1. ledelsesfelt: Ledelse af læringsmiljøer

Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Mål og evaluering af undervisningsdifferentiering, arbejde med Forenklede Fælles Mål i praksis, elevcentreret skoleledelse, systematisk arbejde med elevernes læring, pædagogisk ledelse, Pædagogisk Læringscenter, organisering af dansk som andetsprog samt eksempler fra praksis
Ledelse af læringsmiljø

Folkeskolens faglige, fysisk, sociale og organisatoriske rammer er medvirkende til at understøtte lærernes arbejde med at sikre, at alle elever bliver så dygtige som muligt og trives gennem hele deres skoleforløb. Kvaliteten af skolernes læringsmiljøer er her en afgørende faktor, og alle skoler skal derfor have fokus på at opbygge inkluderende og differentierede læringsmiljøer, der fremmer alle elevers læring og fastholder deres læringslyst og motivation. Dette kræver en stærk ledelsesdrevet fortælling og ledelsesadfærd, der i alle sammenhænge - både i forhold til skolens elever, forældre, fagprofessionelle personale og øvrige omverden – fremhæver elevernes læring og udviklingsmuligheder som omdrejningspunkt for skolens organisering og aktivitet.

 

Der kan inden for dette ledelsesfelt findes inspirationsmaterialer som belyser forskellige måder at arbejde med dette ledelsesfelt på bl.a. ved hjælp af praksis værktøjer, cases, forskningskortlægninger samt artikler.

Mål, data og evaluering

Elever har forskellige behov

Differentiering af undervisningen forudsætter fokus på evaluering

Mange skoler har siden 2004 haft fokus på evaluering som metode til at styrke differentiering i undervisningen. Evalueringsinstituttet EVA har undersøgt den faktiske effekt heraf og konkluderer, at evalueringsfaglighed er vigtigt men ikke kan stå alene. Hvad det betyder, finder du mere om her, samt EVA’s bud på hvad undervisningsdifferentiering indebærer i teori og praksis.
Fælles mål i undervisningen

Undersøgelse af hvordan der arbejdes med Fælles Mål i praksis

Arbejdet med målfastsættelse og evaluering har med den nye folkeskolereform fået fornyet fokus. Evalueringsinstituttet EVA undersøgte i 2012, hvordan lærerne på fem skoler bruger de Fælles Mål i deres undervisning, og om - og i så fald hvordan - skoleledelsen samarbejder omkring dem. Undersøgelsens konklusioner er væsentlige at dvæle ved i et fremadrettet perspektiv.
Klasselokale

Systematisk evaluering af elevers læring

Rapporten ”Et bevidst blik for alle elevers læring” beskriver, hvorledes skolerne kan arbejde med systematisk evaluering af data om elevernes faglige progression og udbytte af undervisningen, således at tilrettelæggelse af efterfølgende ny undervisning vil være baseret på et solidt vidensgrundlag.

Pædagogisk ledelse

fem pejlemærker

EVAluering fremhæver fem pejlemærker for god skoleledelse

For skolens ledelse indebærer den nye skolereform væsentlige ændringer i forhold til at tænke i strategi og i forhold til pædagogisk skoleudvikling. Tilskyndet af de nye krav og forventninger har EVAluering læst sig igennem en række af evalueringsinstituttet EVA's rapporter, der behandler emnet, og fundet frem til fem pejlemærker der understøtter elevernes læring - skolens kerneydelse.
Faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Her finder du ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om lektiehjælp og faglig fordybelse.
Pige der hopper højt

Bevægelse

Ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om bevægelse.
Elever foran computer

Gå tæt på praksis i klasseværelset og styrk elevernes faglighed

Et højt niveau af pædagogisk ledelse har afgørende betydning for elevernes faglige og alsidige udvikling. Og med den nye folkeskolereform er der kommet yderligere fokus på, hvordan du som leder løser opgaven. Ny rapport belyser forskellige metoder og indsatser, som virker positivt i praksis, og som støtter skolens arbejde i at opkvalificere undervisningen og elevernes læring.
En model om elevcentreret ledelse
© Helle Bjerg

