4. ledelsesfelt: Ledelse af kapacitets- og kompetenceudvikling

Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Lærere og pædagogers kompetenceudvikling, aktionslæring samt eksempler fra praksis
Kapacitetsudvikling

For at sikre et stærkt fagligt og læringsorienteret miljø på skolen er det afgørende, at skoleledelsen prioriterer strategisk kompetenceudvikling af det fagprofessionelle personale. Kapacitets- og kompetenceudvikling skal primært ske igennem udviklingsforløb, uformel opkvalificering og efteruddannelse af både det fagprofessionelle personel og skolens ledelse. Herigennem styrkes eksempelvis lærernes fagdidaktiske kompetencer og skolens samlede evne til at fungere som et lærende arbejdsfællesskab med fokus på mål, resultater og progression i elevernes læring og trivsel.

Opgaven med at kapacitets- og kompetenceudvikle den enkelte skole indebærer et målrettet blik for, hvilke kompetencer den samlede skole har brug for. Endelig må skoleledelsen og arbejde strategisk med at få det kommunale niveau og medarbejderniveauet til at mødes.

Der kan inden for dette ledelsesfelt findes inspirationsmaterialer som belyser forskellige måder at arbejde med dette ledelsesfelt på bl.a. ved hjælp af praksis værktøjer, cases, forskningskortlægninger samt artikler.

Kompetenceudvikling

lærer

Kompetencedækning i folkeskolen

Lange Gruppen har foretaget en undersøgelse af potentialet for øget kompetencedækning (tidligere linjefagsdækning) via ændret fagfordeling og kompetenceudvikling i folkeskolen. Analysen viser, at den faktiske kompetencedækningsgrad på landsplan i 2016/17 er på 85,2 procent.
Lærer

Kompetenceudvikling og kompetencedækning i folkeskolen

KORAs undersøgelse anlægger et bredt perspektiv på kompetenceudvikling og undersøger kompetenceudvikling og kompetencedækning i folkeskolen. Analysen viser, at kommunernes styring af kompetenceindsatsen på skoleområdet generelt er strategisk og systematisk.
Rapport fra EVA
© Evalueringsinstituttet EVA

Ledelse af kompetenceudvikling: mellem kommunens krav og skolens behov

Som skoleleder ligger der et stort arbejde i at navigere mellem medarbejdernes behov for opkvalificering, ny viden og nye politiske målsætninger. Danmarks Evalueringsinstitut EVA undersøger i rapporten "Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling", hvordan skoleledelser kan arbejde strategisk med emnet og udfylde ledelsesrummet mellem den kommunale forvaltning og skolens ansatte.
Lærere på kursus

Om kompetenceudvikling

Længerevarende uddannelsesforløb med vekselvirkning mellem viden, praksis og coaching kan være med til at understøtte praksisforandringer.
Lærere diskuterer

Aktionslæring - metode og principper

Gennem aktionslæring kan skoleledelse og medarbejdere blive bedre til at arbejde målstyret og systematisk med læringsmål for den enkelte elev i klassen. Metoden frembringer viden, som er direkte anvendelig i arbejdet med at udvikle og forbedre den daglige praksis.