Artikel

Variér undervisningen med stationer

Variér undervisningen med en række stationer med opgaver til eleverne. Eleverne skal selv tage ansvar og disponere tid og træner dermed også studiekompetence. 

Stationsstafetten varer ofte 75-90 minutter, og øvelsen egner sig til dansk på gymnasialt niveau.

Fordelen ved at dele dagens øvelser ud på stationer er, at det motiverer at arbejde varieret med stoffet. Dertil kommer der bevægelse ind i undervisningen, når eleverne cirkulerer fra station til station. Endelig får eleverne medansvar for, at timen lykkes, hvilket bidrager til at myndiggøre dem.

Stationsstafetter bidrager til at opfylde formålsparagraffen, §1, stk. 2:

- "Eleverne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og opnå evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale"

 

Planlægning/overvejelser

Ofte kan et modul omdannes til stationer, uden at det kræver ekstra forberedelse, fordi sekvenserne i modulet blot omtænkes til stationer.

Det er afgørende, at hver station tager cirka lige lang tid, og at grupperne tager ansvar for at passe tiden. Derfor egner øvelsen sig til elever, der udviser en vis modenhed.

Det motiverer eleverne at arbejde under tidspres, at arbejdet varieres, og at de ikke ved, hvad der venter ved næste station. Særligt konkurrencemindede klasser kan godt lide denne type øvelse.

 

Materiale

Læreren forbereder f.eks. 4 stationer af 15-20 minutters varighed. Materialet kan med fordel lamineres, så det kan genbruges.

Læreren forbereder en instruktionsseddel der fortæller, hvor stationerne er, og hvilken rækkefølge grupperne skal gå rundt i.

Kun fantasien sætter grænser for, hvad stationerne kan indeholde af opgaver. Det kan f.eks. være:

 • Se en kort film, og besvar 1-2 spørgsmål. Link udleveres ved stationen
 • Besvar arbejdsspørgsmål, som ligger ved stationen
 • Definér begreber, der er anført på arbejdssedlen ved stationen
 • Lav en kort analyse af en tekst, der ligger ved stationen
 • Tegn en planche (anfør krav), og tag planchen med videre
 • Samtale med læreren, f.eks. gennem fremlæggelse af planchen
 • Udfyld Toulmins udvidede model på teksten, der ligger ved stationen
 • Analysér teksten ved hjælp af begreber, som oplyses ved stationen
 • Analysér teksten ved hjælp af en bestemt litterær metode, der oplyses ved stationen
 • Lav en personkarakteristik af en udvalgt person, som oplyses ved stationen
 • Lav en tidslinje over handlingen i teksten

Stationerne kan varieres i det uendelige. Man kan også lade grupperne udarbejde en opgave hver, sådan at klassen til sammen har lavet stationsøvelsen, som alle dernæst afprøver.

 

Øvelsens opbygning

 • Læreren instruerer eleverne i øvelsen i starten af timen, og udleverer instruktionssedlerne. Det er vigtigt, at eleverne forstår, at de skal passe tiderne, der er anført på instruktionssedlen
 • Grupperne starter ved hver sin station. Der kan sagtens starte to grupper ved hver station, så man i alt har 8 grupper til at cirkulere
 • Grupperne får materialet til deres første station med ud til lokaliteten. Materialet efterlades ved stationen til de næste grupper. Gruppen tager deres egen besvarelse med videre
 • Når den aftalte tid er gået, cirkulerer grupperne selv mellem stationerne
 • Læreren kan enten gå rundt og hjælpe, eller vedkommende kan bemande en station.

 

Evaluering

Eleverne evaluerer processen, og svarene kan bruges formativt til at planlægge senere moduler. Tag f.eks. afsæt i følgende spørgsmål om arbejdsformen:

 • Hvordan oplevede de, at øvelsen fungerede?
 • Hvordan gik det med at overholde tiden?
 • Hvad kunne forbedre øvelsen?
 • Hvorfor er det sjovere at arbejde på denne måde?
   

Eleverne kan også evaluere det faglige udbytte

 • Var det faglige udbytte større eller mindre end en klassisk time, struktureret i sekvenser?
 • Hvad kan være årsagen til dette (inddrag svaret på det foregående spørgsmål)?
 • Hvad kan øge det faglige udbytte under denne type øvelse?

 

Kreditering

Leena Haastrup, Nyborg Gymnasium

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.