Læringscentreret skoleledelse - i reformens øje

Hvis skolereformen skal blive en læringsreform er det ikke kun elever, lærere og pædagoger, men også skolens ledelse, der skal have et styrket fokus på elevers læring. Viviane Robinsons model Elevcentreret ledelse er et aktuelt bud på en forskningsinformeret model for læringscentreret skoleledelse.
Trust

Tillidsskabende relationer

Det er vigtigt for elevernes læring og trivsel, at man som skoleleder formår at etablere et miljø med et højt tillidsniveau.
paedagogisk ledelse.jpg

Pædagogisk ledelse - set i et forsknings- og praksisperspektiv

”Forskningsbaseret viden om pædagogisk ledelse” samler konklusionerne fra de seneste 10 års forskning og giver et bud på, hvordan viden om, hvad der virker, kan styrke den pædagogiske ledelse i folkeskolen og derved gøre en forskel for elevernes læring, trivsel og alsidige udvikling.
indskoling.jpg

Pædagogisk praksis i indskolingen

Den pædagogiske praksis i indskolingen er kendetegnet ved stor diversitet. Dels fremstår arbejdet med at skabe gode læringsmiljøer meget forskelligartet. Dels eksperimenteres der på skoler fortsat med forskellig organisering og opbygning af skoledagen for at skabe en varieret skoledag. Det viser en ny rapport udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Pædagogiske læringscentre

Skilt: Pædagogisk center

Pædagogiske læringscentre

Læs ministeriets vejlednings- og inspirationsmateriale om pædagogiske læringscentre.

Organisering af dansk som andetsprog (DSA)

Pyramide

Model over organisationsformer af undervisning i dansk som andetsprog

Der er flere måder at organisere skolens undervisning i dansk som andetsprog på, og alle tager udgangspunkt i den enkelte elevs sproglige forudsætninger. Her på siden kan du læse mere om tilrettelæggelse af den supplerende undervisning samt finde en model, der illustrerer og giver overblik over de omtalte organisationsformer.
En tosprogs elev sammen med klassekammerater

Succesfuld skoleledelse med tosprogede elever

Skoleledelsen har en central rolle, når det handler om at løfte fagligheden for tosprogede elever. Det er skoleledelsen, der har ansvaret for at prioritere forandringerne og få alle til at arbejde i samme retning.
Tosprogsteam samler integrationsindsatsen

Et tosprogsteam samler integrationsindsatsen på skolen

Mange skoler har valgt at oprette et tosprogsteam med lærere og pædagoger, der er uddannet i dansk som andetsprog. Teamet varetager opgaver omkring undervisningen af tosprogede elever på den enkelte skole - herunder rådgive og vejlede ledelse og kolleger. Til inspiration har læringskonsulenternes tosprogsindsats samlet en liste med relevante opgaver for teamet.
Alle lærere er DSA-lærere

Alle lærere er dansk som andetsprogs-lærere

Mange tosprogede elever savner fortrolighed med de flere måder at anvende sproget på: At samme ord og vendinger kan betyde flere ting alt afhængig af konteksten. Hvis eleverne ikke forstår den fagspecifikke og kreative brug af sproget, risikerer de at miste væsentlige budskaber i undervisningen. Med introduktionen af forenklede Fælles Mål bliver den sproglige dimension et tværgående element i undervisningen. Det betyder, at alle lærere skal sikre fokus på sproget i deres undervisning.

Værktøjer og eksempler fra praksis

Dialog

Ledelse tæt på undervisning og læring

Når skoleledelserne involverer sig i at udvikle undervisningens kvalitet, har det en gavnlig effekt for elevernes læring. Rapport fra EVA 2015.
ABC klodser

Fælles fodslag om fokus i reformen

En masterplan gav klare prioriteringer og hjalp skolerne i Fredensborg Kommune med tilrettelæggelsen af en mere varieret skoledag.