Dansk som andetsprog - basis

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.

1. - 9. klasse

I basisundervisningen er det centralt, at eleverne opnår kompetencer til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk, så de på sigt kan tilegne sig faglig viden.

Skriftsprogstilegnelse med fokus på både afkodning og forståelse samt læsning og skrivning skal i den konkrete undervisning tænkes sammen, da færdighederne styrker hinanden. Der er også fokus på, at eleverne skal indføres i skriften som meningsbærende kommunikationsmiddel. Slutteligt er det centralt, at eleverne kan lytte aktivt samt indgå i forskellige kommunikative sammenhænge.

Læs mere om kompetencerområderne i faget dansk som andetsprog - basisundervisning

Eleven kan læse og forstå enkle tekster

Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til kommunikation

Eleven kan lytte aktivt med forståelse til talt dansk udtrykt i enkle former

Eleven kan udtrykke sig i et enkelt talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner

10. klasse (obligatorisk område)

I den supplerende undervisning i 10. klasse er det centralt, at der er et meget tæt samarbejde mellem læreren i dansk som andetsprog og faglæreren i fagene. Dette samarbejde skal styrke eleverne fagligt, så de får videreudviklet og nuanceret den faglige og skønlitterære læsning, sådan at de kan læse de forskellige genrer, som de møder i skolens fag, med relevante strategier og metabevidsthed. Eleverne skal gennem deres læsning og skrivning kunne tilegne sig faglig viden. Eleverne skal kunne beherske alle dele af deres skriveproces samt kunne redigere og korrigere deres egne og andres tekster på både makro­ og mikroniveau. Eleverne skal have kompetencer til at lytte aktivt med fuld forståelse af det sagte i forskellige faglige og komplekse former med det formål at tilegne sig viden.

Endelig skal eleverne arbejde med at få et talt dansk, der er så tæt på målsproget som muligt, samt mestre forskellige komplekse former for talt fagsprog, herunder fremstillingsformer som bl.a. argumentation og diskussion med det henblik at tilegne sig viden

Eleven kan læse og forstå tekster i forhold til genre og fag

Eleven kan lytte aktivt med forståelse til komplekst talt dansk

Eleven kan skrive nuanceret i forhold til genre og fag

Eleven kan udtrykke sig i et nuanceret talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner

Faget i fokus

lexin

Lexin Billedtema

Flersproglig interaktiv billedordbog med illustrationer, tekst, lyd og animationer.

Undervisningsforløb

sproglige kompetencer

Udvikling af sproglige kompetencer

Forløbet kan anvendes i forbindelse med udvikling af nyankomne elevers ordforråd, og kan anvendes i alle modtagelsesklasser tilpasset den enkelte aldersgruppe.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Talebobler

Tal og lyt med fokus på strategi

Formålet med aktiviteten er, at eleverne gennem en kort fortælling/samtale får fokus på, hvilke strategier man kan anvende, når man taler på andetsproget dansk.
Notater til læsning

Skriv egne eventyr

Formålet med aktiviteten er, at eleverne gennem skrivning af eventyr opbygger et ordforråd og træner deres skrivning, så eleverne lærer at organisere deres tekst i forhold til en genre.
Banko

Lyt gennem leg

Formålet med aktiviteten er, at eleverne gennem en leg lytter og forstår legens regler, så eleverne kan handle efter mundtlige beskeder.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.