Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i engelsk - marts 2022

Her kan du blandt andet læse om FIP-kurserne på stx og hf, SRP og SSO samt regler for eksamensforhold for sommereksamen - alt sammen med det forbehold at alting kan ændre sig, som foråret skrider frem.

Hermed første nyhedsbrev i 2022, hvor vores hverdag stadigt er styret af corona og de mange ændringer i vores arbejdsliv, som corona resulterer i.

 

FIP

FIP for stx

FIP for stx vil, når du læser dette, være afviklet. I skrivende stund er vi dog stadigt i gang med planlægningen, som involverer omlægning til et virtuelt format.

Fokus for FIP i alle fag er dette skoleår Globale kompetencer, og det er i det emne, første oplæg tager afsæt.

Her vil Ulla Rahbek fra KU fortælle om arbejdet med litteraturlæsning i et globalt perspektiv med inddragelse af emner som globalt medborgerskab, interkulturel viden og interkulturel forståelse.

Derefter vil Ann Patricia Larsen, Aurehøj Gymnasium, i et inspirationsoplæg indlede en workshop om opgaveformuleringer i SRP. Det er lidt af en balancegang at lave opgaveformuleringer, der lever op til både SRP-faglige og fagfaglige krav, samtidigt med at de både støtter eleven og er så tilstrækkeligt åbne, at han/hun har mulighed for at vise selvstændighed. Derfor er det et emne, der er både vigtigt og relevant at videndele og sparre om.

Alt materiale fra FIP-kurset for stx kan findes via dette link til Google-drev:

https://drive.google.com/drive/folders/1HNHOQDqW9aZ3Uikp6hhMUSqAcWFjcHkf

 

FIP for hf

FIP for hf foregår den 24. marts 2022 på Nyborg Gymnasium.

Også på FIP for hf vil Ulla Rahbek holde oplæg om litteraturlæsning og globale kompetencer, men her målrettet hf-uddannelsen.

Desuden kommer der til at være et programpunkt om ordforråd og ordforrådstilegnelse, der, som forskningen jo viser, er et område, hvor elevers og kursisters kommunikative kompetence kan højnes markant.

Alt materiale fra FIP-kurset for hf kan tilgås her:

https://drive.google.com/drive/folders/1gZBcvBHOL1iL-RZ12FbTMMdf-EvXNLoA?usp=sharing

 

Erfaringer fra vinterterminens skriftlige prøver

På bagrund af den skriftlige vintereksamen 2021/2022 har censorerne gjort sig nogle vigtige erfaringer, jeg gerne vil dele med jer.

Den første handler om templaten i eksamenssættene. I hvert eksamenssæt ligger der under menupunktet ”Template” et Worddokument med en svarskabelon, som eleverne og kursisterne anbefales at skrive i. Det er censorernes erfaringer, at det er en kæmpestor fordel for eleverne og kursisterne at gøre dette. Og det er ikke for censorernes skyld, men for elevernes!  Templaten strukturerer deres svar og er voldsomt tidsbesparende for dem. I de besvarelser, hvor templaten ikke blev brugt, var der markant flere elever og kursister, som havde glemt at svare på delopgaver, eller som havde sprunget dele af sættet over. Hvis de skriver i skabelonen, bliver dette meget tydeligt for dem, fordi der så er uudfyldte områder i dokumentet. Derfor vil jeg virkeligt anmode på det allerkraftigste om, at I lærer jeres elever at besvare i skabelonen.

Et par andre anmodninger har at gøre med kravet om anonymitet til den skriftlige eksamen. Fra vinterterminen 2020 indførtes det, at elevbesvarelserne skal være anonyme, hvilket betyder, at hverken navn, klasse eller skole må fremgå af elevernes besvarelser eller Netprøver. Vil I i forlængelse heraf derfor pointere over for jeres elever, at de ikke må skrive navn på deres besvarelser eller navnegive deres dokument med noget, de kan identificeres på?

Vi oplever også, at skoler skriver til de enkelte skriftlige censorer for at vide, om karakterne er blevet indtastet, og derved bryder anonymiteten. I må derfor meget gerne sprede budskabet om anonymitet højt og lavt i jeres organisationer

 

SRP 2021 og 2022

Det nuværende SRP har med sommerterminen 2021 to eksamensforløb på bagen. De har begge foregået under corona, og når man kigger på resultaterne, må man nok have netop dette in mente.

