Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i engelsk - april 2022

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om  dialog mellem eksaminator og censor, kernestof og skriftlig eksamen. 

Kære engelskkollega

Endnu et skoleår nærmer sig sin afslutning. Træer og blomster er sprunget ud, og inden længe er det studenternes tur. Inden da venter der dog lige hele sektoren en eksamensperiode, som også i år foregår under usædvanlige omstændigheder. Nedenfor følger en gennemgang af prøvevilkårene, generelle opmærksomhedspunkter, et lidt udvidet punkt om FIP i dette skoleår og det kommende samt yderligere nyheder fra min stol.

 

Prøvetermin sommer 2022

Heller ikke denne sommers prøver kommer til at foregå under helt almindelige forhold. Hvordan de kommer til at foregå fremgår af Bekendtgørelse om visse regler om prøver og andre midlertidige foranstaltninger i sommerterminen 2022 og sygeterminen 2022 i de gymnasiale uddannelser og gymnasiale fag i eux-forløb som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19, der udmønter den politiske aftale og nu er offentliggjort. Den kan findes på Retsinformation via følgende link: www.retsinformation.dk

 

I forlængelse af bekendtgørelsen er der kommet en vejledning samt en FAQ, som kommer ind på centrale elementer vedrørende sommerens prøver.

 

Den mundtlige prøve

Nedenfor har jeg foretaget nedslag i vejledningen steder, jeg synes, er væsentlige. Understregningerne er mine:

”Et undervisningsforløb er (…) ikke uegnet til at indgå i prøvegrundlaget ved en mundtlig prøve, alene fordi det har været påvirket af smittesituationen med COVID-19 og de afledte virkninger heraf. Omfanget og karakteren af smittesituationen med COVID-19 og de afledte virkningers påvirkning af undervisningen kan imidlertid, efter institutionens faglige og pædagogiske vurdering, have betydning for indholdet ved de mundtlige prøver. Ligesom det også kan have betydning for udformningen af prøverne, hvis kernestoffet er prioriteret på bekostning af supplerende stof”.

”De mundtlige prøver i sommeren 2022 skal – med udgangspunkt i læreplanen for det enkelte fag – gennemføres på en sådan måde, at der tages højde for, hvis der er elementer i faget, som eleven ikke har gennemgået, eller hvor undervisningen har været utilstrækkelig”.

 

Prøvegrundlag

”Eksaminator skal sikre sig, at de prøvematerialer (prøvespørgsmål), der bygger på forløb, hvor undervisningen har været påvirket af smittesituationen med COVID-19 og de afledte virkninger heraf, gør eksaminanden i stand til at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål i det eller de faglige mål, der afprøves i.

Hvis eksaminator vurderer, at dette ikke kan lade sig gøre, bør eksaminator udelade prøvematerialer, som ellers normalt ville skulle indgå for at leve op til den konkrete læreplans krav til materialer eller spørgsmål til prøven. Der kan fx være tale om at lempe på krav i et fags læreplan om, at der skal stilles spørgsmål i bestemte undervisningsforløb. Det skal dog understreges, at muligheden for at udelade prøvematerialer ikke giver mulighed for at aflyse prøver, og at eksaminator kun kan udelade prøvematerialer til en prøve, i et omfang så prøvematerialerne tilsammen stadig i al væsentlighed dækker fagets faglige mål”.

 

Udeladelse af prøvematerialer til en mundtlig prøve

”Det skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen, hvilke temaer, emner eller forløb der evt. er udeladt af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor dermed ikke kan afprøve eleverne eller kursisterne i ved prøven. Det er ligeledes en betingelse, at undervisningsbeskrivelsen offentliggøres på institutionens hjemmeside forud for prøven. Disse undervisningsbeskrivelser skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside frem til den 15. juli 2022”.

”Udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære en fravigelse af læreplanens krav, kræver godkendelse af institutionens leder”.

