Aktivitet

Debat med lokalpolitiker

Denne aktivitet er en materialepakke, der giver eleverne kendskab til lokalpolitik og debatkultur. Eleverne skal finde deres egen lokalpolitiske sag og gennemføre en debat med en lokalpolitiker.

Formålet med aktiviteten er, at give eleverne konkret erfaring med at debattere politik med lokalpolitikere. Aktiviteten skal give eleverne viden om, at politikere er 'almindelige mennesker' uden ekspertviden. Dette kan styrke elevernes bevidsthed om egne standpunkter og troen på, at disse har betydning. I forbindelse med dette vil eleverne udvikle demokratiske handlekompetencer, så de eksempelvis er i stand til at gå i dialog med andre om forskellige holdninger.

 

Planlægning/overvejelse

I god tid før arrangementet skal eleverne i fællesskab beslutte, hvilke emner debatten skal handle om. Det kan eksempelvis være forhold vedrørende deres uddannelse, som de ønsker at debattere, eller emner fra undervisningen, klima eller medialisering af politik.

Det anslåede tidsforbrug til aktiviteten er 180 min.

 

Opbygning og tilrettelæggelse

Del 1: Forberedelse til debatmødet 

Eleverne skal selv udvælge en lokalpolitisk sag og udarbejde relevante og konkrete spørgsmål

 • I skal afholde et debatmøde med en lokalpolitiker. På den måde kan eleverne være med til at påvirke deres lokalpolitikere. Forklar evt., hvad en lokalpolitiker er og laver. 
 • Gennemgå de tre forvaltningsniveauer: Kommuner, Regioner og Stat, og gør eleverne opmærksomme på, at den sag, som de vælger, skal være relevant for kommunalpolitikere. Sagen skal derfor ligge inden for kommunens sagsområde. 

Gruppearbejde

 • Del holdet op i 4 grupper, som skal finde på lokale sager, der optager dem. 
 • I plenum præsenterer hver gruppe sine ideer. Har grupperne mange ideer, kan det være nødvendigt at stemme om de vigtigste sager. Udvælg to centrale sager ved håndsoprækning. 
 • Del nu holdet op i de fire grupper igen. Denne gang skal grupperne hver især udarbejde spørgsmål til de udvalgte sager. Hver gruppe skal udarbejde otte spørgsmål.
 • I plenum: Saml op på de spørgsmål, som grupperne har forberedt/talt om. 
 • Tal om, hvilken politiker der kunne være relevant at invitere. Du kan enten have fundet en liste af lokalpolitikere på forhånd, eller eleverne kan selv undersøge hvilke lokalpolitikere, der er i jeres område.

God debatkultur

 • Eleverne kan herefter vælge ved at stemme. I afgør selv, hvor mange I synes, det er relevant at invitere. 
 • Gennemgå ‘Dogmeregler for god debatkultur’.
 • Lad en eller flere af eleverne kontakte den eller de lokalpolitikere, som I har aftalt at invitere.

Dogmeregler for god debatkultur 

 • Vi lytter til hinanden og prøver oprigtigt at forstå, hvad hinanden mener. 
 • Vi kommer med seriøse argumenter. 
 • Vi holder os til sandfærdige påstande. 
 • Vi holder os til sagen. 
 • Vi svarer på det, vi bliver spurgt om. 
 • Vi viser respekt for hinanden, holder den gode tone og bidrager til en rar stemning

 

Del 2: Selve debatmødet

Formålet med debatmødet er, at eleverne får mulighed for at møde en eller flere lokalpolitikere og diskutere lokalpolitiske emner. De skal kunne indgå i et positivt fælleskab også med personer, som de er uenige med. Formålet er dermed også, at de deltager i en demokratisk samtale med brug af regler for en god debatkultur.

Forberedelse til mødet

 • Gør lokalet klar ved at stille stole frem til de indbudte politikere i toppen af lokalet.
 • Skriv de pågældende sager, som skal diskuteres, op på tavlen.
 • Gennemgå "Guide til ordstyrerrollen", og lad en elev være ordstyrer.

Guide til ordstyrerrollen

Som ordstyrer er det dig, der skal lede debatten. Det er dig, som skal sikre, at debatten holder sig på sporet og følger den dagsorden, I har sat, ud fra de to udvalgte sager.

Desuden er det også vigtigt, at ordstyreren er med til at skabe den gode stemning. Konkret er det en ordstyreres opgave, at: 

 • Sikre at alle får lige meget taletid. 
 • Stoppe en deltager, hvis deltageren har talt i for lang tid. 
 • Sørge for at deltagerne holder sig til det pågældende emne. 
 • Bryde ind, hvis en deltager afbryder en anden. 
 • Se konflikten og konfrontere de modsatrettede synspunkter. 
 • Sætte tid af til en pause. 
 • Drive debatten frem mod konklusioner.

Det er vigtigt at tage rollen som ordstyrer alvorligt, da en god ordstyrer kan hæve debattens niveau. Ordstyreren har dermed også en rolle i forhold til, hvor meget deltagerne og tilhørere kan få ud af debatten.

 

 • Eleverne skal sidde klar i de samme grupper, som da de udarbejdede spørgsmålene, og være klar med deres spørgsmål.
 • Lad en elev byde den eller de indbudte politikere velkommen.
 • Lad hver politiker få ca. fire minutter til at introducere sig selv. Bed politikerne komme ind på, hvilket parti de kommer fra, hvad deres mærkesager er, og hvad de laver ud over at være lokalpolitikere.
 • Præsenter dogmereglerne for politikerne, og sørg for at skabe den gode stemning ved at få politikerne til at rose hinanden.

Gennemgang af sager:

 • Giv en elev mulighed for at præsentere den første sag, som de vil diskutere.
  • Lad hver politiker tale i to minutter om deres holdning til sagen.
  • Lad hver gruppe stille et spørgsmål til politikerne om den pågældende sag.
  • Hver politiker skal have mulighed for at svare på alle spørgsmål.
  • Hold en pause, og gentag proceduren med de næste sager.
  • Når der er ti minutter tilbage af lektionen, giver ordstyreren hver politiker to minutter til komme med deres sidste argument.
  • Saml op, og få eleverne til at komme med nogle afsluttende bemærkninger.

 

Del 3: Opsamling på debatmødet 

Formålet er at tale med eleverne i plenum om, hvordan det gik til debatmødet. Lærte de noget nyt og følte de sig hørt? Har debatmødet givet dem en fornemmelse af, at de kan påvirke deres lokalpolitikere?

Opsamling i plenum

 • Snak i plenum om, hvad eleverne har lært. Spørg, hvad der overraskede dem, og hvad der var nyt for dem.
 • Er der tid til det, kan eleverne i grupper lave en præsentation (oplæg, prezi, video etc.), der viser, hvad de har lært, hvad der overraskede dem osv.
 • Spørg ind til, om de var enige eller uenige med politikerne.
 • Vil de undersøge emnet mere eller tage emnet op på andre måder? Eksempelvis ved at sende læsebreve og kontakte journalister, for at få fokus på sagen.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.