Nedenfor vil jeg dele noget af den data, vi nu har om SRP, med jer, ligesom jeg i det efterfølgende afsnit vil kigge på tallene fra SSO, som jo, på trods af at der ikke er sket de samme ændringer i SSO’en, også er relevante.

I alt skrev 25.737 elever SRP i 2021 mod 26.642 i 2020 og 28.140 i 2019, hvilket vidner om den generelle nedgang i elevtallet, vi har oplevet i gymnasiet de seneste par år. Karakterudviklingen har været som følger:

Gennemsnitlig SRP-karakter på landsplan 2019 – 2021

Eksamensår

Karakter

2019

7,5

2020

8,2

2021

8,2

 

Således er der sket en markant stigning i den gennemsnitlige karakter i forbindelse med indførelsen af det nye SRP. Dette kan skyldes det nye format, der giver eleverne anledning til mundtligt at supplere og uddybe deres skriftlige produkt, og måske rette eventuelle fejl og mangler samt forklare faglige valg. Måske har corona også haft en betydning? Den politiske følgegruppe besluttede jo at reducere antallet af mundtlige eksamener – i 2020 var SRP- forsvaret for langt de fleste 3g’ere deres eneste mundtlige eksamen, så nogle elever har måske oplevet, at de har haft bedre tid til at forberede sig til det mundtlige forsvar og derved har kunne levere bedre præstationer. På den anden side kan det dog have betydet, at eleverne ikke havde samme træning i at gå til mundtlig prøve, som forrige årgange. Således har vi ikke nogle utvetydige forklaringer på udviklingen og kan kun foretage antagelser, men forhåbentligt kan tallene give anledning til faglige snakke i forskellige sammenhænge.

Engelsk er, som det har været de sidste mange år, det fag, de fleste skriver SRP i. For SRP’er med engelsk – enten i kombination eller som enefag – var den gennemsnitlige karakter på landsplan 7,8 i 2021. Den fagkombination med engelsk, der har det højeste gennemsnit på landsplan er engelsk og filosofi.

Neden for kan du se fordelingen på de ti mest populære fagkombinationer angivet i antal SRP-elever:

 

Gennemsnitlig karakter for de ti mest populære fagkombinationer med engelsk SRP 2021
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Det er ikke noget nyt, at fagkombinationen engelsk-historie indtager førstepladsen, eller, for den sags skyld, at engelsk-samfundsfag er næst øverst på podiet. Den eneste markante ændring i fagvalget fra før reformen er, at en ret stor gruppe elever vælger at benytte muligheden for at kombinere engelsk og oldtidskundskab.

På illustrationen nedenfor ses, hvordan eleverne klarede sig i de ovennævnte ti mest populære fagkombinationer rent karaktermæssigt:

 

Grafen illustrerer den gennemsnitlige karakter med engelsk i srp
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

SSO 2020 og 2021

6674 hf-elever og -kursister skrev SSO i 2021 mod 6707 i 2020 og 6414 i 2019.

1148 hf-elever og -kursister skrev SSO i engelsk eller i en fagkombination, hvor engelsk var det ene fag, i 2021. I 2020 gjorde 1035 det samme. Der er klar overvægt at elever, der skriver enkeltfagligt på hf, og kun 104 ud af de 1148 skrev en tværfaglige opgave i 2021. Den hyppigst anvendte tværfaglige kombination var engelsk – psykologi. 37 elever og kursister (svarende til 0,6 % af alle elever og kursister) valgte den fagkombination.

Karakterne i gennemsnit på landsplan ligger relativt jævnt, som det fremgår af nedenstående:

Gennemsnitlig SSO-karakter på landsplan 2019 - 2021

Eksamensår

Karakter

2019

6,3

2020

6,6

2021

6,4

 

Herunder ses de ti mest populære fagvalg i SSO i 2021, og det fremgår tydeligt, at i SSO, ligesom i SRP, er engelsk det foretrukne fagvalg. Engelsk i kombination med et andet fag er dog ikke så hyppig en konstruktion.