”Det er et særligt hensyn, at prøvematerialer skal give alle eksaminander en mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål i det eller de faglige mål, der afprøves ved det givne prøvemateriale”.

 

Bedømmelseskriterier ved prøven

”Justeringsmulighederne vedrører prøvespørgsmålene og ikke en prøves bedømmelseskriterier eller form”.

 

Dialog mellem eksaminator og censor

”I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at se bort fra dele af læreplanens krav til prøvematerialer, skal censor ved at læse undervisningsbeskrivelsen og de fremsendte prøvematerialer eksplicit kunne orientere sig herom”.

”Det vil være naturligt, at der er en dialog mellem eksaminator og censor om udeladte prøvematerialer og den forventelige betydning heraf for afprøvningen af de faglige mål med henblik på at sikre elevernes mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af de faglige mål. Ligeledes vil dialog om evt. nedprioriteret supplerende stof kunne finde sted”.

 

Prøvegrundlaget i engelsk

Engelsk består som bekendt af en prøve, hvor eleven trækker ét blandt flere spørgsmål, der er grundlag for eksaminationen. I det følgende gives der eksempler på situationer, hvor læreplanens krav til prøvegrundlaget kan fraviges pga. hensynet til, at prøvematerialer skal give alle eksaminander en principiel mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål i det eller de faglige mål, der afprøves ved det givne prøvemateriale.

 

Mulig tilpasning af prøven

”Prøvespørgsmålene/-materialerne kan tilpasses ved, i det omfang det vurderes nødvendigt, at udelade temaer/emner/forløb, der er gennemført i undervisning, som har været påvirket af smittesituationen med COVID-19 og de afledte virkninger heraf”.

”I prøver, hvor der i læreplanen er fastlagt et bestemt antal forløb/emner, alle forløb eller bestemte forløb, der skal stilles spørgsmål i, kan der reduceres eller justeres i antal forløb og emner, der stilles spørgsmål i”.

”Tilsvarende kan antallet af gange, det samme prøvemateriale må genanvendes, øges eller justeres, hvis dette er fastlagt i læreplanen. Dog således at det samme prøvemateriale højst kan gå igen fem gange”.

Eksaminator skal sørge for, at de mundtlige eksamensspørgsmål så vidt muligt dækker de faglige mål og kernestoffet.

Jeg har ovenfor understreget ”i det omfang det vurderes nødvendigt” for at tydeliggøre, at vi altså ikke har carte blanche til bare at ændre i eksamensgrundlaget, men at tilpasningerne kun skal foregå, hvis det anses som nødvendigt.

Vi skal igen i år huske på, at vores studenter skal vurderes på linje med elever, der er blevet studenter andre år, og at de skal vurderes i henhold til vores eksamensbekendtgørelse, hvorfor det er helt afgørende, at prøveniveauet ikke ændres.

 

Standpunktskarakterer

Ligesom ved sommerprøvetermin 2021 er der færre prøver for afgangselever i de treårige gymnasiale uddannelser. Det betyder, at en række standpunktskarakterer træder i stedet for de prøvekarakterer, der skulle have være givet til prøver, som i henhold til bekendtgørelsen ikke afholdes:

§ 19. For elever i de treårige gymnasiale uddannelser, den toårige uddannelse til almen studentereksamen og i gymnasiale fag i eux-forløb giver institutionen afsluttende standpunktskarakterer i fag, som er afsluttende for eleven ved undervisningens afslutning, dog senest den 10. juni 2022.

Stk. 2. Den afsluttende standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til elevens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder eventuel nødundervisning, og i øvrigt efter de almindelige regler herom i den enkelte uddannelse.

Stk. 3. Afsluttende standpunktskarakterer efter stk. 1 træder i stedet for karakterer, som skulle have været givet ved de prøver, som i medfør af bekendtgørelsen ikke afholdes i sommerterminen 2022, og er derved ophøjet til prøvekarakterer.

