Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i dramatik - maj 2021

Om mundtlig eksamen 2021

Om mundtlig dramatikeksamen

De nedenstående dokumenter fastlægger de særlige forhold omkring afholdelse af mundtlig eksamen her til sommer og en eventuel aflysning af denne - fx i fag med praktiske dimensioner.

Den 24. marts kom ”Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i sommerterminen 2021 i de gymnasiale uddannelser og gymnasiale fag i euxforløb som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Og d. 14. april kom ”Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 og afsluttende standpunktskarakterer”.

Som vejledningen også peger eksplicit på i indledningen, er der som forventet ”oplagte udfordringer” i fag med praktisk dimension.
Dramatikfagets praksis har under nedlukningerne i et vist omfang kunnet opretholdes med virtuelle øvelser og projekter, men naturligvis ret amputeret i forhold til normal fysisk undervisning.
Udfordringernes størrelse afhænger helt sikkert både af om det drejer sig om 1-, 2- eller 3-årige dramatikhold, om holdenes størrelser, om lokalefaciliteter eller fx hvor lang nedlukning man har haft.

Det for dramatikfaget væsentligste afsnit i den nye vejledning er nok det, der handler om bedømmelseskriterierne:

”Justeringsmulighederne vedrører eksamensspørgsmålene og ikke en prøves bedømmelseskriterier eller form. Fx kan en eksaminator ikke udelade de dele af en prøve, der omhandler en praktisk dimension i et fag, således at eleverne kun eksamineres i teoretisk stof, hvis der i bedømmelseskriterierne eksplicit er nævnt en praktisk dimension. I det tilfælde kan det være nødvendigt at aflyse prøven, jf. nedenfor.” (”Vejledning om gymnasiale prøver...” s. 2)

Afsnittet tager udgangspunkt i det grundvilkår, at bedømmelseskriterierne ved den mundtlige eksamen ikke kan ændres. Vigtigst peges der her på, at der ikke kan udelades praktiske elementer i en dramatikeksamen, og at den praktiske del skal indgå i eksamen på samme måde som normalt – som det bl.a. fremgår af læreplanens bedømmelseskriterier.

Jeg har fået spørgsmål om hvorvidt eksamensprojektet kan være virtuelt – hvorved man fx kan fortsætte med at arbejde på samme måde i eksamensprojektet, som man har gjort under nedlukningerne.
Svaret er at det kan man godt. I det tilfælde, at der ikke findes andre muligheder, kan man også vælge at lade en gruppes projekt være delvist fysisk, delvist virtuelt.
Hvis I har andre spørgsmål til eksamen, vil jeg opfordre til at I kontakter mig.

Når man lokalt skal tage stilling til, om den mundtlige dramatikeksamen kan gennemføres, vil det bl.a. afhænge af, om der vil være nok undervisningstid her i den afsluttende periode til at det faglige efterslæb på det praktiske område kan indhentes eller ej, og ikke mindst af, om der er tilstrækkelig mulighed og tid til at øve eksamensprojektet.

Det formuleres således i vejledningen:
”En prøve aflyses lokalt, hvis institutionens leder konkret vurderer, at enkelte elever eller grupper af elever (fx en klasse) som følge af nødundervisningen i et fag har et fagligt efterslæb, der ikke kan indhentes inden det planlagte prøvetidspunkt. Der kan også være tale om aflysning, når det ikke er muligt at gennemføre de dele af læreplanen, som har direkte indvirkning på afholdelse af prøven, fx udarbejdelse af et eksamensprojekt eller lignende.” (”Vejledning om gymnasiale prøver...” s. 3)

Til gengæld gives der i vejledningen mulighed for at justere i de mundtlige eksamensspørgsmål.
Således vil man i dramatik fx kunne kunne reducere i antal af ”væsensforskellige teatertraditioner med indbyrdes historisk spredning” og ”væsensforskellige teorier om arbejdet med skuespil og scenekunst”.

Her er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på dels at:

”Eksaminator skal sikre sig, at de prøvematerialer (prøvespørgsmål), der bygger på forløb, hvor undervisningen helt eller delvist er gennemført som nødundervisning, gør eksaminanden i stand til at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål i det eller de faglige mål, der afprøves i.” (”Vejledning om gymnasiale prøver...” s. 1-2)

dels at:

”Udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære en fravigelse af læreplanens krav, skal godkendes af institutionens leder.” (”Vejledning om gymnasiale prøver...” s. 1) De ovenstående eksempler på justeringer fx omkring antal teatertraditioner er netop i konflikt med læreplanen, og vil derfor skulle have denne særlige godkendelse.

Hvis man lokalt vælger at aflyse en mundtlig prøve i dramatik, fx fordi det ikke er muligt at indhente det faglige efterslæb på det praktiske område, skal eleven eller kursisten i stedet have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter. På stx skal denne afgives som normalt, mens det på hf vil være muligt at afholde individuelle faglige vurderingssamtaler for, at læreren kan få et mere solidt grundlag for at foretage vurderingen.
Se nærmere i vejledningen om denne samtale.

Også her kan det helt sikkert være sværere end normalt at give en afsluttende standpunktskarakter. Her peger vejledningen på denne mulighed:

”Det vil i det tilfælde være vigtigt at anlægge et lidt bredere fokus i den helhedsvurdering af målopfyldelsen, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter, end normalt, så det ikke kommer eleven/kursisten til skade, at praktiske dele af undervisningen ikke har kunnet gennemføres normalt. Fx vil der kunne lægges vægt på elevernes faglige præstationer ifm. relevante, tidligere afviklede forløb, hvor eleverne i højere grad har haft mulighed for at opfylde de faglige mål inden for de praktiske dele af faget.” (”Vejledning om gymnasiale prøver...” s. 5)

Om det skriftlige studentereksamenssæt i dramatik A 2021

Det skriftlige eksamensæt i dramatik til sommer vil desværre heller ikke i år blive anvendt (undtagen evt. til enkelte selvstuderende). Kort efter eksamensdatoen torsdag d. 3. juni,vil opgavesættet blive offentliggjort på ministeriets nye platform for eksamensopgaver: prøvebanken.dk.

På prøvebanken ligger allerede opgavesættet fra 2020 og de to vejledende opgavesæt. Det er nogle rigtig gode opgaver (med tekster og forestillingsklip), og selv om man ikke har dramatik A, vil man kunne bruge dem til noget i sin undervisning. De ligger her.

Der er i år to dramatik A-klasser, der afslutter : Henholdsvis på Sankt Annæ Gymnasium og på Morsø Gymnasium.

Om SRP/SSO & innovation

I starten af januar holdt dramatiklærerforeningen og undertegnede et meget velbesøgt virtuelt møde om SRP og SSO med oplæg af Kirsten Nevers og Marlene Ballebye.
Sidstnævnte har efterfølgende skrevet en artikel om SRP/SSO i dramatik med særlig henblik på innovation. Tak for det! Artiklen ligger nu på EMU’en.

Siden er opdateret 01. maj 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.