: Mindmaps, brainstorm, problemformuleringer.
 • Modul 2 + 3: Første udkast til opgaven skrives
 • Modul 4: Grupper giver respons på hinandens opgaver. Se specielt efter fx sammenhæng, svar på problemformulering, kildehenvisninger. Alle i gruppen skal give respons på alle gruppemedlemmers udkast 
 • Modul 5: Opgaveskrivning – de skal bruge den respons, de har fået

Afklar lærerens rolle: Du giver ikke facit, men skal igangsætte diskussioner og stille opklarende spørgsmål undervejs i deres proces. Du er tilstede i deres dokumenter.

 

3. Evaluering:

Lærer giver 3 karakterer: for gruppernes evne til at give og modtage respons samt for produktet.

Efter hele forløbet kan man lave et survey for dels at afdække, hvad man som lærer skal gøre mere eller mindre ud af, og dels for at bevidstgøre eleverne om fordelene ved arbejdsmetoderne kollaborativ skrivning og peer2peer.

 

 

 

Kreditering

Hanne Heimbürger, lektor på H C Ørsted Gymnasiet Frederiksberg

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.