 

Fordeling af fag SSO 2021
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Tekstvalg

Der er her i forberedelserne til SSO og SRP 2021 en del spørgsmål til valg af tekster og primærmateriale. Læreplaner og vejledninger til SRP og SSO, fagets læreplaner og vejledninger samt Line Flintholms grundige vejledning til SRP i engelsk, som kan tilgås på blandt andet emu.dk gennemgår de overordnede principper for tekstvalg, retningslinjer for ”autentisk tekst”, tekstvalgs tilknytning til fagets kulturområder samt tekstvalgets relation til undervisningen. Der dukker naturligvis mange tvivlspørgsmål op i den forbindelse, og der er mange tekster, der kan befinde sig i en gråzone og ikke helt passer ind i de overordnede retningslinjer. Det, man som udgangspunkt som lærer og vejleder må forholde sig til i sådanne situationer, er, om tekstvalget giver eleverne mulighed for at opfylde de faglige mål for både SRP/SSO og faget. Er du i tvivl, er du meget velkommen til at vende dine overvejelser med mig på mail eller telefon.

Noget, man skal være opmærksom på, som også er beskrevet i vejledningen til SRP, men som jeg lige vil nævne her, er, at eleverne ikke må skrive om en tekst, der er undervist i på klassen, da elevens arbejde skal være selvstændigt. Fordi SRP-processen forløber helt indtil det afsluttende mundtlige forsvar, må man således heller ikke efter eleverne har overstået skriveprocessen undervise i en tekst anvendt af en elev i klassen i SRP

 

Den mundtlige eksamen

Sommer 2022

Den politiske følgegruppe for Covid-19 har besluttet at foretage mindre justeringer af vilkårene for prøveafholdelse i den kommende sommertermin lig de justeringer, der blev lavet i forbindelse med sommer- og vintereksamen 2021. BUVM skriver følgende:

Der etableres lokal mulighed for at justere prøvegrundlaget, så der ikke formuleres prøvespørgsmål til de dele af faget, der alene er gennemgået som nødundervisning uden fysisk fremmøde. Denne mulighed etableres også for mundtlige gymnasiale prøver (dvs. mundtlige prøver på stx, 2-årig hf, hhx, htx, gsk, gif, sof, hf-enkeltfag, 2-årigt stx og eux).

Det skal understreges, at nødundervisningen har fungeret godt mange steder, og at der kan være forløb, der er gennemgået som nødundervisning, som det giver mening at eksaminere i.(https://ww.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/nov/211111-lokal-fleksibilit…).

Der kommer ganske snart en vejledning til ovenstående, men indtil videre kan du finde uddybende information i vejledningen fra vinterterminen 21/22.

 

Undervisningsbeskrivelsen

Til grund for både den mundtlige og den skriftlige eksamen ligger undervisningsbeskrivelserne, som skal være fyldestgørende og korrekt udfyldte. De skal give censor et klart indblik i undervisningstilrettelæggelsen, dvs. vise sammensætningen af forløb, kernestof og arbejdsmetoder. Desuden skal en funktionsdygtig undervisningsbeskrivelse bruges af elever/kursister til at orientere sig i under forberedelse til eksamen.

Undervisningsbeskrivelsen skal give et billede af, hvad der er foregået i undervisningen konkret, og omfang skal angives på en sådan måde, at der ikke sås tvivl om niveauets faglige dybde eller om opfyldelsen af læreplanens krav. Dette er ekspliciteret i kravet om omfangsangivelse, som er udfoldet i vejledningerne til faget.

Der er desuden krav om, at digitale undervisningsmaterialer og hjælpemidler som fx online ordbøger, e- og i-bøger, der er blevet anvendt i undervisningen og som ikke kan opbevares på eksaminandens egen computer, SKAL fremgå af undervisningsbeskrivelsen i form af direkte links, eksaminanderne kan klikke sig ind på. Dette har betydning for både den mundtlige og den skriftlige prøve og skal sikre, at der ikke er tvivl om, hvilke hjælpemidler eksaminanderne har adgang til ved prøven.

 

Hjælp til undervisningsbeskrivelsen

BUVMs information om undervisningsbeskrivelsen og forslag til skabelon kan du finde her.

 

FAQ om mundtlig eksamen

På EMU vil du forud for eksamensperioden finde en opdateret FAQ om mundtlig eksamen, som giver svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål.

 

FAQ om skriftlig eksamen

På emu.dk finder du FAQ om skriftlig eksamen, som svarer på de hyppigst stillede spørgsmål om eksamen, herunder en uddybning af, hvordan man kan differentiere i bedømmelsen af de sproglige prøver.

 

Med de bedste ønsker om et godt forår uden restriktioner og med masser af gode timer med elever og kolleger, de venligste hilsner

 

Anna Holm Grønlund

anna.holm.groenlund@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.