6. ledelsesfelt: Ledelse af trivsel, motivation og engagement

Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Trivselsmåling, fortællinger i skolen om positiv udvikling og faglig refleksion, inddragelse af personalet i skoleudviklingen samt eksempler fra praksis.
Ledelse af trivsel og motivation

Ledelsen skal fokusere og skabe mening med forandringen og medvirke til medarbejdernes – og elevers og forældres – aktive opbakning, engagement og deltagelse. Succesfuld læringscentret skoleledelse handler her om at lede på trivsel, motivation og engagement blandt elever, medarbejdere og ledere på en produktiv, balanceret og etisk forsvarlig måde og hvor elevernes læring er i centrum. 

Der kan inden for dette ledelsesfelt findes inspirationsmaterialer som belyser forskellige måder at arbejde med dette ledelsesfelt på bl.a. ved hjælp af praksis værktøjer, cases, forskningskortlægninger samt artikler.

Trivselsmåling

Glad skoledreng

Trivselsmålingen

Vejledning til skoleledelsens - og skolebestyrelsens - rolle og opgaver i arbejdet med trivselsmålingen.

Fortællinger om skolen

Lærere diskuterer

Et værktøj til positiv udvikling og faglig refleksion i skolen

Arbejdet med alternative fortællinger er én af de metoder en leder kan bruge til at sætte gang i en positiv udvikling og faglig refleksion i skolens personalegruppe. Her præsenteres faserne i arbejdet med alternative fortællinger.

Værktøjer til inddragelse af personale i skoleudviklingen

Snak omkring et bord

Fokusgruppeinterviews - hør medarbejderens synspunkter

Med fokusgruppeinterviews kan du som leder på kort tid og med brug af få ressourcer få indblik i medarbejdernes erfaringer og perspektiver. Metoden er brugbar, når du ønsker at inddrage pædagoger og lærere i en udviklingsproces – og så er den god til at skabe ejerskab.

Eksempler fra praksis

En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.