Stk. 4. En karakter, der, jf. stk. 3, er ophøjet til eller træder i stedet for en prøvekarakter, indgår som en almindelig prøvekarakter på de eksamensbeviser og prøvebeviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom.

 

Midlertidig mulighed for afgivelse af afsluttende standpunktskarakter på blandt andet hf

På uddannelsen til hf, hf- enkeltfag, GSK, GIF og SOF gives der i år midlertidig mulighed for at afgive standpunktskarakter. I bekendtgørelsen § 18 står følgende:

§ 18. For elever og kursister, der frem mod sommerterminen 2022 har fulgt et fag m.v. i den toårige uddannelse til hf-eksamen, hf-enkeltfag, GSK, GIF og SOF, giver institutionen eleven eller kursisten en eller flere afsluttende standpunktskarakterer i afsluttende fag, hvor der ikke afholdes prøve i sommerterminen 2022. Disse standpunktskarakterer gives tidligst ved undervisningens afslutning eller senest den 10. juni 2022.

Stk. 2. En afsluttende standpunktskarakter efter stk. 1 skal udtrykke graden af elevens eller kursistens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan. Den afsluttende standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til elevens eller kursistens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder eventuel nødundervisning. I helhedsvurderingen kan en individuel faglig vurderingssamtale med eleven eller kursisten indgå.

 

Krav til kernestof læst i undervisningen

En ting er prøvegrundlaget behandlet ovenfor; en anden er kravet til kernestoffet dækket i undervisningen. Ovenstående tilpasningsmuligheder betyder ikke, at man kan læse færre emner, end dem der stilles krav om i læreplanerne. Der skal således stadig læses ni emner på stx A, fem emner på opgraderingshold B – A, seks emner på B-niveau, fire emner på opgraderingshold C-B og tre emner på C-niveau.

 

Kernestof

Vær som censor almindeligvis opmærksom på følgende i forbindelse med holdets undervisning

 

C- niveau

B-niveau

C-B-niveau

B-A-niveau

 A-niveau

Er der læst 100 – 200 sider?

Er der læst 300 – 500 sider?

Er der læst 200 – 300 sider?

Er der læst 300 – 400 sider?

   Er der læst 600 –

   800 sider?

Er der læst mindst tre emner?

Er der læst mindst seks emner?

Er der læst mindst fire emner?

Er der læst mindst fem emner?

   Er der læst mindst

   ni emner?

Er lingua franca dækket?

Er lingua franca dækket?

Er lingua franca dækket?

Er lingua franca dækket?

   Er lingua franca              dækket?

 

Er der læst min. ét skrevet værk?

Er der læst min. ét skrevet værk?

Er der læst min. ét skrevet værk?

(der skal også læses min. ét skrevet værk på B-niveau).

Er der læst skrevne            værker?

     

Er der læst Shakespeare?

Er der læst Shakespeare?

Husk at omfang også kan angives i %.

Også på C-niveau er det vigtigt at huske, at kernestoffet skal dækkes, herunder ”væsentlige samfundsforhold i Storbritannien og USA” og ”aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden” (Læreplan, engelsk C).

 

Undervisningsbeskrivelsen

Undervisningsbeskrivelsen danner baggrund for eksamen, den skriftlige såvel som den mundtlige, og den skal således give et fyldestgørende grundlag for elevens forberedelse frem mod prøven og for censor skal den give indblik i den undervisning, der er pågået, og de emner og det kernestof såvel som supplerende stof, der udgør grundlaget for prøven.

I forbindelse med den skriftlige eksamen er det vigtigt at minde om, at i-og e-bogen samt online ordbøger og online grammatikker, som eleverne skal have mulighed for at tilgå under prøven, skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen.

Det er afgørende, at undervisningsbeskrivelsen er udfyldt korrekt. Der er ikke krav til, at den er udformet på en bestemt måde, men der er krav om, at den for hvert større undervisningsforløb indeholder følgende punkter (jf. Eksamensbekendtgørelsen):

  • Emnets titel
  • Beskrivelse af indhold
  • Omfang
  • Særlige fokuspunkter
  • Væsentlige arbejdsformer.

