Lovgivning

Den skriftlige prøve i biologi A

Formalia, bedømmelseskriterier og gode råd om den skriftlige prøve.

Den skriftlige prøves varighed er 5 timer.

Opgavesættet udarbejdes centralt, og der stilles opgaver inden for kernestoffet (pkt. 2.2. i læreplanen 2017 / læreplanen 2013).

De skriftlige opgavesæt består normalt af fire opgaver, hvoraf eksaminanden vælger tre. Hvis en eksaminand afleverer besvarelse af alle fire opgaver, er det kun de først forekommende, som indgår i bedømmelsen.

Eksaminanderne forventes at benytte digitale, ikke-net baserede redskaber og matematikprogrammer til løsning af opgaverne.

Tidligere opgavesæt kan give inspiration til forberedelsen af eleverne til den skriftlige prøve. I de skriftlige prøvers evalueringsrapporter kan findes gode råd til forventninger til elevernes besvarelser. Læs mere i Lærerens hæfte under fagets læreplaner.

Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i .

Bedømmelsen af en skriftlig opgavebesvarelse er en helhedsbedømmelse på baggrund af de faglige mål (pkt. 2.1. i læreplanen) og bedømmelseskriterierne (pkt. 4.3. i læreplanen), og der gives én karakter. Den bygger altså ikke alene på en opgørelse af korrekte henholdsvis fejlagtige svar på de enkelte stillede opgaver.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at eksaminanden er i stand til at vise overblik og inddrage og anvende relevant kernestof og relevante metoder eller modeller i besvarelsen af opgavens problemstillinger. Der lægges vægt på at besvarelsen er fokuseret og tankegangen fremstår klart ved sammenhængende faglige forklaringer, anvendelse af fagbegreber, fagsprog, grafer, figurer, modeller, beregninger, digitale værktøjer og forklarende tekst. For de enkelte opgaver er det således ikke tilstrækkeligt, hvis den nok indeholder det korrekte resultat, men ikke indeholder dokumentation eller begrundelser i tilstrækkeligt omfang.

Ved brug af digitale værktøjer, herunder matematiske, skal dokumentationen også være af en sådan karakter, at eksaminandens tankegang er forståelig uden specifikt kendskab til disse digitale værktøjer. Eksaminandens talforståelse i form af brug af betydende cifre og enheder indgår også i bedømmelsen. Vurderingen af en models anvendelighed inddrager som udgangspunkt altid biologiske overvejelser og begrundelser.

Gode råd fra fagkonsulenten

Typeordslisten angiver typiske spørgemåder i de skriftlige opgavesæt. Den kan udleveres til eleverne og anvendes i undervisningen. Find listen i Lærerens hæfte.

Gamle prøveopgaver kan downloades fra Prøvebanken.

Hvert år udarbejdes desuden en evaluering, og ofte også en Råd og vink om skriftlig prøve. I evalueringerne frem til 2010 kan man finde hele kommenterede elevbesvarelser. Fra 2011-2013 kan man finde kommenterede enkeltopgaver som relaterer sig til bestemte typeord. Fra 2014 indeholder evalueringen primært karakterstatistikker, mens Råd og vink tager væsentlige problemstillinger op.

Som lærer må man som minimum følge med i seneste opgavesæt og Råd og vink om skriftlig eksamen, ligesom man bør følge hvad der skrives i ”Nyt fra fagkonsulenten”. Nyt fra fagkonsulenten skrives i Biofag, og offentliggøres også på emu’en. Tidligere nyheder kan findes i Biofags arkiv på foreningens hjemmeside.

7 råd til eksaminanden

  1. Vær opmærksom på hvilke krav, der stilles i opgaven, fx beskriv, forklar, diskutér eller vurdér.
  2. Svar så præcist som muligt på de stillede spørgsmål. Skriv ikke fyld – mængden af tekst giver ikke i sig selv bedre karakter.
  3. Undlad at skrive indledninger til opgaverne og lad være med at gentage de stillede spørgsmål i din opgavebesvarelse.
  4. Besvar altid alle de opgaver, der forlanges i besvarelsen og spring aldrig et delspørgsmål over. Planlæg din tid, så du når det hele.
  5. Brug bøger til opslag. Undlad at skrive afsnit af efter bøger eller hente hele afsnit ind fra egen computer.
  6. Læs korrektur på din besvarelse og kontroller, at du har svaret præcist på alt og på det, der bliver spurgt om.
  7. Anvend biologiske, kemiske og bioteknologiske fagudtryk frem for dagligdagsudtryk, og formuler dig i øvrigt på almindeligt forståeligt dansk.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.