Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i bioteknologi - september 2020

Nedenfor kan du læse om COVID-19 og laboratoriet samt undervisningsbeskrivelser, nye versioner af vejledninger, kemisk nomenklatur, bestilling af enzymer, skriftlig censor, skriftlige prøve samt information om FIP.

Nye versioner af Vejledninger

Der findes nye udgaver af vejledninger til læreplanen samt af Lærerens hæfte. I vejledningen til læreplanen er der i starten af vejledningen angivet i punktform, hvilke ændringer der er foretaget. 

Ændringer i vejledningen til læreplanen er bl.a.

  • Præcisering af intermolekylære bindinger
  • Opdatering af begreberne simpel ion og sammensat ion til enatomige ioner og fleratomige ioner i henhold til IUPAC’s Red Book. 
  • Henvisning til kort vejledning i organisk navngivning i henhold til seneste IUPAC anbefalinger revideret i 2013.

 

Kemisk nomenklatur

Bemærk at der nu findes et komprimeret skrift på dansk omhandlende IUPAC’s anbefalinger revideret i 2013.
I dette nyhedsbrev vil jeg blot henlede opmærksomheden på navngivningen af ester. I esternavngivningen indføres parenteser om syrerestdelen i esternavnene for at undgå misforståelser om det er en ester eller baseformen af en given syre. Fx kan phenylacetat være baseformen af phenyleddikesyre, men det kunne også være en ester. Phenyl(acetat) vil således være esteren, som er fremstillet fra phenol og eddikesyre. Estere kan også navngives efter modellen 'Ethansyrephenylester'. Denne navnetype er ofte bekvem på dansk, men bruges ikke af IUPAC længere. Særligt ved oversættelse fra engelske navne skal man være opmærksom på at parentesen om syrerestdelen i esternavnene erstatter det mellemrum, der er på engelsk i fx 'methyl acetate'. IUPAC’s anbefaling vil blive fulgt, i fald der bliver behov for dette i forbindelse med de skriftlige prøver.

 

COVID-19 og undervisningsbeskrivelse

Der har været flere henvendelser om hvordan det skulle fremgå af Undervisningsbeskrivelsen at undervisningen har været aflyst eller omlagt til virtuel undervisning. Først og fremmest er det vigtigt at være opmærksom på, at skolen er forpligtet på at give nødundervisning, hvis en klasse sendes hjem som følge af corona-foranstaltninger, fx hvis en elev i klassen er smittet. Modulerne kan således ikke bare aflyses. Det betyder, at et hold som udgangspunkt må forventes at have fået den samme mængde undervisning selvom eleverne modtager fjernundervisning, forudsat at skolen har fulgt nødundervisningsbekendtgørelsen. Det er op til skolen og læreren at omplacere undervisning, der ikke kan gennemføres som fjernundervisning, således at den udskydes, til det igen er muligt at gennemføre undervisning ved fysisk fremmøde. Det er ministeriets vurdering at, så længe vi taler om korte nedlukninger af nogle dage eller ugers varighed, så er det muligt at omplacere undervisningen i det samlede forløb. Man kan evt. notere i Undervisningsbeskrivelsen, at et forløb har været gennemført virtuelt. 

Der er således ingen hjemmel til fx at sige, at der er dele af de faglige mål eller kernestoffet, der på nuværende tidspunkt ikke kan nå at blive gennemført. Det kan være, at situationen vil vise sig anderledes til sommer, ovenstående vil I så fald blive revurderet til den tid.

 

Skriftlig censor

Til den kommende sæson kan der blive behov for nye censorer både i kemi og bioteknologi. Proceduren for at blive udpeget som skriftlig censor ved de skriftlige prøver i maj/juni er, at man skal indberettes i det ønskede fag af ens skole, og efterfølgende kan man blive indstillet og beskikket som censor af ministeriet. Men en indberetning fra skolen fører ikke automatisk til, at man bliver beskikket som censor. Det er ministeriets opgave at sammensætte et censorkorps, som matcher behovet for censorer. Ifald man bliver beskikket som skriftlig censor, vil man få besked via sin egen skole, men man får ikke besked om, at man ikke er beskikket. Hvis man ønsker at have mulighed for at blive censor i bioteknologi, skal man indstilles af skolen i faget bioteknologi. Husk derfor at hvis du har ønske om at blive skriftlig censor skal du bede skolen om at indberette dig.

 

COVID-19 og laboratoriearbejde

Der har naturligt nok været en del henvendelser fra kollegaer i forbindelse med opstart af laboratorie- og feltarbejde. Børne- og Undervisningsministeriet følger de anvisninger Sundhedsstyrelsen har givet og særligt for vores fagområde kan et spørgsmål/svar om COVID-19 på sst.dk være relevant:

5. Kan ny coronavirus smitte via overflader og fødevarer?

Overlevelsestiden for ny coronavirus på overflader afhænger af mange forhold, herunder mængden af virus, typen af overflade, temperatur, luftfugtighed m.v. For praktiske formål regnes med en overlevelsestid på 48 timer.  

Det er dog vigtig at huske på, at man ikke kan smittes alene ved at røre ved genstande med virus på. Smitte kræver nemlig, at virus kommer i kontakt med slimhinder i mund, næse eller øjne, og man kan ikke smittes gennem huden. Du skal derfor ikke være bange for at røre ved ting, hvis du sørger for god håndhygiejne og er opmærksom på dine hænder. Vi anbefaler, at du sørger for at vaske hænder hyppigt og grundigt, herunder når du kommer hjem udefra, og at du undlader at røre ved dit ansigt, når du ikke har rene hænder. Se også under Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.

