2. ledelsesfelt: Ledelse af fag- og tværprofessionelt samarbejde

Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Samarbejde mellem lærere og pædagoger og ressourcepersonernes rolle i skolen, samt eksempler fra praksis

Ledelse af fag- og tværprofessionelt samarbejde

Fagprofessionelle

Et velfungerende samarbejde mellem det fagprofessionelle personale er vigtigt for elevernes læring og trivsel. Det gælder både samarbejdet mellem lærere og mellem lærere og pædagoger. Skoleledelsen har en central rolle i at sikre en arbejds- og læringskultur på skolen, der ikke kun fokuserer på elevernes, men også de fagprofessionelles (fælles) læring. Det er skoleledelsens ansvar at skabe rammerne for velfungerende (tvær)professionelt fællesskaber, der kan øge det faglige personales mulighed for at opdage nye læringspotentialer hos eleverne og udvikle nye undervisningspraksisser. Endvidere fordrer virkningsfuld ledelse af fag- og tværprofessionelt samarbejde på den enkelte skole også, at der etableres et konstruktivt samarbejde mellem de professionelle i børnehave, SFO, fritidshjem og skole.

 

Der kan inden for dette ledelsesfelt findes inspirationsmaterialer som belyser forskellige måder at arbejde med dette ledelsesfelt på bl.a. ved hjælp af praksis værktøjer, cases, forskningskortlægninger samt artikler.

Samarbejde mellem lærere og pædagoger

Fællesskaber og læring

Lærere og pædagogers samarbejde skaber ro og færre konflikter i klassen

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger giver de professionelle flere perspektiver på eleverne, som øger muligheden for at skabe en højere grad af trivsel og læring i skolen. Undersøgelser viser blandt andet, at pædagogens arbejde med relationer og sociale kompetencer, virker positivt på lærerens arbejde med ro og klasseledelse. Men et godt og frugtbart samarbejde kommer ikke af sig selv – der skal ledelse og rammer til.
Samarbejde i lærerteam

Et stærkt samarbejde på tværs af faggrupper kræver ledelse

Et stærkt samarbejde mellem pædagoger og lærere kan løfte elevernes trivsel og læring. Det kan fx bringe nye perspektiver til arbejdet med inklusion eller ro og klasseledelse. Men et stærkt samarbejde kommer sjældent af sig selv. Det er derfor afgørende at ledelsen er opmærksom på at sætte en tydelig ramme for samarbejdet og løbende at støtte op, der hvor det kan være svært.
Forskellige former og farver

Skoleledelsens rolle, når pædagoger og lærere samarbejder i teams - om at formulere mål for børnene

For nogle team vil det være nyt at skulle formulere mål for eleverne. Pædagoger og lærere har været vant til at formulere og vælge aktiviteter/indhold. Lærerne med henblik på, at eleverne tilegner sig det valgte indhold. Pædagogerne med henblik på at give eleverne mulighed for at deltage i de valgte aktiviteter. At formulere mål og lade disse være styrende for valg af indhold og aktiviteter er således nyt for ganske mange.
Lærere og pædagoger i samarbejde

Et team kan have behov for skoleledelsens støtte til …

Når lærere og pædagoger samarbejder i teamet, er det afgørende at få etableret en fælles forståelse for hinandens roller og opgaver, og for hvordan de to faggrupper supplerer hinanden fagligt. Ellers kan det være svært at få bragt lærernes og pædagogernes forskellige kompetencer optimalt i spil. I denne artikel præsenteres en række perspektiver og bud på, hvordan skoleledelsen konkret kan støtte op om et stærkt teamsamarbejde mellem lærere og pædagoger.
Tesa

Teamsamarbejdets logikker

Teamsamarbejdet i skolen er præget af forskellige kulturelle logikker, man som skoleleder må være opmærksom på, når man ønsker at udvikle teamsamarbejdet med henblik på at styrke elevernes læring.
teamsamarbejde er som et puslespil

Sådan virker teamsamarbejdet positivt på elevernes læring og trivsel

Som leder kan du være med til at fremme skolens teamsamarbejde ved at følge det tæt og sætte klare og kommunikerbare mål for den opgave, du forventer, dine medarbejdere skal løse i fællesskab. Et teamsamarbejde baseret på pædagogiske og didaktiske refleksioner er bedre til at understøtte elevernes læring og til at imødekomme fremtidens forandringsprocesser

Ressourcepersoners rolle i skolen

En vejleder i snak med to kolleger

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Skoleledelsens fokus og opbakning er helt essentiel, hvis skolens vejledere og ressourcepersoner skal gøre en forskel. 
 Det viser en stor undersøgelse fra 2009, hvor EVA - Danmarks Evalueringsinstitut - har kortlagt fordele, udfordringer og dilemmaer ved ressourcepersonernes arbejde på skolerne.