Forskning og viden

Undervisningsorganisering, former og medier

De gymnasiale uddannelser har som omdrejningspunkt koblingen mellem elevforudsætninger, lærernes didaktiske kompetencer og de formelle kompetencemål.

Formål

Projektets formål er at bidrage med ny viden om, hvilke muligheder digitale medier og netmedieret kommunikation kan give eleven, således at eleven får de bedste muligheder for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

Projektet fokuserer på digitale ressourcer til understøttelse af læring på samarbejdsunderstøttende ressourcer og dermed et anvendelsesperspektiv i forhold til undervisning.

Hovedpointer

Bevægelser og forskydninger i undervisningsformer

Grundet øget it-inddragelse er der øget brug af gruppearbejde i undervisningen. Det er blevet langt nemmere for eleverne at samarbejde over afstand og producere indhold i gruppearbejde gennem it-værktøjer.

Undervisningsformer, it-brug, elevaktiviteter og fagligt udbytte

Undersøgelsen peger på, at det i lidt højere grad er de fagligt middelstærke elever og svagere elever, som kan have udbytte af inddragelse af it i undervisningen. Lærernes vurdering af it-værktøjers bidrag for at øge elevernes faglige niveau, vurderes som relativt positiv. 

It-værktøjer og brugbarhed

Undersøgelsen viser, at eksterne webtjenester fylder en stadig større rolle i undervisningen, selvom elever og lærer også anvender skolernes egne systemer. Sammenfattende kan det konkluderes, at det især er Facebook og Google Docs/Drive, der spiller en stor rolle i eleverne skolearbejde som kommunikations/delingsværktøj.

Ikke-undervisningsrelaterede it-aktiviteter og udbytte af undervisningen – ifølge elever

Når det angår elevernes egenforstyrrelser er problemet størst i forbindelse med klasseundervisning, men det i relation til forstyrrelsen fra klassekammeraters ikke-undervisningsrelaterede it-aktiviteter opleves størst i gruppearbejdet.

Elevernes syn på den perfekte undervisning

Eleverne har mange forskellige syn herom. Dog er flere elever enige om, at lærerne har en central rolle og funktion i 'den perfekte undervisning'.

Lærernes projekterfaringer

Mange lærere har fremført, at it-anvendelser giver mulighed for variation i undervisningen. 

Kompetenceudvikling

Størstedelen af lærerne oplevede et behov for kompetnceudvikling ved brug af it-værktøjer i undervisningen, da inddragelsen af it-værktøjer gav ændringer i deres arbejde.

Forankring af udviklingsprojekterne på skolerne

Lærerne tilkendegiver, at det har stor betydning for dem at vide og opleve, at ledelsen følger med i, bakker op om samt træffer de nødvendige beslutninger i forbindelse med skoleprojekterne.

 

Find rapporten 

Find rapporten på gymnasieforskning.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af Aarhus Universitet, Center for Undervisningsudvikling og Digitale medier i 2014.

Projektets empiriske design består af en kvantitativ og kvalitativ del. Der er inkluderet 16 skoleprojekter, hvoraf der i tre projekter er inkluderet flere skoler. I de resterende 13 projekter er kun en skole inkluderet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.