Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i mediefag – september 2021

Nyhedsbrevet orienterer bl.a. om et nyt, spændende udviklingsprojekt i faget, FIP med globalt fokus og med et udviklingsperspektiv, der aktiverer deltagerne hen over skoleåret.

Derudover orienterer nyhedsbrevet om en vigtig udgivelse om mediefags didaktik der er på vej, justering af fagets vejledninger, gode fagmaterialer målrettet mediefag på emu.dk og nogle af de spørgsmål, der har været på det seneste vedrørende copycat og musikvideoer. Desuden et opmærksomhedspunkt til eksamen vedrørende perspektivering til selvvalgt kontekst.

 

Nyhedsbrev

Så er sommerferien slut, og vi er i gang igen: Med turboforløbene på hf og VUC, med grundforløb i gymnasiet, med at lave små øvelser og pilotproduktioner, træne filmsprog, didaktisere og motivere, give glæden ved vores fag videre. Og det er et skoleår uden de corona-restriktioner, der har præget det foregående.

I dette nyhedsbrev kan I bl.a. læse om:

 • en række nyheder på mediefags-fronten: Et udviklingsprojekt, FIP på en ny, aktiverende og anderledes måde, et udgivelsesprojekt som kan inspirere både nye og erfarne mediefagslærere, justering af fagets vejledninger.
 • kollegaers og en forskers spændende og inspirerende artikler og arbejde med forskelige dimensioner i faget på emu.dk
 • hvad svarene er, på de spørgsmål fagets lærere har rejst de seneste måneder: Må man lave copycats til eksamen? Hvad gør man, når der ikke er danske undertekster på musikvideoer?

NYT UDVIKLINGSPROJEKT I MEDIEFAG

Jeg har igangsat et udviklingsprojekt i mediefag som vedrører eksamensproduktion i flere dele.

Her lidt om baggrunden for projektet og en beskrivelse af projektets nærmere indhold: 10.000-11.000 mediefag C-elever producerer årligt en eksamensproduktion. Langt de fleste i et ’klassisk’ kortfilmsformat, men med læreplanen 2017 kan ”Eksamensproduktionen (…) bestå af flere sammenhængende produktioner, såfremt alle gruppens medlemmer har deltaget i udarbejdelsen af alle produktionerne”, jf. 3.2 Arbejdsformer. Vejledningen uddyber og kommer med forslag og eksempler. Lad mig lige slå fast: Det er helt uproblematisk at arbejde med det klassiske kortfilmsformat! Men for dem, der har lyst til at prøve kræfter med nye formater og genrer sammen med deres elever, er der brug for, at vi får udfoldet læreplanens muligheder og prøver at besvare spørgsmål som disse:

 • Hvad kræves der af en sådan produktion (varighed, kompleksitet etc.)?
 • Hvordan kan man som mediefagslærer facilitere denne type produktion? Hvordan kan arbejdet helt konkret gribes an?
 • Hvordan bedømmer vi eksamensproduktioner i flere dele?

I forsommeren blev der derfor nedsat en lille udviklingsgruppe, som skal producere et kit til fagets lærere med inspiration til arbejdet med eksamensproduktioner i flere dele i fakta og fiktion samt på C- og B-niveau og som, sammen med mig, hjælper til bedømmelse af disse produktioner.

Udviklingsgruppen har fokus på at inspirere med forløb, hvor eleverne arbejder både teoretisk-analytisk og praktisk med nye formater/genrer og komme med konkrete eksempler på eksamensproduktioner i flere dele der tydeliggør, hvordan læreplanens bedømmelseskriterier kan anvendes i forhold til denne produktionstype.

Gruppen består af Siff Rytter fra Dronninglund Gymnasium, Iben Engberg fra Kbh Syd og Anne Juul Møller fra Odder Gymnasium, og de er allerede godt i gang! Udviklingsprojektet bliver knyttet til en af de workshops, der er på vores FIP-kursus i mediefag 30. september. Læs mere nedenfor – og meld jer til FIP, hvis I har lyst til at arbejde med medieproduktioner i flere dele og gerne vil have en gruppe at sparre med undervejs i processen!

FIP 2021 – PÅ EN NY MÅDE!

