Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i mediefag - maj 2023

Om justeringer i vejledningerne på C-, B- og A-niveau, opmærksomhedspunkter til eksamen og en efterlysning af hf-lærere til et udviklingsprojekt om didaktisk understøttelse af ”turbo-holdene”.

Så er foråret godt i gang, blomster og træer springer ud – og snart er det studenternes tur. Derfor handler nyhedsbrevet denne gang da også allermest om de foreståender eksaminer.

SIDEN SIDST

 • I januar blev der afholdt filmfestivaler i både Øst og Vest. Det er en fantastisk tradition i vores fag, at elever får mulighed for at vise deres medieproduktioner på et vaskeægte biograflærred med en professionel jury, der både tager deres opgave dybt alvorligt og samtidig kaster stjernestøv ud over arrangementet. Selvom det kan opleves sådan, er det ikke en selvfølge, at vi år efter år bliver begavet med de flotte festivaler – så en kæmpestor tak til alle de frivillige kræfter, der får det til at lykkes. Det betyder meget for vores elever og for faget.
   
 • Det var også i starten af 2023, at Københavns Mediegymnasium NEXT (htx) fik lov til at udbyde mediefag A i en lokal studieretning sammen med teknologi A. Det er en rigtig spændende studieretning, som giver nogle helt nye perspektiver til mediefag. Det er også første gang A-niveauet indgår på teknisk gymnasium. Der er nu 5 gymnasier, som har mediefag på A-niveau.
   
 • I marts blev der afholdt et velbesøgt (og velevalueret) FIP-kursus på Mulernes Legatskole i Odense. På programmet var der oplæg med nye inputs til grundforløbet og til arbejdet med selvvalgt kontekst; der blev drøftet bedømmelse af medieproduktioner i flere dele samt givet tips og gode ideer til praktiske øvelser i faget. Tak til både oplægsholdere og deltagere for en rigtig god dag.
   
 • Vejledningerne til mediefag C, B og A er blevet opdateret. På C- og B-niveau er der i afsnit 2.1 Supplerende stof indsat et afsnit om det globale perspektiv i mediefag og i afsnit 2.4 Omfang er der lavet en tilføjelse vedrørende undervisningsbeskrivelsen. Denne tilføjelse handler om og opfordrer til, at man i forbindelse med udfyldelsen af undervisningsbeskrivelsen nævner, hvilke kontekster der har været behandlet i forbindelse med de nævnte teoretisk-analytiske forløb. Dette vil være en stor hjælp for både eleverne på holdet og for censor.

I mediefag A-vejledningen er der større ændringer, idet eksaminationstiden er blevet ændret i læreplanen. Der er derfor tilføjet eksempler på, hvordan man kan planlægge den mundtlige prøves tre dele inden for den overordnede tidsramme. Desuden er det tilføjet, at øvrige medlemmer af gruppen ikke må være til stede i eksaminationslokalet under den individuelle eksamination i særligt studeret område.

SOMMEREKSAMEN

 • Eksamensguiderne er på vej og lander inden sidste skoledag på emu. Det drejer sig om
  • en guide til eksamen med tjekliste til eksaminatorer og censorer
  • et noteark til eksaminatorer og censorer til brug ved den teoretisk-analytiske prøvedel, som også indeholder bedømmelseskriterier og karakterbeskrivelser til mediefag C
  • en guide til eleverne om, hvordan eksamen i mediefag C foregår.

Så hold øje med og tjek emu.dk!

 • Vær som både eksaminator og censor opmærksom på, at den mediefaglige perspektivering til selvvalgt kontekst (ental på C-niveau og flertal på B-niveau) er et af bedømmelseskriterierne ved den teoretisk-analytiske prøvedel. Der er tale om en skærpelse i forhold til læreplanen fra 2005, og det er derfor ikke godt nok, hvis en elev blot løst sammenligner med en anden produktion, der fx har været vist i undervisningen i forbindelse med det pågældende forløb. Der skal mere til. Jeg præciserer lige ved at citere vejledningen (her til mediefag C): ”Dette indebærer, at eksaminanden viser, hvordan eksamenscitatet kan ses i og relateres til en (eller flere) relevante sammenhænge eller angrebsvinkler, der har været arbejdet med i undervisningen, men som ikke på forhånd er defineret af eksaminator i forbindelse med de vejledende spørgsmål til citatet. En mediefaglig kontekst kan eksempelvis være historisk, stilistisk, genreorienteret, institutionel, geografisk, rettet mod en sammenligning med andre medieværker, en inddragelse af pointer fra sekundært materiale gennemgået i undervisningen og/eller overvejelser over, hvordan medieplatformen og/eller målgruppen er med til at sætte rammer for form og indhold”, jf. 4.3 Bedømmelseskriterier.

