Styrket fokus på børns læring

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring blev igangsat i 2017 af Undervisningsministeriet i samarbejde med Børne- og Socialministeriet. På denne side kan I bl.a. finde de inspirationsmaterialer og redskaber, der blev udviklet på baggrund af projektet.
Barn på legepladsen
© Rambøll Management Consulting

Projektets formål

Formålet med projektet Styrket fokus på børns læring var at styrke den tidlige indsats og dagtilbuddenes læringsmiljøer med fokus på alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i børnefællesskaber.

Med projektet ønskede man også at finde nye veje til, hvordan forskningsviden kan omsættes meningsfuldt og bruges af pædagogisk personale til at styrke stimulerende læringsmiljøer.

43 dagtilbud i otte kommuner arbejdede som led i projektet med at omsætte forskningsviden til lokal praksisudvikling inden for to delprojekter:

  1. Styrket fokus på børns læring gennem et kvalificeret og differentieret forældresamarbejde
  2. Styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer for alle børn.

Den styrkede pædagogiske læreplan dannede afsæt for praksisudviklingen.

Forskningen bag

Både danske og internationale undersøgelser viser, at en tidlig indsats blandt børn i dagtilbud og særligt børn i udsatte positioner er vigtig. Kvaliteten af de læringsmiljøer, børn færdes i, både i dagtilbuddet og derhjemme, har stor betydning for deres trivsel, udvikling, læring og dannelse. En god kontakt mellem dagtilbud og forældre bidrager desuden positivt til børns generelle udvikling.

Tidligt i børns liv ses store forskelle mellem børns forudsætninger og kompetencer afhængigt af familiebaggrund. Det betyder forskellige forudsætninger for at deltage aktivt i dagtilbuddenes læringsmiljøer og børnefællesskaber. Derfor er fokus på dagtilbud som en forebyggende arena i forhold til at øge chanceligheden blandt alle børn centralt.

Materialet

Materialet består af følgende elementer:

  • to inspirationskataloger
  • otte indsatsbeskrivelser
  • tolv redskaber
  • fire film

 Film

© Undervisningsministeriet og Børne- og Socialministeriet
© Undervisningsministeriet og Børne- og Socialministeriet

Film 1: Forældreinddragelse med et fælles perspektiv. Film 2: Hverdagssamtalerne og de planlagte samtaler

© Undervisningsministeriet og Børne- og Socialministeriet
© Undervisningsministeriet og Børne- og Socialministeriet

Film 3: Leg og læring i mindre grupper. Film 4: Leg og læring hele dagen

Bag om materialet

Rambøll Management Consulting, Nationalt Center for Skoleforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet, Københavns Professionshøjskole og VIA University College har udviklet og gennemført projektet Styrket fokus på børns læring i 2017-2018 i tæt samarbejde med 43 dagtilbud i otte kommuner. Undervisningsministeriet og Børne- og Socialministeriet står bag projektet.

De tilhørende materialer er udarbejdet og udgivet i 2018.

Inspirationskataloger

Indsatsbeskrivelser

Emneord