Vejledere

Selvom antallet af børn og unge, der oplever mobning, er faldet, er der stadig for mange, hvis ungdom præges af mobning.

Da mobning kan foregå hvor som helst og når som helst, er det vigtigt, at alle fagprofessionelle løbende følger trivselsmålinger og har fokus på at udvikle et trygt og inkluderende miljø. Nogle Ungdomsuddannelsessteder har behov for at kunne hente ekspertise fra interne eller eksterne vejledere, når der forekommer mobning eller når der er behov for at styrke det forebyggende arbejde.

Som vejledere kan I anvende og eventuelt facilitere arbejdet med dette læringsmateriale med henblik på at styrke det lokale arbejde med at forebygge og håndtere mobning. Materialet er bygget op så det er muligt at gennemføre større eller mindre lokale forløb for medarbejderne på ungdomsuddannelsesstedet.

I kan bruge materialet på forskellige måder. I kan fx bruge det ved en eller flere pædagogiske arrangementer, hvor I fokuserer på ét af grundmodulerne og faciliterer øvelserne, eller på en række temadage med fokus på alle modulerne. Materialet kan også bruges som en kompetenceudviklingsindsats over flere teammøder, hvor alle der deltager i kompetenceudviklingen har læst teksterne som forberedelse, og hvor vejlederen faciliterer refleksioner og øvelser på teammøderne.

Læringsmaterialet er modulopbygget med to grundmoduler for alle. Disse moduler giver mulighed for at opnå fælles viden om begrebet mobning samt om forebyggelse og håndtering af mobning. Derudover er der et tredje modul for ledere og medarbejdere med særlig interesse for og/eller opgaver i det organisatoriske felt. Dette modul handler om, hvordan man organisatorisk kan arbejde med implementering af en mobbefri kultur. 

Grundmodulerne danner baggrund for, at I arbejder videre med specialiseringsmodulet, hvor I målrettet kan fokusere og tilegne jer mere viden i relation til den konkrete praksis I arbejder i. 

Ved at bruge materialet kan fagprofessionelle:

  • Tilegne sig mere viden om mobning, forebyggelse og interventioner. 
  • Arbejde med den erhvervede viden gennem tekster, fagvideoer, øvelser, gruppearbejde og refleksion.
  • Blive guidet til, hvordan den nye viden kan tages i anvendelse i ens egen praksis.

Emneord