Forløb

I giovani - eksemplarisk forløb til italiensk

Emnelæsning om unge tilrettelagt med fokus på nye områder i 2017 læreplanen. Det er udviklet til italiensk A på stx på anmodning fra fagkonsulenten, men kan også afvikles i valgfaget italiensk B på 2. år.

Emnet “I giovani” appellerer til eleverne, da de kan trække på egen viden og få indblik i andre unges forhold og tanker. I forløbet træner eleverne deres mundtlighed og færdigheder i at forstå og videreformidle fiktive og ikke-fiktive tekster på italiensk.

I forløbet arbejdes der bl.a. med følgende kernestof:

 • et alment ordforråd og idiomatik til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation med særligt fokus på de studerede emner
 • mundtlige og skriftlige fiktive og ikke-fiktive tekster fra Italien fra det 20. og det 21. århundrede

 

Planlægning/overvejelser

Forløbet er udviklet til 2. år med italiensk A på begynderniveau og kan også bruges i valgfaget italiensk B.

I forløbet er der særligt fokus på brug af før- og efter-læsning. Før-læsning dækker over, at eleverne spores ind på emnet og/eller teksten enten ved hjælp af gloseøvelser, billeder eller andet materialet, så de får repeteret ordforråd og forhåndskendskab. I efter-læsningen opsamles og tydeliggøres faglige pointer.

Eleverne skal møde forskellige teksttyper i forløbet og i dette forslag inddrages 4 tekstgenrer og til sidst slutter eleverne af med at skrive en folder:

 • Interview med ung - eksempelvis interviewet med Rebecca side 8-9 i samlingen Fuori tutti, una generazione in camera, Carlo Antonelli, Marco Delogu, Fabio de Luca, Einaudi tascabili, 1999.
 • Sang om at være ung – eksempelvis Faccio un casino af Coez fra 2017.
 • Scene, hvor unge mødes - eksempelvis Ginvera side 104-105 i Cosa pensano le ragazze, Concita De Gregorio, Einaudi, 2017
 • Kortfilm om unge - eksempelvis Giganti (24 min.) af Fabio Mollo.

 

Forløbets opbygning

 
Modul 1-2: Interview

Før-læsning:

Start forløbet op med en generel snak om det at være ung i Italien og i Danmark i små grupper/par og fold det senere ud i plenum.

Find i fællesskab frem til nøgleord for temaet og skriv dem på italiensk på tavlen. Skriv ordene ind i en glosequiz på quizlet.com (gratis) eller et tilsvarende program.

List en række sætninger op fra teksten på tavlen, og marker én central glose i hver sætning. Skriv de danske oversættelser op ved siden af, men i anden rækkefølge, og bed eleverne matche italienske og danske sætninger. Derefter skriver eleverne sætninger med de markerede ord, så de øver sig i at bruge dem aktivt i eget sprog.

Læsning

Eleverne inddeles i par. Skiftevis læser den ene en sætning og den anden oversætter.

Efter-læsning

Glosequiz: Afgræns i fællesskab de gloser i teksten, som eleverne skal kunne. Opdater glosequizzen med de nye gloser, I har fundet frem til.

Sandt/falsk: 

Eleverne laver hver især sætninger om teksten som kan besvares med ”vero/falso”. Herefter går de rundt mellem hinanden og skiftes til at stille og besvare spørgsmål på italiensk. - Hver gang svaret er ”falso”, skal eleverne formulere, hvad ”vero” så er. På den måde trænes tekstforståelse og mere spontan tale på en gang. 

Dialog: Sæt eleverne til parvist at lave en kort dialog, hvor den unge fra interviewet ringer til en veninde/ven, som forsøger at hjælpe. Eleverne bedes om at huske hilse-former, både i starten og til sidst i dialogen. Eleverne opfører dialogen og optager den med deres telefon. Dialogen sendes til læreren, som lytter igennem og giver feedback. Bed om tilladelse til at afspille et par af dialogerne i klassen for at træne lytte/forstå og for at vise, hvordan opgaven kan løses på forskellige vis.

 

Modul 3: sang

Før-læsning - lektie

Eleverne repeterer gloser via den fælles glosequiz.

Læsning

Eleverne lytter til sangen og noterer de ord, de ikke forstår. Herefter inddeles eleverne i grupper, og de sammenligner nu de ord, som de har skrevet ned. Hvis ingen af eleverne har forstået et bestemt ord, slås det op i ordbogen. Eleverne går tilbage og lytter selv til sangen igen, denne gang med tekst forsynet med gloser. 

Efter-læsning

Genfortælling: eleverne genhører sangen vers for vers og skiftes til at genfortælle de enkelte vers i sangen.