Hvis skolens leder har godkendt, at der udelades dele af prøvegrundlaget, skal dette, som nævnt ovenfor, fremgå af undervisningsbeskrivelsen.

For en nærmere uddybning og eksempler på undervisningsbeskrivelser vil jeg henvise til det nye materiale, som er blevet fremstillet til EMU. Du kan tilgå det under ”Læreplan og vejledning”. Der er en gennemgang af reglerne i forbindelse med undervisningsbeskrivelsen, eksempler på eksemplariske undervisningsbeskrivelser samt en grundig video, som leder dig gennem alle trinene i oprettelsen og anvendelsen af undervisningsbeskrivelser i Lectio.

 

Den mundtlige eksamen: Censors rolle

Censors rolle i forbindelse med eksamen er blandt andet at sikre, at prøven forløber i henhold til Eksamensbekendtgørelsen, men den er også at påse, at undervisningen er foregået i overensstemmelse med de faglige mål og andre regler for faget. I den forbindelse er undervisningsbeskrivelsen censors bedste redskab.

 

Eksamensspørgsmål/tekstvalg

Vær som censor opmærksom på følgende i forbindelse med eksamensspørgsmålene:

C- niveau

B-niveau

C-B-niveau

B-A-niveau/A-niveau

Autentisk tekst

Autentisk tekst

Autentisk tekst

Autentisk tekst

En – to normalsider eller tre til seks min. afspillet tekst, el. kombination

To – tre normalsider eller seks – ni min. afspillet tekst, el. kombination.

To – tre normalsider eller seks – ni min. afspillet tekst, el. kombination.

Tre – fire normalsider eller ni – 12 min. afspillet tekst, el. kombination.

Ved udelukkende lyrik eller Shakespeare, kan omfanget være mindre.

Et ukendt, ubearbejdet materiale, der er tematisk tilknyttet et emne.

Kendte, såvel som ukendte tekster, der er tematisk tilknyttet et emne.

Min. én tekst skal være ukendt.

Kendte, såvel som ukendte tekster, der er tematisk tilknyttet et emne.

Min. én tekst skal være ukendt.

Et ukendt, ubearbejdet materiale, der er tematisk tilknyttet et emne (en eller flere tekster).

 

Tjeklister og Eksamens-FAQ

På EMU kan du finde tjeklister til arbejdet før eksamen for både eksaminator og censor. De er udarbejdet som en hjælp til at huske tidsfrister og andet, der er vigtigt for prøven og det gode samarbejde.

På EMU finder du også en rigtig god Eksamens-FAQ udarbejdet af Line Flintholm og opdateret til eksamenssituationen 2022 af mig. Her kan du finde svar på nogle af de hyppigste spørgsmål, som dukker op i forbindelse med den mundtlige prøve.

 

Den skriftlige eksamen

Vær opmærksom på, at eleverne kan blive bedt om at inddrage både tekst og video i deres analyse på stx A til den skriftlige prøve, mens en evt. video i assignment 5B på stx B kun fungerer som baggrundsinformation.

 

SRP-eksamen

På EMU (under Studieretningsprojektet) findes en udførlig FAQ, som indeholder uddybende svar på hyppigt stillede spørgsmål i forbindelse med SRP. Den opdateres løbende og kan tilgås her: emu.dk

 

Materiale om skriftlighed og forberedelse til skriftlig prøve

Jeg vil også gerne gøre reklame for noget andet på EMU, nemlig et helt fremragende materiale om skriftlighed i engelsk, der indeholder gode råd og anbefalinger til, hvordan man hjælper sine elever og kursister hen mod den skriftlige prøve. Det inkluderer informationer om de formelle krav, men også eksempler på konkrete øvelser og tips og tricks. Materialet er lavet af Bjørn Christensen, Århus Akademi og formand for opgavekommissionen for hf B, og findes under ”Skriftlighed” på emu.dk.