Berøring af kontanter kan sidestilles med berøring af andre kontaktpunkter i det offentlige rum, fx dørhåndtag, elevatorknapper etc., som er forbundet med en risiko for forurening af hænderne. Man bør generelt undgå kontaktpunkter, og fx overveje at benytte kontaktløs betaling, hvor det er muligt. Det vigtigste er dog, at du sørger for god håndhygiejne.

Vedr. smitte via fødevarer, se Fødevarestyrelsens spørgsmål og svar om ny coronavirus og fødevarer.

Det er således vigtigt, at spritte briller af både inden brug og efter brug, spritte hænder af inden kitlen tages på og af, spritte udstyr af inden og efter brug med mere. Endvidere er det vigtig at overholde andre krav fx til afstand. Man kunne overveje om eleverne i en klasse havde den samme makker i alle eksperimentelle fag. 

For yderligere spørgsmål kan den fælles myndighedshotline kontaktes på tlf. 7020 0233.

 

Bestilling af enzymer

Enzymer kan bestilles igennem Novozymes. Det fungerer ved, at man sender sin bestilling til: samplesdk@novosymes.com.

Bestillingen skal være på engelsk, da håndteringen af ordren sker i udlandet. Når I bestiller, skal I bruge produktnavnene (se nedenstående billede). Selve enzymerne leverer Novozymes gratis, men det må forventes at der tillægges et mindre administrations- og forsendelsesgebyr.

Matrial

Product name

Industry

Enzyme class

Function/attended use

6266003

Lipex 100 L

House Hold Care

Lipase

Lipid degredation/detergents

3635969

Savinase 16 L

House Hold Care

Protease

Protein degredation/detergents

3745101

Termamyl Ultra 300 L

House Hold Care

Amylase

Starch degredation/detergents

6315011

Stainzyme 12 L

House Hold Care

Amylase

Starch degredation/detergents

3515058

AMG 300 L

Grain and Beverage

Amylase

Saccharification

3615007

Termamyl 120 L, Type L

Grain and Beverage

Amylase

Liquefaction

3605397

Sweetzyme IT

Grain and Beverage

Isomerase

Isomerisation

3835513

Termamyl SC

Grain and Beverage

Amylase

Liquefaction

3567117

Alcalase 2.4 L FG

Food and Baking

Protease

Plant protein

3665367

Cellulast 1.5 L

Grain and Beverage

Cellulse

Viscosity reduction

3545026

Fungamyl 800 L

Grain and Beverage

Amylase

Liquefaction

3595003

Lactozym Pure 2600 L

Food and Baking

Lactase

Milk/Dairy

3525059

Neutrase 0.8 L

Food and Baking

Protease

Fermentation enhancement

3995370

Novamyl L

Baking

Amylase

Fresh keeping

3655002

NovoShape

Food and Baking

Pectinesterase

Fruit and veg processing

3997351

Catazyme 25L

Food and Baking

Catalase

Cheese

3825631

Pectinex Ultra SP-L

Grain and Beverage

Polygalacturonase

Tropicals, veg, citrus

3825512

Viscozyme L

Food and Baking

Xylaase/Cellulase

Viscosity reduction

 

Der arbejdes på andre bestillingsmuligheder. Mere information følger.

 

Evaluering af den skriftlige prøve

Der blev afholdt skriftlig prøve i bioteknologi A for det nye etablerede fag den 25. og 28. maj 2020. Der har været 231 eksaminander til den skriftlige prøve. . Gennemsnittet for alle eksaminander blev 5,89 og blandt eksaminander, som bestod, 6,17. 95,7 % af eksaminanderne bestod. Karaktergennemsnittet for alle eksaminander dækker over en stor variation mellem de enkelte hold. Variationen i gennemsnit på de enkelte hold fra den skriftlige prøve den 25.maj har gennemsnit fra omkring 3,79 til hold med gennemsnit omkring 8,11.

Se evt.mere i evalueringsrapporten på ministeriets hjemmeside, uvm.dk →  uddannelser til unge gymnasiale uddannelser →  prøver og eksamen →  tilrettelæggelse og afholdelse af prøver →  evaluering af skriftlige prøver.

For yderligere omtale af fokusområder i den daglige undervisning henvises til lærerens hæfte som findes under bioteknologi.

 

Skriftlige digitale opgavesæt

Vejledende opgavesæt 1 ligger på materialeplatformen under 2018. Vejledende opgavesæt 2 findes på materialeplatformen under 2019, det skal bemærkes at det er en ny rettet udgave der ligger her. Sommerens sæt findes på materialeplatformen under 2020.

 

FIP

Der afholdes FIP på Aarhus Katedralskole den 03.02.2021 og på Køge Gymnasium den 04.02.2021. Fokus for årets FIP er skriftlighed og mundtlighed. Derudover vil et af emnerne være SRP.

Tilmelding foregår via GLs hjemmeside gl.org (søg fx efter FIP tilmelding). For at kunne opretholde retningslinjer i forbindelse med COVID-19 er det vigtigt at du er tilmeldt kurset ellers vil du opleve at blive afvist og sendt hjem igen.

 

Hvem kan være censor og underviser?

Der har været en del henvendelse fra skoler før sommerferien i forbindelse censur af SRP. Derfor vil jeg benytte lejligheden til at præcisere:

Af den almene eksamensbekendtgørelse §26 fremgår det at institutionen er ansvarlig for at påse, at de censorer, der indstilles af institutionen, er kvalificerede til at gennemføre et undervisningsforløb frem til den pågældende prøve. En censor skal således have faglig kompetence i bioteknologi på stx. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.