Kommunikation (obligatorisk)

7. - 9. klasse

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer

Kompetenceområdet kommunikation omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

Dialog fokuserer på at kunne argumentere og informere i samtaler, at kunne analysere en samtale og at kunne samtale på en demokratisk måde.

Krop og drama fokuserer på at kunne bruge krop og stemme tilpasset situationen og at kunne aflæse andres kropssprog.

It og kommunikation fokuserer på bevidst og kritisk at kunne bruge nettet.

Sprog og kultur fokuserer på at kommunikere med bevidsthed om samspillet mellem sprog, kultur og normer.

Sproglig bevidsthed fokuserer på, hvordan sprog påvirker holdninger og forestillinger, og hvordan det kan varieres og have forskellige funktioner.

 

Læs mere om kommunikation i faget dansk

Obligatorisk

Dialog (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at argumentere og informere.

Undervisningen skal have fokus på, at eleverne skal kunne analysere deres egen og andres kommunikation med henblik på at udvikle kompetence til deltagelse i demokratisk dialog.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan argumentere og informere (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om argumentations- og informationsformer (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan analysere samtaler (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om retoriske virkemidler, talehandlinger og positionering (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om demokratisk dialog (vejledende mål)

Krop og drama (obligatorisk område)

Eleverne skal lære bevidst at anvende kropssprog og stemmeføring i forhold til den givne situation, og de skal kunne analysere eget og andres kropssprog i kontekst.

Undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne bevidstgøres om, hvordan kropssproget udsender forskellige signaler og dermed udtrykker identitet.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan bruge kroppen som udtryk (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om krop og identitet (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kropslige og retoriske virkemidler (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan analysere eget og andres kropssprog (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog (vejledende mål)

It og kommunikation (obligatorisk område)

Eleverne skal lære, hvordan udvikling og brug af teknologier medvirker til at sætte rammerne for deres eget liv og fællesskabet.

Undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne skal inddrage deres egne erfaringer med sociale medier og digital kommunikation, fx formidling af billeder, fortællinger om andre og samtaler online. På baggrund heraf diskuteres etiske problemstillinger. Eleverne skal gøre erfaringer med en bred vifte af produktions- og kommunikationsredskaber og diskutere fordele og ulemper, så de bliver i stand til at vurdere og vælge anvendeligheden af forskellige teknologier i den givne situation.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kommunikationsetik (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan vælge digitale teknologier i forhold til situationen (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om digitale teknologiers kommunikationsmuligheder (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation (vejledende mål)

Sprog og kultur (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at udvikle deres kommunikative kompetencer gennem kommunikation og samarbejde på tværs af kulturer og grænser.

Undervisningen skal have fokus på, at eleverne skal bevidstgøres om, hvordan sproglige udtryk virker forskelligt i forskellige situationer. Herunder skal de have opmærksomhed på høflighed, ironi, humor, tabuer og autoritetsrelationer og diskutere fordomme og generaliseringer.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan kommunikere med nordmænd og svenskere (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om norsk og svensk i letforståelig form (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan begå sig bevidst i sprogligt komplekse situationer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sproglige normer og omgangsformer i forskellige situationer (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan kommunikere aktivt i forskellige sproglige og kulturelle situationer i en globaliseret verden (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og sprog (vejledende mål)

Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at karakterisere sammenhængen mellem sprog og sprogbrug i forskellige situationer.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at undersøge, iagttage og afprøve, hvordan man gennem ordvalg, fx brug af metaforer og henvisningsord (deiksis), skaber en forestilling om, hvordan noget hænger sammen. Undervisningen skal også have fokus på, hvordan eleverne selv og andre giver udtryk for en holdning både eksplicit, når man fx siger ”jeg synes”, og implicit gennem ordvalg og ved brug af modalverber og -adverbier, fx ”jeg kan desværre ikke deltage”.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan iagttage udtryk for holdninger i sprog (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sproglig modalitet (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om nuancer i sproget og sprogets virkning (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan karakterisere og diskutere sprog i forskellige situationer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sprog og sprogbrug, sprogets variation og forskellige funktioner (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Selfie

Selfies - selvportrætter i kunsten og på de sociale medier

Undervisningsforløb om selfies, selvportrætter og selviscenesættelse. Forløbet nuancerer elevernes bevidsthed om selvfremstilling på de sociale medier. Se dokumentarfilm om ”instafame”, fremlæg kunstens selvportrætter og lav et gruppeselfie.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Talebobler

Hold en tale

Eleverne skriver taler og træner brugen af stemmeføring, pauser og kropssprog. Udførlig vejledning til eleverne i at skrive og holde en god tale. Links til sjove og lærerige websider om at holde en tale.
talebobler

Ordsprog

Hvad er et ordsprog? Hvad er forskellen på ordsprog og talemåder? Læs om hvordan ordsprogene er opstået, og hvilken rolle de spiller i sproget i dag. Se top ti over de mest almindelige ordsprog og svar på quizspørgsmål.
ansigt malet med det svenske flag

Svensk

Læs en svensk tekst og arbejd med enkle opgaver om svensk sprog og traditioner. Spil sprogspil, lyt til svensk og test din viden om det svenske sprog.

Faget i fokus

Elever
© Nationalt Videncenter for Læsning

Modellering som skriveværktøj

I videoen viser historielærer Rikke, hvordan hun modellerer en fælles tekst med en 6.-klasse. Denne modelleringmetode kan hjælpe eleverne til benytte nye fagord og skrive bedre tekster.
Teksttyper

Tjek på teksttyper

Fælles Mål lægger op til, at elevernes skriftlige udvikling følger en tydelig progression gennem skoleforløbet. Se oversigt over progressionen og få tjek på teksttypernes kendetegn.
tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
Booktasting

Book tasting

Dæk op til en book tasting! En sjov og anderledes måde at inspirere til læselyst ved at give 'smagsprøver' på forskellige bøger.