Datafunderede samtaler mellem forvaltning og skole

Konsulenter i skoleafdelingen i Tårnby Kommune gennemfører hvert år samtaler med de enkelte skoleledelsesteam og skolens ressourcepersoner om de resultater, skolerne har opnået. Det sker med udgangspunkt i data fra årets 9. klasse afgangsprøver, nationale og kommunale testresultater, trivselsmåling samt opfølgning på kommunale og lokale målsætninger.

Formål

Forvaltningen er i dialog med den enkelte skole om dens mål og resultater og med fokus rettet mod at styrke elevernes læring. I samtalen kan forvaltningen anerkende skolens arbejde og understøtte dens arbejde ved at tilbyde konsulentsupport og anden støtte til skolens arbejde med at forbedre elevernes læringsresultater og trivsel.

Hovedkonklusioner

  • Skoleledelsen udtrykker stor tilfredshed med de datafunderede samtaler.
  • Model: Dækkeservietten er med til at sætte klar struktur og rammer for samtalen.
  • Samtalernes konklusioner tydeliggør hvilket forbedringsarbejde, der skal i fokus – og rammesætter fx konsulenters deltagelse i udviklingen.

Tårnby Kommunes konsulent for dansk, matematik, og dansk som andetsprog gennemfører hvert år såkaldte ”skolerunder”. Konsulenten tager ud på alle kommunens skoler og gennemfører en samtale funderet på data med skolens ledelse og ressourcepersoner. Udgangspunktet for den enkelte samtale er de fælles kommunale effektmål og fokusområder herunder resultaterne fra årets test, 9. klasses afgangsprøve og handleplaner inden for hver konsulents fagområde.

Inden skolerunden har skolekonsulenten studeret den enkelte skoles resultater, sammenlignet resultaterne med landsgennemsnittet og vurderet udviklingen af skolens resultater år for år – og på den baggrund fremsendt en skriftlig sammenfatning og detaljeret dagsorden til den enkelte skole.

Ved samtalen deltager typisk en eller flere fra skolens ledelse og skolens ressourcepersoner inden for fagområdet. I dialogen reflekterer konsulenten og deltagerne fra skolen over elevernes læringsresultater og kommer frem til forskellige handlemuligheder, som kan medvirke til forbedring af elevernes læring.

I flere tilfælde fører samtalerne til, at skolekonsulenten tilbyder support til skolen og indgår i udviklingsforløb med lærerteam og enkelte lærere om specifikke faglige udfordringer.

Skolernes ledelser giver udtryk for stor tilfredshed og udbytte af dialogen med konsulenterne. Samtalerne medvirker til refleksion på den enkelte skole og er med til, at skolen skærper det faglige fokus og får igangsat tiltag, der kan fremme elevernes læringsudbytte - med støtte fra skolens egne ressourcepersoner eller/og med de kommunale konsulenter.

Dækkeservietten

Erfaringerne fra mange års skolerunder og nu med adgang til flere data har skoleafdelingens konsulenter med inspiration fra Silkeborg Kommune arbejdet med en model: Dækkeservietten, der rammesætter og strukturerer samtalen på skolerunden i 2016/17.

Se skabelon til dækkeservietten under relaterede filer.

Sådan gør vi i Tårnby Kommune

Skolekonsulent Dorthe Adamsen, Tårnby Kommune, fortæller i nedenstående videoklip om, hvordan hun i  skoleår 2016/17 bruger dækkeservietten til dialogen med skolerne.

© Hanne Birkum

Udarbejdet af redaktør for EMU.dk forvaltning Hanne Birkum, cand. pæd. pæd. og master i ledelse af uddannelsesinstitutioner, i samarbejde med skolekonsulent Dorthe Adamsen, Tårnby Kommune.

Februar 2017 

Relaterede filer