Redskab

Naturvidenskabelige fags empiri, teori og metoder

De naturvidenskabelige fags empiri omfatter alle fænomener, der kan iagttages enten direkte med de menneskelige sanser eller gennem forsøgsapparatur og eksperimentelle opstillinger. 

De faglige mål i SRP omfatter bl.a. følgende:

  • planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag
  • udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder
  • gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling

At have fokus på metoder i fagligt samspil er derfor nødvendigt.

 

Empiri

De naturvidenskabelige fag har hver for sig deres kerneområder, men vil ofte beskæftige sig med de samme fænomener med forskellige vinkler eller på forskellige organisationsniveauer. Som nævnt omfatter de naturvidenskabelige fags empiri alle fænomener, der kan iagttages. Det kan være direkte med de menneskelige sanser eller gennem forsøgsapparatur og eksperimentelle opstillinger.

Naturvidenskaberne har gennem hele deres historie været tæt forbundne med tekniske anvendelser af viden og metoder. På den baggrund omfatter de naturvidenskabelige fag også de tilhørende tværgående tekniske forskningsområder.

 

Metoder

De naturvidenskabelige fags metoder omfatter metoder til opsamling, registrering og behandling af kvalitative og kvantitative data, tilrettelæggelse af eksperimenter og feltundersøgelser og anvendelse og formulering af modeller og teorier.

 

Vidensproduktion

I naturvidenskaberne kan ny viden opnås i en vekselvirkning mellem hypotetisk-deduktivt og empirisk-induktivt arbejde. ”Trial and error”-fremgangsmåde samt forskernes intuitive evner til at gøre opdagelser spiller også en betydelig rolle inden for både teknologisk udvikling og naturvidenskabelig forskning.

Naturvidenskabelige hypoteser, teorier og modeller kan vurderes på deres overensstemmelse med data fra eksperimenter og observationer. De vurderes også på kriterier som konsistens, plausibilitet, enkelhed og formel skønhed.

En væsentlig styrke ved naturvidenskabelige modeller og lovmæssigheder er muligheden for at anvende dem til beregning, modellering og fremskrivning.

 

Kreditering

Hanne Heimbürger, CFU KP

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.