Forløb

The Columbian Exchange

Columbus’ opdagelse af Amerika førte til voldsom udveksling af kultur, varer, epidemier og planter - kaldet “The Columbian Exchange”. Dette forløb undersøger konsekvenserne af denne tidlige globalisering.

 

Med bogen “The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492” introducerede historikeren Alfred Crosby i 1972 nye tilgange til historie, som senere er blevet kendt som geografihistorie og økologihistorie.  

Formålet med dette forløb er at vise eleverne, hvordan man kan anvende disse tilgange i historiefaget. 

Der arbejdes bl.a. med følgende faglige mål:

 • redegøre for sammenhænge mellem den nationale og globale udvikling 
 • skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper 
 • analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne

 

Planlægning/overvejelser

Tankegangen bag forløbet er først at vise eleverne, hvor meget deres livsverden er præget af the Columbian Exchange. Herefter udforskes forskellige aspekter af denne udveksling med fokus på de særlige historiefaglige tilgange som kendetegner studiet af denne udveksling. Forløbet har oplagte overlap til både biologi (sygdomme, fødevarer, dyr, tobak) og samfundsfag (globaliseringsteori) og kan bruges i forbindelse med både tværfaglige forløb og større og mindre tværfaglige opgaver. Det samlede omfang er planlagt til otte moduler på 90 minutter.

 

Forløbsplan

Forløbet er opdelt i 8 moduler.

 

Modul 1 - Introduktion til the Columbian Exchange 
 • Materiale: Crash Course World History 23 (2012) af John Green 29.juni 2012.
   
 • Aktiviteter: Eleverne starter med at udfylde et fælles regneark (eksempelvis google sheets) over, hvad de har spist til morgenmad, frokost og aftensmad den sidste uge. Herefter klassificerer de, hvor meget mad fra den nye verden de har levet af den sidste uge. (Se eksempelvis figur Columbian Exchange)

  Til slut ser eleverne Crash Course World History afsnit 23 og noterer, hvad begrebet Columbian Exchange dækker over.

 
Modul 2 - Sygdomme i Amerika
 • Materiale: Kilder vedrørende epidemiernes betydning i Amerika i 1500-tallet.
   
 • Aktiviteter: Formålet med modulet er, at eleverne kan arbejde med de kortsigtede og/eller langsigtede konsekvenser af de sygdomme, som spanierne førte med sig. Har de eksempelvis arbejdet med årsagerne til aztekerrigets fald kan ”biologiske” årsager sammenlignes med ”militær-teknologiske forhold”, ”religiøse forhold”, ”politiske forhold” og ”diplomatiske-psykologiske årsager”.

 

Modul 3 - Hesten i Nordamerika
 • Materiale:  
  • Horse Power Revolution fra Big History Project. 
  • Jered Diamond: Guns, Germs and Steel s.76-77 eller National Geographic YouTube dokumentar “Guns Germs And Steel 2” (tidskode: 13:00-16.00).
  • Dæmoner på Hesteryg, Historie 9. februar 2017. (Historie er et populærvidenskabeligt magasin, hvis artikler blandt andet kan findes på infomedia).
    
 • Aktiviteter: Formålet med modulet er at se på langsigtede virkninger af, at heste blev bragt til det amerikanske kontinent. Eleverne ser først Horse Power Revolution og noterer fordelene ved domesticerede heste. Dernæst læser eller ser eleverne Guns, Germs and Steel og undersøger hestens betydning for den spanske erobring. Afsluttende læser eleverne uddrag af Dæmoner på hesteryg og diskuterer hestens betydning for forholdet mellem europæere og indianere.

 

Modul 4 - Den transatlantiske slavehandel
 • Materiale: Lærebøger med afsnit om slavehandel eller trekantshandel og Kristian Sjøgren Arven efter Columbus kortlægges, Jyllandsposten 1. december 2013.
   
 • Aktiviteter: Eleverne analyser først handelsruterne før the Columbian Exchange (søg på Pre Columbian Exchange Trade Routes). Dernæst skal eleverne klarlægge den transatlantiske slavehandel i et Columbian Exchange-perspektiv (søg på Triangular Trade).Til sidst diskuterer eleverne med udgangspunkt i artiklen af Kristian Sjøgren, hvilken betydning Columbian Exchange har haft for befolkningerne i Europa, Afrika og Amerika. 

 

Modul 5 - The Columbian Exchange på spisebordet i 1700-tallet
 • Materiale: Lærebøger som behandler den tidligere globalisering.
  • Anette Hoff: Den danske kaffehistorie s. 86-97, Ole Hyltoft: Mad, s.159-164 
  • kaffeinfo.dk 

 

 • Aktiviteter: Formålet med timen er, at eleverne får blik for, hvordan man kan undersøge udbredelsen af kolonialvarer i Danmark i 1700-tallet.

  Eleverne starter med et kildearbejde med samtidige kilder med udgangspunkt i problemstillingen: Hvor udbredt var kolonialvarer i Danmark i 1700-tallet.

  Dernæst undersøger eleverne kaffens betydning i dag, f.eks. gennem kaffeinfo.dk. Der sluttes af med en diskussion af, hvordan man kan besvare timens problemstilling.

  Alternativ: Arbejde med Hyltoft-teksten med en bred tilgang til, hvad man spiste.

