Ungdomsuddannelser: Styrk jeres kompetencer med læringsmateriale om trivsel og mobning

Her kan du finde et læringsmateriale, som kan bruges til læringsforløb eller kompetenceløft til ledelser og fagpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner.
Ungdomsuddannelse

Læringsmaterialet er forankret i nyeste forskning og klæder ledelse og fagprofessionelle på til at planlægge, gennemføre og evaluere lokalt tilpassede indsatser for at forebygge og stoppe mobning.

Materialet er modulopbygget og giver viden om mobningens mekanismer, og hvordan I konkret kan arbejde med at forebygge og håndtere mobning i den lokale praksis på jeres uddannelsesstred. Materialet indeholder tekster, fagvideoer, øvelser og forslag til, hvordan I kan bruge den nye viden i egen praksis ved hjælp af en håndteringsmodel.

 

Formål, indhold og arbejdsformer

Læringsmaterialet kan bruges til, at I på et stærkt teoretisk funderet grundlag kan styrke jeres viden om mobning. Læs om, hvordan I kan arbejde med modulerne.

Materialet kan hjælpe jer til at forebygge og håndtere mobning ved at styrke det bagvedliggende analytiske arbejde. Det giver et solidt fundament for at arbejde målrettet med at skabe en tryg kultur uden mobning. Med dette læringsmateriale får I således IKKE et undervisningsmateriale til jeres elever eller hurtige værktøjer til brug på uddannelsesstedet.  

Læringsmaterialet er bygget op, så det er muligt at gennemføre større eller mindre lokale forløb tilpasset til jeres tid og lokale behov. Der er en fordel, at I udvælger én, der står for at facilitere forløbet. I kan bruge materialet på forskellige måder. 

 

Det kan foreksempel være:  

  • Et eller flere pædagogiske arrangementer, hvor I fokuserer på grundmodulerne. Det kan evt. faciliteres af en vejleder eller andre ressourcepersoner. 

  • Et fælles forløb i institutionen, skolen eller på tværs i kommunen med en række temadage med fokus på alle modulerne. Det kan evt. faciliteres af eksterne eller lokale ressourcepersoner med viden om mobning. 

  • Som en kompetenceudviklingsindsats på teammøder i de lokale teams. Det kan i den sammenhæng være en god idé, at I læser teksterne individuelt, men mødes i teamet om refleksioner og øvelser. En lokal vejleder eller ressourceperson kan evt. facilitere samtalerne. 

Læringsmaterialets opbygning

Forløbet er modulopbygget og indledes med, at I gennemfører de to første grundmoduler. De danner baggrund for, at I kan arbejde videre med et efterfølgende specialiseringsmodul (dagtilbud, grundskole eller ung), som passer til den konkrete lokale kontekst, I befinder jer i. 

På alle moduler vil der være en guide til, hvordan I kan arbejde med modulet, og der vil være faktabokse og forslag til yderligere læsning. 

  

 grundmodul 1 og 2 bliver I præsenteret for nogle kernetekster, som introducerer jer for den grundlæggende viden om mobning og om forebyggelse og intervention. Det er en god ide, hvis I hver især på forhånd læser disse kernetekster, og derefter mødes med jeres kolleger for at arbejde med øvelserne. Når I mødes, gennemgår I guiden til modulet og ser den korte fagvideo. Dernæst diskuterer I via øvelserne jeres nye viden og teoretiske forståelser set i relation til teorien, men også i relation til jeres egen praksis.

Når I har været igennem begge grundmoduler, går i videre til specialiseringsmodulet. Et godt udbytte af specialiseringsmodulet forudsætter, at I har arbejdet med grundmodulerne, da der henvises til grundviden og grundbegreber derfra. 

På specialiseringsmodulet præsenteres I for nogle kernetekster som introducerer til det, der særligt gør sig gældende for mobning i skolen. Her er det igen en god idé, hvis I hver især læser disse tekster, inden I mødes. 

Når I mødes, gennemgår I guiden til modulet, ser fagvideoen, læser casen og arbejder med øvelserne. Casen og øvelserne skal hjælpe jer til at reflektere over den nye viden og nye forståelser set i relation til teorien og til jeres egen praksis. Som hjælp til at anvende jeres nye viden bliver I præsenteret for, hvordan I konkret kan arbejde med en mobbehåndteringsmodel i jeres egen praksis. Modellen hjælper jer til i fællesskab at undersøge, planlægge, gennemføre og evaluere tiltag til håndtering af mobning. 

 

Grundmodul 3 handler om det organisatoriske niveau og betydningen i forhold til arbejdet med mobning. Modulet retter sig især mod forvaltning og ledelse, men også mod andre, som har særlig interesse for arbejdet på det organisatoriske niveau. I kan med fordel arbejde med dette modul parallelt med de øvrige moduler. Det er en god idé, hvis I hver især på forhånd læser kerneteksterne, og derefter mødes med jeres kolleger for at se fagvideoerne og via øvelserne diskuterer den viden, I er blevet præsenteret for set i relation til viden og forståelse om temaerne, men også i relation til egen organisation og jeres egen måde at arbejde på. Da målgruppe og vidensbaggrund for dette modul kan være meget bred, kan I med fordel udvælge de øvelser og spørgsmål, der giver mest mening i forhold til eget vidensniveau og praksiserfaring.

Undervisere
Teamkoordinatorer
Vejledere
Ledelse

Læs mere Vis mindre

GRUNDMODULER

Viden om mobning

Grundmodul 1: Viden om mobning

Dette modul kan I bruge til at styrke jeres viden og kompetencer om mobning som et socialt fænomen.
Organisationsudvikling og implementering

Grundmodul 3: Organisationsudvikling og implementering

Dette modul kan I bruge, hvis I ønsker at arbejde med forebyggelse og håndtering af mobning på et organisatorisk niveau. Modulet beskriver organisationer ud fra de tre områder: struktur, kultur og processer.
Specialiseringsmodul - grundskole

Specialiseringsmodul

Mobningens (u)væsen er en dominerende og ødelæggende dynamik, der forekommer i de sociale kontekster, fællesskaber og arenaer, som de unge befinder sig i.

Relaterede filer

Læs mere om det teoretiske og forskningsmæssige fundament bag det fællesskabsorienterede mobbesyn.

Emneord