3. ledelsesfelt: Ledelse af videns- og resultatbaseret udvikling af skolens undervisning

Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Evidens i skolen, inklusion, data og resultatstyring samt redskaber til ledelsens observationer og feedback vedr. undervisningen samt eksempler fra praksis
Ledelse af Videns- og resultatbaseret udvikling

Alle elever i folkeskolen skal have de bedste læringsmuligheder, og det kræver et blik for elevernes faglige progression og trivsel. For skolerne betyder det, at arbejdet skal fokusere på mål, data og analyse for derigennem at synliggøre forholdet mellem undervisning og læring. Skolen skal ledes med afsæt i viden om undervisningens læringseffekter og i sidste ende elevernes progression. Dette indbefatter, at skolens professionelle fastholder et fokus på, hvad eleverne skal lære og forholder sig analytisk og undersøgende til, hvilke metoder der bruges til at opnå læringsmålene.

Dette kræver en skoleledelse med blik for, hvordan skolen arbejder pædagogisk og didaktisk for at styrke elevernes læring. Skoleledelsen skal derfor komme tæt på læringssituationen, involvere sig og være i dialog med det fagprofessionelle personale om undervisning og læring ved eksempelvis motivere til kollegiale diskussion om undervisningen og dens betydning for elevernes læring og resultater. En del af arbejdet er også at inddrage relevant viden og erfaringer og synliggøre skolens resultater og fremtidige mål. Det gælder også i dialogen mellem skoleledelse og kommune, hvor der må findes veje til at vise skolens arbejde og udvikling – også på områder der ikke umiddelbart synes målbare.

Der kan inden for dette ledelsesfelt findes inspirationsmaterialer som belyser forskellige måder at arbejde med dette ledelsesfelt på bl.a. ved hjælp af praksis værktøjer, cases, forskningskortlægninger samt artikler.

Evidens i skolen

lærer

Anvendelse af forskning i grundskolen

Skoleledelsen spiller en central rolle for, om viden finder vej fra forskning til praktikerne i grundskolen. Det peger en ny kortlægning af Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning på.
Lærere i diskussion

Ledelse af inklusion

Ledelse af inklusion er en kulturforandring, der blandt andet bygger på anerkendelse, dialog, ny viden, nye praksisformer, samarbejde og fællesskab.
Forskningskortlægning fra SFI
© SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Social mobilitet i grundskolen

SFIs praksisrettede hæfte omkring hvordan man kan styrke fagligheden blandt udsatte børn i folkeskolen.
Mand i skjorte

Ordblindhed i grundskolen - Ledelse

Skolens ledelse er blandt andet ansvarlig for at have et beredskab til at vurdere en elevs undervisningsmæssige behov i de tilfælde, hvor der kan være anledning til bekymring.

Data- og resultatstyring

Data

Fra data til pædagogisk praksis

Alle kommuner og skoler har i dag nem adgang til data, der giver information om elevernes trivsel og læringsudbytte. Spørgsmålet er blot, i hvilken grad disse data bliver analyseret og brugt til at forbedre praksis? Hvad skal der til, for at data kan blive et værktøj i skolen, som kan medvirke til udvikling af pædagogisk praksis, der fremmer elevernes læring og trivsel? Og hvordan medvirker forvaltningen til at fremme en datainformeret kultur på skolerne?
Resultatstyring

Resultatstyring i skolen

Folkeskolereformen styrker en styring i retning af mål- og resultatstyring. Intensionen er, at skolerne i større grad skal styre efter mål og resultater og i mindre grad efter regler og procedurekrav.
Kolonner der måler resultatfremgang

Datavarehuset

Datavarehuset er et vigtigt redskab for skoleledere til at orientere sig i skolens data og bruge disse informationer til at styrke en datainformeret læringsledelse.
Vejskilt med Svendborg

Datainformeret kvalitetsudvikling i Svendborg Kommune

Svendborg Kommunes skoleafdeling har gennem en længere periode arbejdet med at strukturere, systematisere og understøtte en datainformeret kultur med det mål at forfine og kompleksitetsreducere skolernes kvalitetsarbejde.

Værktøjer til brug i praksis

Publikation Tættere på
© Skolelederforeningen

Tættere på elevernes læring

Et inspirationsmateriale til skoleledelsen om observation og feedback vedrørende undervisning
Børn på bog
© Helge Skielboe

Kvalitetsrapporten – et redskab i arbejdet med data- og resultatstyring

En kommunes kvalitetsrapport fungerer som et værktøj til at styre mål og resultater, der kan understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau. Det sker med baggrund i de data, som kommunerne og skolerne har adgang til nationalt og lokalt. Kvalitetsrapporten er et væsentligt grundlag for dialog på alle niveauer i det kommunale styringshierarki med henblik på kvalitetsudvikling og fremadrettede tiltag på skoleområdet.
Forside EVA-hæfte: Det gode spørgeskema
© EVA

Det gode spørgeskema

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har gennem mange undersøgelser og evalueringer oparbejdet megen viden om, hvordan man formulerer spørgeskemaer, der svarer på netop det, man gerne vil belyse. EVA har samlet deres viden og erfaringer i et hæfte: Det gode spørgeskema.