 

Modul 6 - Kartoflen
 • Materiale: Danskekartofler.dk og tekster om madhistorie som Ole Hyltoft: Mad, s.136-140 eller Niels Kayser Nielsen: Huguenotter og kartoffeltyskere, Fortid og Nutid december 2000, s.271-287.
   
 • Aktiviteter: Formålet med timen er, eleverne får blik for, hvordan man kan undersøge udbredelsen af kartoflen i Danmark i 1700-tallet. Eleverne starter ud med at lave en fremstillingsanalyse af Hyltoft-teksten om udbredelsen af kartoflen. Dernæst sættes gang i et kildearbejde med samtidige primære kilder med udgangspunkt i problemstillingen: Hvor udbredt var kartoflen i Danmark i starten af 1800-tallet. Brug fx Niels Kayser Nielsens Huguenotter og kartoffeltyskere (se materialer ovenfor).

  Hvis der er tid til det, kan eleverne også undersøge kartoflens betydning i dag, f.eks. gennem danskekartofler.dk. Det kan for eksempel være, hvad man bruger kartofler til, hvor mange der bliver spist, hvem der spiser dem, hvor stor en andel af befolkningens ernæring kartofler udgør osv.

  Der afsluttes med en drøftelse af, hvordan man kan besvare timens problemstilling.

 

Modul 7 - Geografisk historie, økohistorie og Big History
 • Materiale: Lærebøger om historisk metode. Dertil: Fernand Braudel: Civilisation and Capitalism 15th-18th Century. s. 409-415,  Fred Spier: Big History, s.168-173 og Jered Diamond: Guns, Germs and Steel, s.74-81.
   
 • Aktiviteter: Læreren laver på tavlen eller i et online dokument små bokse med historikere og citater, som viser forskellige tilgange til historie (geografisk historie, økohistorie og Big History). Eleverne arbejder dernæst med at forstå og beskrive muligheder og begrænsninger i de valgte tilgange. De hurtige og dygtige elever kan desuden inddrage centrale sætninger og citater fra ovennævnte tekstuddrag af Braudel, Spier og Diamond. 

 

Modul 8 - Afrunding og evaluering

Eleverne laver en poster over the Columbian Exchange. Posteren skal indeholde: 

 1. En definition af begrebet
 2. Eksempler på konsekvenserne af the Columbian Exchange 
 3. Udfoldede eksempler på, hvordan en geografihistorisk, en økohistorisk og en Big History-tilgang kan bruges i arbejdet med emnet.

Eleverne får formativ og/eller summativ feedback på deres poster. Her lægges vægt på om opgaven er besvaret og samspillet mellem tekst og billeder. 

For elever, der vil arbejde videre med emnet, kan man tage fat i andre områder som fx chokoladens historie, hundens rolle eller sygdomme i Europa

 

Kreditering

Rasmus Thestrup Østergaard, Fredericia Gymnasium, i samarbejde med CFU


 • Braudel, Fernand: Civilisation and Capitalism 15th-18th Century, 1975.

 • Christian, David: Big History: between nothing and everything, McGraw Hill  Education 2014.

 • Crash Course World History 23 (2012)

 • danskekartofler.dk

 • Diamond, Jered: Guns, Germs and Steel. A short history of everybody for the last 13.000 years, Vintage 2005 (1997).

 • Dæmoner på hesteryg, Historie 9. februar 2017.

 • Hassing, Anders Hassing og Vollmond, Christian: Fra fortid til historie.    

 • Historiefagets identitet og metoder, Columbus 20172 (2013).

 • history of food afsnit 20 

 • Hoff, Anette: Nydelsesmidlernes danmarkshistorie, 4 bind, Wormianum 2015- 2018.

 • Hyltoft, Ole: Mad, drikke og tobak 1800-35. Forbrugsmønstre, kultur og diskurser, Museum Tusculanums Forlag 2012.

 • kaffeinfo.dk

 • Larsen, Leif Calundann m.fl.: Danskernes Slaver. Kolonisation og    Slavehandel ca. 1650-1850, Pantheon 2003.

 • Madsen, Finn: Aztekerriget og den spanske erobring. Mesoamerikas indianere i 1500-tallet, Forlaget Lee 1987.

 • Nielsen, Geert A.: Madkultur – værsgo, Columbus 2008.

 • Nielsen, Henrik Skovgaard: Opdagelserne. Kulturmøder eller  kultursammenstød, Munksgaard 1995.

 • Nielsen, Jesper: Opdaget. Mødet mellem indianere og europæere i 1500- tallets Mexico, Columbus 2018.

 • old and new worlds collide - Khan Academy

 • Pedersen, Mikkel Venborg: Luksus. Forbrug og kolonier i Danmark i det 18. århundrede, MTF 2013.

 • Petersen, Marco L.: Sønderjylland-Schleswig Kolonial. Kolonialismens kulturelle arv i regionen mellem Kongeåen og Ejderen. Das kulturelle Erbe des Kolonialismus in der region zwischen Eider und Königsau, Syddansk Universitetsforlag 2018.

 • Smitt, Thorkil & Vollmond, Christian: Verdenshistorie 1. Fra klassisk til førmoderne tid, Lindhart og Ringhof 2014.

 • Spier, Fred: Big History and the Future of Humanity, 2011.

 • Østergaard, Rasmus Thestrup: Enevældens tid, Systime 2018.


I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.