unpublished

Det skriftlige produkt


Ja. Ved det skriftlige produkt lægges vægt på:

–  om opgaveformuleringen er besvaret

–  relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag

–  den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder

–  anvendelse af relevant materiale

–  den faglige formidling og fremstillingsform.

 

Der er også en række formelle krav til det skriftlige SRP, som blandt andet skal indeholde forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og resume.


Det skriftlige produkt skal have et omfang på 15-20 normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum). Normalsidebegrebet, hvilket vil sige 2400 enheder pr. normalside (antal anslag inkl. mellemrum), vil for de fleste projekters skriftlige produkter være en enkel og anvendelig måde, hvorpå omfanget kan angives i opgaveformuleringen og optælles af eleven. Det er vigtigt at gøre eleverne klart, at overholdelse af omfanget er en del af bedømmelseskriterierne, jf. læreplanens og vejlednings pkt. 4.4., og at eleverne som en del af deres arbejde med studieretningsprojektet også skal afsætte tid til at sikre, at omfanget overholdes.


Alt, undtagen forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller og lignende materialer. Eventuelle bilag betragtes ikke som en del af det skriftlige produkt, der indgår i den samlede bedømmelse. Det er vigtigt at gøre eleverne klart, at overholdelse af omfanget er en del af bedømmelseskriterierne, jf. læreplanens og vejlednings pkt. 4.4., og at eleverne som en del af deres arbejde med studieretningsprojektet også skal afsætte tid til at sikre, at omfanget overholdes.


Ja.


Hvis kunstneriske fag eller innovative løsninger indgår i SRP kan en del af det anvendte materiale være et selvproduceret produkt. I givet fald skal der i det skriftlige produkt indgå en passende dokumentation for det selvproducerede produkt, da et væsentligt element i bedømmelsen af SRP er det skriftlige produkt.


Det er der ikke krav om. Derimod er der krav om, at der under fremlæggelsen og den efterfølgende samtale indgår metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser.


Det er der ikke krav om. Derimod er der krav om, at der under fremlæggelsen og den efterfølgende samtale indgår metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser.


SRP skrives som udgangspunkt på dansk. Eleverne har dog mulighed for at udarbejde besvarelsen helt eller delvist på engelsk, tysk eller fransk, hvis skolens leder godkender det. Såfremt hele eller dele af opgavebesvarelsen er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene til den sproglige udformning de samme, som hvis den var skrevet på dansk. Eleverne skal derfor være særdeles fortrolige med det benyttede fremmedsprog. Skolen skal ved udpegning af vejledere sikre, at vejlederne har en tilstrækkelig sproglig kompetence til både at udforme opgaveformuleringen og bedømme besvarelsen. Hvis skolen ikke kan stille en sådan sikkerhed, kan dette forhold bruges som begrundelse for at afvise elevens ønske om at udarbejde besvarelsen på det pågældende fremmedsprog.


Der er dog studieretningsprojekter med fag, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at benytte normalsidebegrebet, som det er angivet i læreplanen. Fx matematik og fysik. I sådanne fag, hvor en væsentlig del af fagets kommunikation foregår i fx symbolsprog, og det anvendte normalsidebegreb ikke er en hensigtsmæssig måde at opgøre det forventede omfang på i opgaveformuleringen, kan man i stedet for benytte den anden beskrivelse af omfanget, som er angivet i læreplanen. Her vurderes det forventede omfang skønsmæssigt ud fra, hvad materialet skal fylde. Undertiden omtales dette som ”en-side-er-en-side”. Man kan i opgaveformuleringen fx benytte følgende formulering til beskrivelse af omfangskravet:

Din besvarelse forventes at have et omfang på 20-25 sider. Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og lignende materialer medregnes ikke i omfanget.

I dette tilfælde er det vigtigt, at det skriftlige produkt fremstår hensigtsmæssigt, jf. det faglige mål om at fremstillingsformen også omfatter det skriftlige produkts layout. Det er i denne forbindelse ligeledes vigtigt også at medtænke føromtalte faglige mål, således at grafer, figurere og tabeller placeres i det skriftlige produkt der, hvor det er hensigtsmæssigt, dvs. at de benyttes, og ikke kun indgår i bilag.