Det er derfor vigtigt, at der sættes god tid af til perspektiveringen i forbindelse med prøven. Hvis man er den mindste smule usikker på, hvad det indebærer at skulle perspektivere til selvvalgt kontekst i forbindelse med eksamen, så læs endelig Michaels Højers gode artikel ”Selvvalgt kontekst i mediefag – til hverdag og eksamen”, som findes her: https://www.emu.dk/stx/mediefag/proever-og-eksamen/selvvalgt-kontekst-i-mediefag-til-hverdag-og-til-eksamen?b=t432-t4578.

 • Jeg får ind imellem spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig til eksamen, når man har et mediefagshold på B-niveau med elever, som har løftet faget fra C-niveau. Ofte består sådanne hold af elever, der har haft forskellige teoretisk-analytiske forløb på C-niveau. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at mediefag B altid er fra 0-B, så det dækker derfor også de forløb, som eleverne har haft på C-niveau – både teoretisk-analytisk og praktisk. Der skal derfor til prøven lægges spørgsmål i de teoretisk-analytiske forløb fra elevernes C-niveau. Men spørgsmålene skal både med hensyn til varighed og kompleksitetsgrad tilpasses B-niveau. Det er en fordel allerede fra skoleårets start at indtænke, hvordan man kan opgradere de teoretisk-analytiske forløb, som eleverne ’har med sig’ fra deres C-niveau. Man må ikke udelade teoretisk-analytiske forløb fra prøven, jf. 4.2 Prøveform i læreplanen, hvor der står ”Den samlede mængde af citater, der indgår som grundlag for denne prøvedel, skal i al væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet, herunder skal fakta, fiktion og blandinger mellem disse former være repræsenteret og fordelt skønsmæssigt efter deres vægtning i undervisningen”. Igen skal ikke bare holdets lærer, men også censor, være opmærksom på dette.
 • Det er min formodning (men reelt ved jeg det ikke), at medieproduktioner i flere dele dukker hyppigere op ved eksamensbordene i disse år. Som I ved, er medieproduktioner i flere dele ingenlunde et krav på C- og B-niveau, men en mulighed. Jeg minder igen-igen om det superflotte site, der er produceret om medieproduktioner i flere dele, hvor man kan blive klogere på, både hvad man kan gøre og lave, se interessante, autentiske elevproduktioner, men også lære meget mere om, hvordan disse produktioner skal bedømmes. Det hele ligger lige her.

EFTERLYSNING!!

Jeg slutter af med en efterlysning! Siden 2017 har mediefag på hf C-niveau (ligesom de øvrige kunstneriske fag eller idræt) ude på skolerne typisk været tilrettelagt som såkaldte ”turbo-forløb”, hvor eleverne går til prøve allerede efter første semester. I praksis betyder det komprimerede forløb med mange timer mediefag om ugen og eksamen i december/januar. Det er ca. 1500 hf-elever, der går til prøve i vinterterminen. Mange lærere oplever ”turbo-forløbene” som en udfordring, fordi der – selvom timetallet er det samme som på stx –  nødvendigvis må speedes op i tilrettelæggelsen af undervisningen, fordi eleverne mister mange moduler, hvis de er fraværende i bare en uge, og fordi det didaktisk kan være svært at tilrettelægge den stejle læringskurve, så alle elever kommer med. Disse udfordringer kan yderligere kompliceres af, at der på holdene kan være elever, der ikke er specielt motiverede for at have mediefag.

Jeg kunne godt tænke mig at igangsætte et mindre udviklingsprojekt med 2-3 lærere, som  arbejder med og kommer med bud på, hvordan man didaktisk kan understøtte ”turbo-holdene” på hf. Jeg forestiller mig 3-4 virtuelle møder fra juni 2023 til februar 2024 med arbejdsopgaver til projektdeltagerne mellem mødegangene, og en fremlæggelse af resultaterne på mediefags FIP-kursus i marts 2024. Det er vigtigt, at deltagerne også har gode erfaringer med tilrettelæggelsen af ”turbo-forløb” og har lyst til at arbejde med at afprøve forskellige didaktiske greb i det kommende skoleår på deres hf-hold. Der vil være et mindre honorar til deltagerne. Hvis du har lyst til at være med i udviklingsprojektet, så skriv til mig på mimi.olsen@stukuvm.dk så snart som muligt.

 

Jeg ønsker alle en god eksamenstermin og en dejlig sommerferie, når I når dertil!

I er altid velkomne til at skrive til mig på mimi.olsen@stukuvm.dk – med spørgsmål, ideer til kursustemaer, forslag til justering af vejledninger med mere.

Mange hilsener

Mimi

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.