Forløb

Innovation i engelsk

Hent inspiration til et forløb med kreativ ideudvikling og værditilskrivning. I eksemplet her er metoderne anvendt i et heldagsprojekt til engelsk A, men de kan også anvendes i enkeltlektioner og på tværs af fag.

Ministeriets vejledninger om innovation

 

Formål

Innovation i et fag som engelsk kan give eleverne kompetencer ift. at orientere sig i en verden med accelererende kompleksitet: De lærer at indkredse en problemstilling, foreslå løsninger og handle på problemstillingen. Eleverne udvikler en sproglig kompetence på feltet “innovation”, hvilket i en engelsksproget kontekst på videregående uddannelse er studieforberedende.

De præsenterede metoder kan imødekomme læreplanen i engelsk A på stx’s krav om at 

  • fremme elevernes evne til at tænke innovativt og kreativt

  • elevernes kreativitet udfordres i innovative projekter

  • udvikle…innovative løsninger

 

Planlægning/overvejelser

En innovativ proces kan tage fra 1-2 timer til en uge eller længere, alt afhængig af om det er et større projektarbejde med flere fag og eksterne aktører involveret eller en lille idegenerering om en skriftlig aflevering i engelsk, eller som indledning til SRP. Processen designes, så den passer med formålet. Pointen er at lære eleverne at arbejde metodisk med innovation.

I faget engelsk har man som mål at udvikle elevernes sproglige kompetencer inden for det innovative felt, så de ubesværet kan deltage i innovative processer i fremtidige uddannelser, men derudover fastlægger man konkrete, faglige mål. 

I dette eksempel er emnet valgt inden for de globale udfordringer: ’Løsninger på klimaforandringer’. Man kan evt. lægge det benspænd ind, at løsningen skal involvere eleven selv: Hvilke ændringer i en gymnasieelevs livsstil vil kunne modvirke yderligere forværring af klimaet? 

 

Forløbets opbygning

1.     Forkundskaber

En innovativ proces skal udføres på et solidt fundament af faglig viden. Det vil sige, at der forud for processen skal være en periode med undervisning og undersøgelser, hvor eleverne fagligt ruster sig til at arbejde med den valgte problemstilling. Hvis man fx vil have fokus på ’Løsninger på klimaforandringer’, kan man i engelsk med filmen ’An Inconvenient Truth’ (Al Gore, 2006) med solide, engelskfaglige metoder: med analyse af film/dokumentar og med retorik. Her indgår begreber som claim, warrant, backing, rebuttal etc. samt Ciceros pentagram. Eleverne skal selvstændigt søge informationer om emnet på nettet, og i den forbindelse opstiller klassen kriterier for ’den gode kilde’- (source, author, domain, osv), som skal anvendes på de kilder, eleverne vælger at bruge som belæg og argumentation for deres løsninger. 

 

2.     Idegenerering

Efter arbejdet med opbygning af faglig viden, følger idegenereringsprocessen. Eleverne skal få så mange ideer som muligt, og de skal sige JA! til hinanden. Som akademikere og undervisere er vi vant til kritisk at overveje alle valg, vi foretager, så det er udfordrende at give los og bare lade eleverne få skøre, vilde ideer - men det er meningen. 

 

3.    Produktion

I processen med at finde den bedste løsning og kvalificering af løsningsforslag 

er det vigtigt, at man har fokus på ’modtageren’ af den løsning, man kommer med. Det vil sige, at man skal gøre sig nogle forestillinger om, hvem modtageren er - man kan evt. finde et foto eller tegne på tavlen som en konkretisering. 

Samtidig skal man flere gange i processen skitsere prototyper på resultatet eller løsningen, for det virkeliggør ’produktet’ for eleverne, og som også kan afsløre styrker og svagheder ved de løsninger, de arbejder på. Eleverne skal have vurderingskriterierne for øje: at produktet først og fremmest skal vise deres sproglige niveau.

 

4. Vurdering

Vurderingen af produktet skal gerne ske med eksterne partnere, så at elevernes idéer møder virkeligheden. I den bedste af alle verdener arrangerer man udveksling med engelsksproget gymnasium, præsenterer idéer på relevante internetfora, etc - men i mangel af bedre kan naboklassen også agere som interesserede parter.

 

Evaluering

I forhold til en hverdag med karakterer og bedømmelse,  er det selvfølgelig vigtigt at evaluere det faglige udbytte af processen. Det kan man gøre ved at kigge de faglige mål igennem og evaluere hvad der er opnået. Det er vigtigt at kigge på både proces og resultat, for begge kan være værdifulde rent fagligt.

Elevernes egen evaluering bør se på to elementer: Har løsningen værdi for andre, og er den innovativ? Deres løsninger er blevet bedømt, så det er snarere en intern evaluering med fokus på deres indsats, proces og læring- fx delphi-metoden, så man kan samle udsagn om godt og skidt.

I tilfældet af, at innovationsprocessen involverede en ændring af elevernes vaner, kan man overveje, om man vil følge op efter et stykke tid og lade eleverne vurdere, om de lykkedes med at virkeliggøre deres intentioner. Dernæst kan de reflektere over, hvad der skal til for at udvirke radikale ændringer i livsstil.

 

Kreditering

Trine Minuva, Københavns åbne Gymnasium.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.