5. ledelsesfelt: Ledelse af strategi og forandringsprocesser

Her kan du finde viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Mål og evaluering af skolens praksis, strategisk udviklingsretning for egen skole i et helhedsorienteret udviklingsperspektiv samt eksempler fra praksis

Skoleledelsen skal være i stand til at arbejde med målsætninger for skolens pædagogiske arbejde og resultater med elevernes læring og trivsel som omdrejningspunkt. Den daglige skoleledelse skal sikre, at dette sker i tæt samarbejde med skolebestyrelsen. Skoleledelsen skal analysere skolens udviklingsbehov i spændet mellem reformens mål og skolens nuværende ståsted - og være i stand til over tid at fastholde en strategisk udviklingsretning for egen skole. Skoleledelsen skal altså forholde sig til, hvordan skolen som helhed løbende styrker sig selv i forhold til skolens kerneopgave, der er elevernes læring og trivsel. Strategisk ledelse handler om at kunne prioritere og allokere ressourcer i forhold til målsætninger for skolens udvikling. Skolens målsætninger skal udspringe af en fælles vision for skolens udvikling og virke, der er delt af skolens medarbejdere på tværs af funktioner og professioner. Med strategisk ledelse kræves altså, at skoleledelsen er i stand til at organisere skolens indre prioriteringer af ressourcer og kompetencer i forhold til overordnede målsætninger.

Der kan inden for dette ledelsesfelt findes inspirationsmaterialer som belyser forskellige måder at arbejde med dette ledelsesfelt på bl.a. ved hjælp af praksis værktøjer, cases, forskningskortlægninger samt artikler.

Mål og evaluering

Få og klare mål

Sæt få, klare og fælles mål for din skole

Som skoleleder er hverdagen også at sætte mål og retning for skolens virke, hvorfor I med få og klare mål undgår usikkerhed og alt for stor spredning i indsatser og aktiviteter. Omvendt er målene vanskelige at indfri, hvis skolens medarbejdere ikke oplever dem som relevante, realistiske eller frem for alt fælles. Det bedste fundament for at fastholde fokus, ejerskab og opbakning til en forandrings- og udviklingsproces er derfor få, klare og - frem for alt - fælles mål.
Ny praksis i folkeskolen
© Kommunernes Landsforening

Ny praksis i folkeskolen

Børne- og kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL har taget initiativ til at udarbejde et inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger.
Skydeskive med pil

Et klart mål og en tydelig proces støtter skolens skift af praksis

Ændring af praksis kræver kompetencer, tålmodighed, ildsjæle med mere. Men først kræver det en beslutning om at gøre det og samtidig præcisere, hvad der skal gøres af hvem, hvorfor og hvordan. Her finder du gode råd og redskaber, som kan støtte overblikket over processens vigtige detaljer, og som med fordel kan anvendes til at synliggøre vejen og målet for alle.
Værkhøj

Gode råd når praksis skal ændres

Det kan være svært at gennemføre og planlægge en forandringsproces. En erfaringsopsamling fra tyve kommuner, der har samarbejdet med Undervisningsministeriets læringskonsulenter, giver gode råd til, hvordan en skole kan indlede en frugtbar forandringsproces i praksis.
Selvevaluering

Selvevaluering af egen praksis

Ved hjælp af en række arbejdsspørgsmål kan skoleledelsen på en enkelt måde evaluere deres arbejde med at udfordre alle børn og unge.
Skoleledere selvevaluerer

Selvevaluering styrker det gode skolelederliv

Selvevaluering af egen praksis kan være en nyttig metode til at styrke og udvikle egen rolle som leder. Og god ledelse er afgørende for at kunne leve op til hverdagens mange krav og forventninger. Skolelederforeningen og Danmarks Evalueringsinstitut EVA tilbyder her et værktøj, der systematiserer indsatsen og støtter skolens ledelsesteam i at fastholde fokus på, hvad der gør det gode skolelederliv.
Tandhjul bestående af mennesker

Whole System Approach

Whole System Approach er et amerikansk udtryk for en helhedsorienteret og samarbejdsbaseret tilgang til skoleudvikling på alle niveauer af det kommunale system samt en organisatorisk sammenhæng, der understøtter dette.

Eksempler fra praksis

Inklusion og skoleledelse

Skoler går sammen om at udvikle inkluderende læringsmiljøer

Siden 2011 og to år frem har femten skoler i fire kommuner været en del af projektet ”Ledelse af inkluderende læringsmiljøer. Gennem projektet er der høstet ny viden om, hvordan forvaltning og skoleledelser i en skolekontekst ’oversætter’, udvikler og implementerer denne udfordring til konkrete handlinger. De væsentligste erfaringer og konklusioner kan du læse mere om her.