 

FIP og materiale fra FIP

I januar løb virtuelt FIP for stx af stablen. GL havde besluttet at samle de to FIP-kurser for stx til ét kursus med i alt 143 deltagere! På trods af forskellige tekniske udfordringer havde vi en god og konstruktiv dag. Jeg vil sige mange tak til jer deltagere for jeres indsat og engagement.

Også i forbindelse med hf-kurset vil jeg sige mange tak til deltagere og oplægsholdere. Det lykkedes mig simpelthen – på nærmest bagkant af epidemien – desværre at få corona i marts måned, så jeg måtte holde mig væk fra det fysiske hf-FIP, som jeg ellers havde glædet mig virkeligt meget til. Med stor velvilje og en konstruktiv og positiv tilgang lykkedes det deltagere og oplægsholdere i fællesskab at afholde et velfungerende kursus alligevel.

Det overordnede tema for FIP i alle fag var ”globale kompetencer”, som jo er en af de fire tværgående kompetencer understøttet af reformen i 2017. Både stx-kurset og hf-kurset tog afsæt i et oplæg om globale kompetencer og undervisningen i litteratur af lektor ved KU, Ulla Rahbek.

Efterfølgende var der på stx-kurset oplæg og workshop om opgaveformuleringer i SRP afholdt af Ann Patricia Larsen, mens der var oplæg og workshop om ordforråd og tilegnelsen af ordforråd på hf-kurset. For dette stod Hanne Svensson og Ulla Tilma, KVUC.

Der er meget inspiration og materiale at hente fra begge kurser. Du kan tilgå det via følgende to links:

FIP for stx: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HNHOQDqW9aZ3Uikp6hhMUSqAcWFjcHkf

FIP for hf: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gZBcvBHOL1iL-RZ12FbTMMdf-EvXNLoA

 

FIP 2022 – 2023

Klog af skade efter to år med virtuelle FIP i januar har jeg valgt at lægge både stx-FIP og hf-FIP i det kommende skoleår i marts måned på nedenstående datoer. Endnu ligger stedet for afholdelserne ikke helt fast.

Stx-FIP, vest: 2. marts 2023

Stx FIP, øst: 9. marts 2023

Hf –FIP: 30. marts 2023

Fælles tema for FIP bliver i engelsk, såvel som i de øvrige fag, ”overgange”. Det er et centralt tema, som vi allerede havde med på FIP i 2021, hvor omdrejningspunktet var overgange fra grundskole til gymnasium – på basis af den da netop udsendte rapport fra VIA og NCFF (Kvalitetsudvikling, brobygning og videreudvikling - en behovsundersøgelse i faget engelsk på tværs af uddannelsessystemet) om engelskfagets status.

Fordi netop dette var i fokus på FIP i 2021, vil stx-FIP tage udgangspunkt i overgangen mellem gymnasium og videregående uddannelse.

Jeg mener, at denne overgang ikke er helt så relevant for hf, da engelsk som regel spiller en mindre rolle på de mellemlange uddannelser, som hf uddanner direkte til, og jeg har derfor valgt i stedet fokusere uddybende på overgangen mellem grundskole og hf-uddannelse på hf-FIP. Dette skyldes også, at den elevgruppe, vi modtager på hf, for manges vedkommende, er én, hvor både uddannelsesfremmedhed, manglende studiestrategier og for nogles vedkommende svage engelskkundskaber samt dårlige erfaringer fra grundskolen er helt centralt, og det er vigtigt fortsat at arbejde med, hvordan vi kan hjælpe vores hf-elever og kursister med at knække uddannelseskoden.

Slutteligt vil jeg ønske jer alle en rigtig god eksamensperiode – og en meget velfortjent efterfølgende sommerferie! Jeg ser frem til skoleåret 2022-2023 og det fortsatte samarbejde med jer!

 

Med venlig hilsen

Anna Holm Grønlund

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.