unpublished

Klager, censorallokering og bedømmelse


Nej. Alle lærere kan som udgangspunkt forvente at få tildelt SRP-censur, hvilket indgår i den enkelte lærers årsnorm.


I forbindelse med den første ordinære offentliggørelse af eksamensplanen eller lidt før.


Nej. Det er udelukkende den vejleder, der udpeges som eksaminator, som læser elevens skriftlige opgavebesvarelse og deltager i den efterfølgende mundtlige eksamination.


Når eleven får udleveret sin opgaveformulering, er prøven gået i gang – og der skal derfor gives en karakter for elevens præstation. Såfremt eleven har afleveret et blankt skriftligt produkt, vil en helhedsvurdering ikke kunne resultere i, at prøven er bestået.


Prøven i studieretningsprojektet er i gang i det øjeblik, opgaveformuleringen er udleveret, og der skal derfor falde en karakter. Hvis en elev, der har fået udleveret sin opgaveformulering i studieretningsprojektet, uden rimelig grund udebliver fra den mundtlige prøve, vil en helhedsbedømmelse vil ikke kunne resultere i, at prøven er bestået.

Hvis en elev udebliver fra den mundtlige prøve, skal man dog i første omfang afklare, hvorfor eleven er udeblevet. Her kan følgende paragraffer i Eksamensbekendtgørelsen bringes i anvendelse:

”§ 9. En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt.

Stk. 2. Institutionen kan bestemme, at sygeprøve gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister.

§ 17. stk. 3. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt.

I fald det er muligt, kan den mundtlige prøve genplaceres inden for den samme eksamenstermin. I fald dette ikke er muligt, bør den placeres i starten af den næstkommende eksamenstermin.


Ja, det anbefales på det kraftigste, at der i tilfælde af mistanke om snyd ikke træffes afgørelse inden den mundtlige prøve og den mundtlige prøve gennemføres helt som planlagt, og eksaminanden skal tildeles en karakter.

Selvom der hos bedømmerne foreligger formodning om snyd, skal bedømmelsen altid ske ud fra den præmis, at formodningen om snyd efterfølgende afkræftes. Dette betyder, at hele det skriftlige produkt skal bedømmes, som om der ikke er snydt eller plagieret. Censor og eksaminator skal således ikke sanktionere snyd hverken gennem karakteren eller på andre måder. Det er meget vigtigt at understrege dette. Eksaminanden skal ikke forud for den mundtlige prøve informeres om, at der foreligger en mistanke om snyd.

Efter prøven indberettes og begrundes mistanken om snyd til rektor, der tager kontakt til eleven og på grundlag af alle relevante oplysninger i sagen foretager en samlet vurdering af, om der er et tilstrækkeligt grundlag for at afgøre, om der er begået snyd.


Selvom der hos bedømmerne foreligger formodning om snyd, skal bedømmelsen altid ske ud fra den præmis, at formodningen om snyd efterfølgende afkræftes. Dette betyder, at hele det skriftlige produkt skal bedømmes, som om der ikke er snydt eller plagieret. Censor og eksaminator skal således ikke sanktionere snyd hverken gennem karakteren eller på andre måder. Det er meget vigtigt at understrege dette. Eksaminanden skal ikke forud for den mundtlige prøve informeres om, at der foreligger en mistanke om snyd.

Efter prøven indberettes og begrundes mistanken om snyd til rektor, der tager kontakt til eleven og på grundlag af alle relevante oplysninger i sagen foretager en samlet vurdering af, om der er et tilstrækkeligt grundlag for at afgøre, om der er begået snyd.


Selvom der hos bedømmerne foreligger formodning om snyd, skal bedømmelsen altid ske ud fra den præmis, at formodningen om snyd efterfølgende afkræftes. Dette betyder at eksaminandens præstation bedømmes, som om der ikke er snydt eller plagieret.

Censor og eksaminator skal således ikke sanktionere snyd hverken gennem karakteren eller på andre måder. Det er meget vigtigt at understrege dette.

Efter prøven indberettes og begrundes mistanken om snyd til rektor, der tager kontakt til eleven og på grundlag af alle relevante oplysninger i sagen foretager en samlet vurdering af, om der er et tilstrækkeligt grundlag for at afgøre, om der er begået snyd.


Selvom der opstår formodning om snyd under en prøve, bør eleven færdiggøre prøven. Hvis prøven afbrydes, vil en elev, der viser sig ikke at have snydt, ikke kunne få bedømmelse for sin besvarelse. Eleven vil altså skulle aflægge prøven igen og vil blive forsinket i sin uddannelse.