Vigtige ord: Eleverne noterer hver 5 ord ned fra sangen, som er vigtige i forhold det at være ung. Eleverne fremlægger deres ord for hinanden og forklarer, hvorfor de har valgt netop dem.

Før-læsning af scene

Læs scenen op for eleverne og bed dem notere ukendte gloser. Opdater glosequizzen med de gloser eleverne har noteret samt de vigtige ord, eleverne kommet frem til i den forrige øvelse.

 

Modul 4-5: scene

Læsning - lektie

Eleverne læser og oversætter scenen hjemme.

Efter-læsning

Eleverne inddeles i grupper og skal lave øvelser til teksten af 5-10 minutters varighed. Hver gruppe har mulighed for at melde sig på én af følgende øvelser, og de fordeles, så der er minimum en øvelse af hver type:

 • billedøvelse
 • grammatikøvelse
 • tekstforståelse
 • lytteøvelse
 • dialogøvelse 

Læreren hjælper grupper på vej i arbejdet og får lavet en fornuftig rækkefølge af øvelserne til afviklingen i det efterfølgende modul.

Eleverne får udleveret et ark, hvor de skal skrive svarene ned på de forskellige øvelser. Herefter går de rundt og løser opgaverne. Til sidst i timen kan læreren vælge at samle op på nogle af øvelserne, og derefter rettes i matrixgrupper de svar, eleverne er kommet frem til.

 

Modul 6-7 - Kortfilm

Før-læsning - lektie

Hjemme øver eleverne gloserne i quizzen som lektie.

Rids kort filmens genre, placering, hovedpersoner og deres relationer op for eleverne. Bed eleverne om i små grupper kort at skitsere, hvad de tror filmen handler om og skrive det ned i 4-5 sætninger. Lad eleverne læse deres bud op på skift, og tal om de stereotyper, eleverne har om Italien. - Derved trænes såvel mundtlig sprogfærdighed som interkulturel kommunikativ kompetence.

Læsning

Bed eleverne have blyant og papir fremme, og instruer dem i at notere nøgleord, de hører i filmen. Vis filmen for klassen.

Efter-læsning

Blandede sætninger: Eleverne beskriver filmen ved at skrive sætninger om handlingen i kronologisk rækkefølge på hver sin linje. Herefter klipper de papiret op, så sætningerne stå på hver sin seddel. Eleverne blander sedlerne og bytter den parvist og skal herefter genskabe rækkefølgen. Eleverne bytter makker et par gange, så øvelsen gentages, og de ser flere beskrivelser.

Skriftlig opgave: Eleverne skriver en mail fra en person i filmen til en ven eller veninde et andet sted i Italien. De må selv vælge person og emne, men det skal være knyttet til filmens handling og temaet “I giovani”. Mailen skal være min. 150 ord. Lad eleverne påbegynde den skriftlige opgave i timen. 

 

Modul 8-10 - Folder

Eleverne slutter af med i grupper at producere en folder med eksempelvis italienske turister eller udvekslingsstudenter i Danmark som modtagere. Folderen skal præsentere danske unge og deres liv med udgangspunkt i det materiale, som de har læst og set om italienske unge. Dermed kan eleverne både trænes i innovation og i interkulturel kommunikativ kompetence.

Grupperne tildeles emner, så de tilsammen dækker følgende:

 • skole
 • familie
 • fritid
 • venner

Eleverne skriver små tekster på italiensk, som sættes op med egne billeder og printes i en folder. Eleverne sparrer med hinanden om såvel indhold, udformning og sprog, og læreren hjælper til og retter. Målet er ikke skriftlig korrekthed, men god formidling på et nogenlunde frit og forståeligt italiensk. 

 

Evaluering

Folderen præsenteres for de øvrige på holdet, eller hvis der forefindes en venskabsklasse i Italien sendes materialet derned.

Forløbet kan med fordel udvides med en opfølgning på tredje år, så eleverne får uddybet og nuanceret deres gloseforråd og forståelse af temaet.

Det er også oplagt at inddrage det i et samspil med andre fag:

 • Sprogfag som engelsk, tysk, fransk og dansk kan nemt indgå i et samarbejde med om emnet. Her kunne man forestille sig en fælles opsamling i form af plancher, små film eller en padlet, hvor facts om unge fra de respektive lande eller Danmark kunne samles.
 • Samfundsfag, så de også undersøger unge italieneres arbejdsforhold og økonomi samt de unges engagement i det politiske og sociale liv.

 

Kreditering

Anne Jørgensen, Frederiksberg Gymnasium i samarbejde med Tine Brandt, fagkonsulent i italiensk / Webredaktør Jacob Stenløkke Bendtsen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.