Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten februar - 2019

Nyhedsbrev til engelsk stx og hf fra Line Flintholm om skriftlige opgavesæt, skriftlige prøver, FIP, censorer og optagelsesprøver  til de gymnasiale uddannelser.

Opgavesæt reform 2017

De første ca 1800 reform-elever og- kursister på HF B var til eksamen ved vinterterminen 2018-19 , hvilket betyder at det første skriftlige opgavesæt til HF B 2017-reform nu ligger på Materialeplatformen. Det er også her du finder de vejledende opgavesæt til STX A og B, samt ’Lærerens Hæfte’ til både HF B og STX A og B, som beskriver opgavernes opbygning og indhold. Jeg vil også opfordre dig til at se nærmere på de opgavesæt, der ligger til de øvrige ungdomsuddannelser, som indeholder inspirerende og anvendeligt materiale.

Øverst på materialeplatformen kan du i øvrigt se, hvornår opgavesættene fra de enkelte terminer er tilgængelige. De næste opgaver – altså dem der bliver skrevet i maj 2019 – vil du kunne finde på Materialeplatformen i juli.

 

Nyt om de skriftlige prøver

Om kort tid skal elever landet over til terminsprøver forud for de skriftlige eksamener i maj måned. I den
forbindelse vil jeg minde om:

  • Der er lyd- og videofiler i alle opgavesættene – husk derfor, at eleverne skal have hovedtelefoner med
  • Eleverne har ved den skriftlige prøve kun adgang til undervisningsmateriele på internettet, som ikke kan downloades og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen i form af links, eleverne kan klikke direkte på. Det betyder i praksis først og fremmest links til grammatiksites, ordbøger og digitale materialer som fx i-bøger og portaler.
  • Elever må ikke anvende internetbaserede hjælpemidler eller undervisningsmateriale, der kan ændre deres tekst eller oversætte hele sætninger. Vær opmærksom på, at word har fået både opslags- og oversættelsesfunktion, som eleverne altså ikke må anvende. På samme måde er der oversættelsesfunktion i ordbogen Cambridge Dictionary, og jeg vil anbefale, at I vælger en anden engelsk-engelsk ordbog til undervisningen.

 

Template med tekst

Fra og med sommereksamen 2019 vil den Template elever og kursister åbner i opgavesættet indeholde
tekst fra opgavesættet. Det er altså ikke længere nødvendigt at copy-paste opgaveformulering eller tekst
ind i skabelonen fra den digitale opgave. Principperne for hvordan en opgave ser ud i template er, at i opgaver hvor eleverne/kursisterne skal ’gøre noget’ med selve teksten -fx omskrive verber i præsens til præteritum, inddele ’jumbled sentences’ i to tekster og sætte dem i rigtig rækkefølge – vil tekstmaterialet på forhånd være indsat i template (se eksemplet nedenfor). På begge B-niveauer findes disse opgavetyper.

 

Materiale fra FIP-kurserne

Dette skoleårs FIP-kurser er afholdt og materialet vil i løbet af kort tid ligge på denne EMU.  I mapperne fra både HF-kurserne i efteråret og STX-kurserne i januar finder du bl.a. en skattekiste af grydeklart materiale til arbejdet med sprog og grammatik i kontekst. Tak til alle deltagerne for deres bidrag

 

AT 2019

Jeg får en del mails om, hvorvidt et konkret materiale er egnet til AT. I valget af materiale er det væsentligt at huske, at materialet skal give eleven mulighed for at tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante engelskfaglige metoder og vurdere fagets og de faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag. Ethvert tekstvalg bør ligge inden for kernestoffets definition af materiale og bør yderligere kunne sættes i forbindelse med fagets kulturområder. Det betyder, at oversættelser ikke er gangbare, og at det skal sikres at materiale på autentisk engelsk sættes i forbindelse med engelsksprogede regioner. Det betyder også, at
hvis eleven anvender materiale, hvor engelsk anvendes som lingua franca, skal netop dette lingua francasprog indgå i elevens arbejde med materialet.

 

Skriftlig eksamen

Censorer til skriftlig eksamen

Jeg mangler i skrivende stund stadig rigtigt mange censorer til den skriftlige eksamen 2019. Hvis du er interesseret i at bidrage til denne vigtige opgave, skal du bede den eksamensansvarlige på din skole om at
indberette dig i eksamenssystemet xprs og i den forbindelse krydse af, om du ønsker STX- eller HF-censur,
således af du kan styre efteruddannelsesaspektet ved at censurere opgaver, der matcher dit arbejde. Hvis du vælger STX-censur, skal du være opmærksom på, at du kan blive tildelt opgaver på både A og Bniveau eller opgaver fra begge eksamensdatoer. Du kan altså blive nødt til at sætte dig ind i to opgavesæt og to niveauer. I år hvor der vil være opgaver både på 2013-reform og 2017-reform, skal du også være indstillet på, at det ikke er muligt at vælge enten gamle eller nye opgaver.

 

Datoer vedr. skriftlig eksamen

Der afholdes skriftlig eksamen på følgende dage:

  • Onsdag d. 22. maj (STX A og STX B)
  • Mandag d. 27. maj (STX A, STX B og HF B).

Censormødet finder sted d. tirsdag 18. juni 2018 i Odense Congress Center.
Informationsmateriale til censorer, herunder retteark og censorvejledninger, lægges på UVMs hjemmeside
forud for den skriftlige eksamen.

 

Censorkursus – de nye skriftlige eksamensopgaver på HF B

I samarbejde med Engelsklærerforeningen udbydes to censorkurser med fokus på den skriftlige censur og
karaktergivning på HF B hhv. 29.3.2019 i Fredericia og d. 4.4.2019 i. På kurset arbejder vi både med kravene
til besvarelsen og bedømmelse af konkrete opgavebesvarelser. Tilmelsing på Engelsklærerforeningens
hjemmeside
. Kurset vil blive fulgt op af tilsvarende kurser for STX i næste skoleår.

 

Optagelsesprøver

I år skal elever, der ikke opfylder kravene til direkte optagelse på en gymnasial uddannelse for første gang
til en centralt stillet skriftlig optagelsesprøve i engelsk, dansk, matematik og fysik/kemi. Til det formål har
jeg brug for et antal censorer med fagkombinationen dansk/engelsk. Prøven afholdes 14. juni og bedømmelsen skal være afsluttet 21.6. Der afholdes yderligere optagelsesprøver hhv. 6. august og 16. august. Besvarelserne afleveres og bedømmes i Netprøver og tildeles point efter en rettenøgle af én censor med ovenstående fagkombination. Opgaverne skal altså ikke voteres. Er du interesseret i at rette optagelsesprøverne, kan du sende mig en mail på Line.Flintholm@stukuvm.dk, så vil jeg sende dig yderligere information.

 

Bedømmelse

Jeg skal minde om, at al bedømmelse af skriftlig eksamen, SRP, SRO og AT foregår i et lukket rum mellem
censorerne, hvilket betyder at drøftelse af karakterer g besvarelser eller offentliggørelse af elementer af elevbesvarelser på facebook og andre sociale medier IKKE må finde sted. Jeg beder jer om at respektere dette. Husk også, at bedømmelsen af eksamensbesvarelser beror på en helhedsbedømmelse. Det betyder, at der IKKE findes en regel eller procentinddeling for, hvordan opgavernes enkeltdele vægtes

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.