Hvis der i forbindelse med prøven i studieretningsprojektet opstår mistanke om snyd fra eksaminator og/eller censors side, er proceduren følgende: Den mundtlige eksamination skal gennemføres på normal vis, og eksaminanden skal tildeles en karakter. Selvom der hos bedømmerne foreligger formodning om snyd, skal bedømmelsen altid ske ud fra den præmis, at formodningen om snyd efterfølgende afkræftes. Dette betyder, at hele det skriftlige produkt skal bedømmes, som om der ikke er snydt eller plagieret. Censor og eksaminator skal således ikke sanktionere snyd hverken gennem karakteren eller på andre måder. Det er meget vigtigt at understrege dette. Eksaminanden skal ikke forud for den mundtlige prøve informeres om, at der foreligger en mistanke om snyd.

Efter prøven indberettes og begrundes mistanken om snyd til rektor, der tager kontakt til eleven og på grundlag af alle relevante oplysninger i sagen foretager en samlet vurdering af, om der er et tilstrækkeligt grundlag for at afgøre, om der er begået snyd. Hvis rektor træffer afgørelse om, at en eksaminand har fået uretmæssig hjælp, har udgivet andres arbejde for sig eget eller afleveret eget tidligere bedømt materiale i forbindelse med det skriftlige produkt i studieretningsprojektet, har vedkommende (jf. § 7 i ”Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen ved de gymnasiale uddannelser”) to muligheder:

  • Eksaminanden bortvises fra prøven som helhed
  • Eksaminanden tildeles karakteren -3

Afgørelsen træffes alene af rektor, der sagligt må tage stilling til, hvilken af de to sanktioner der er mest hensigtsmæssig i et konkret tilfælde.


Ved bedømmelsen af SRP gives en samlet karakter, som er en helhedsvurdering af eksaminandens skriftlige og mundtlige præstation. Udgangspunktet for bedømmelsen er de faglige mål i læreplanen samt bedømmelseskriterierne for det skriftlige produkt og den mundtlige prøve.


At der gives én samlet karakter for eksaminandens evne til at demonstrere opfyldelse af de faglige mål for SRP og opfylde bedømmelseskriterierne for både det skriftlige og det mundtlige produkt. Den skriftlige opgavebesvarelse karakterbedømmes derfor ikke på forhånd inden den mundtlige prøve.


Det må tages i betragtning, at en sådan divergens kan have flere forklaringer. Ud over en mulig mistanke om, at eksaminanden har fået uretmæssig hjælp til sit skriftlige produkt, kan uoverensstemmelsen også skyldes en række andre faktorer, fx at eksaminanden har sværere ved at formulere sig mundtligt end skriftligt, er ramt af nervøsitet, eller at andre personlige problemstillinger spiller ind. Er der mistanke om, at den store forskel på det skriftlige produkt og den mundtlige præstation skyldes snyd, skal den mundtlige eksamination gennemføres på normal vis, og eksaminanden skal tildeles en karakter. Efterfølgende indberettes og begrundes mistanken om snyd til rektor. En mistanke er ikke en afgørelse. Afgørelsen kan alene træffes af rektor, som efterfølgende tager herefter stilling til, hvilke sanktioner, der skal iværksættes.


Nej. Udgangspunktet for bedømmelsen er altid de faglige mål i læreplanen samt bedømmelseskriterierne for det skriftlige produkt og den mundtlige præstation.


Man følger Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, § 14, stk. 2: ”Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter.”


Ved prøven i SRP er der tale om en samlet vurdering af et skriftligt produkt og en mundtlig eksamination, og der kan derfor ikke foretages en ombedømmelse alene af det skriftlige produkt. I stedet tilbydes en omprøve.

Eleven kan have flere vejledere, hvis da SRP som udgangspunkt skrives i flere fag. I forbindelse med prøven i projektet medvirker to bedømmere (eksaminator og censor). I forbindelse med en omprøve skal der medvirke to nye bedømmere.

De nye bedømmere skal vælges af institutionen på samme måde, som andre censorer vælges (censor bestilles gennem de studieadministrative systemer, i sygeterminen anvendes censorudvekslingsplanen).

Et tilbud om ny bedømmelse efter en klage vil altid indeholde en ny mundtlig eksamination og en ny samlet bedømmelse af det skriftlige produkt og den mundtlige eksamination.

Hvis klagen kun handler om forløbet af den mundtlige eksamination, kan der afholdes en omprøve på baggrund af det samme skriftlige produkt, som tidligere er indleveret.

En klage over vejledningsforløbet, opgaveformuleringen, det skriftlige produkt eller lignende kan give anledning til tilbud om, at eleven skriver et nyt projekt og deltager i en ny mundtlig eksamination.

Det er ikke muligt at lade den oprindelige eksaminator deltage i en omprøve.