I dette skoleår afholdes der FIP-kursus torsdag den 30. september 2021 på Fredericia Gymnasium. Et af årets FIP-temaer bliver det globale, som er det gennemgående og overordnede tema for alle fags FIP-kurser. I mediefag bliver det belyst gennem 3 oplæg:

 • Streaming i en globaliseret mediekultur. Et oplæg om, hvordan streaming påvirker den globale serie- og filmkultur og om hvordan serier og tv-koncepter tilpasser sig forskellige kulturelle kontekster – v/ Andreas Halskov, Egå Gymnasium
 • Grønland på film. Spillefilm og dokumentarer produceret i og om Grønland - i historisk og aktuelt perspektiv. Hvad kendetegner grønlandske produktionsforhold? Og hvorfor er det vigtigt, at vi arbejder med film/dokumentarer fra og om Grønland i mediefag? – v/ Martine Lind Krebs, antropolog og journalist
 • Det grænseløse tv-drama. Hvad er baggrunden for det danske tv-dramas store internationale gennemslag og den øgede transnationalitet i produktionsform og sigte? Hvordan spiller produktionskultur, æstetik, genrer og modtagelse sammen i dansk tv-dramas globale succes? – v/ Gunhild M. Agger, professor i dansk mediehistorie ved Aalborg Universitet.

Desuden vil der være to workshops, som man skal vælge imellem. De knytter begge an til mediefags praktiske del. Nemlig:

 • Få gode ideer med hjem til spændende, anderledes og motiverende praktiske øvelser til mediefag på både C og B-niveau – og giv også selv dine egne bedste ideer videre – v/ Mikkel Randløv, Nørre Gymnasium
 • Medieproduktioner i flere dele – et fagligt udviklingsprojekt i mediefag, som igangsættes på FIP-kurset, og hvor deltagerne selv prøver at arbejde med medieproduktioner i flere dele i deres undervisningen i løbet af skoleåret. Der vil være endnu et FIP-kursus 3. marts kl. 14-17 for de deltagere, der følger denne workshop. Her vil vi mødes og udveksle erfaringer, og udviklingsgruppen vil fremlægge inspirationsmateriale, konkrete eksempler på medieproduktioner i flere dele, herunder kommer ind på, hvordan vi kan bedømme disse produktioner - v/ projekttovholder Anna Juul Møller, Odder Gymnasium

OBS! Vær opmærksom på, at hvis I har lyst til at deltage i det faglige udviklingsarbejde, hvor vi altså får inspiration til at komme i gang af Anne på FIP-kursets workshop, så fortsætter deltagerne med at afprøve medieproduktioner i flere dele hjemme på skolerne med sine egne elever. Vi mødes og sparrer med Anne og hinanden undervejs på virtuelle platforme, og deltagerne på denne workshop mødes som allerede nævnt ovenfor desuden til et FIP-kursus torsdag den 3. marts, som kun er tilrettelagt for dem. Her vil udviklingsgruppen selvfølgelig fremlægge og diskutere de resultater, de er nået frem til (se ovenfor) og så vil vi drøfte de erfaringer, vi har med os fra arbejdet ude på skolerne.

Jeg håber at se rigtig mange af jer på årets FIP-kursus den 30. september!! Meld jer til her: FIP-kurser tilmelding (gl.org)

EN NY UDGIVELSE OM MEDIEFAGS DIDAKTIK ER PÅ VEJ!

Hvert år bliver der uddannet nye kollegaer i mediefag. De tager praktisk pædagogikum ude på skolerne, de kommer på fagdidaktisk kursus og tager almendidaktiske kurser – og så skriver de en opgave i teoretisk pædagogikum i et af deres fag. Igennem de mere end 10 år, hvor jeg har læst kandidaternes teopæd-opgaver, har jeg hvert eneste år ærgret mig over, at det kun er mig og en censor, der får set de opgaver. For her bliver faget virkelig sat i perspektiv: Kandidaterne kobler didaktisk teori og viden om mediefag til kendskabet til egne elever og skoleform, de designer superspændende undervisningsforløb og laver empiriske undersøgelser. Så meget viden – og så få, der kommer til at læse om det! Derfor har jeg i et samarbejde mellem BUVM og SDU igangsat et pilotprojekt, hvor en række af de kandidater, som har skrevet teopæd-opgave i mediefag, skal omskrive deres opgaver til formidlingsartikler, der bliver udgivet samlet i elektronisk form. Opgaverne kommer ikke til at stå alene: Der vil blive skrevet et sammenfattende forord, der sætter artiklerne ind i en mediefaglig kontekst, og der vil blive lavet en afsluttende perspektivering skrevet af en forsker inden for det kunstnerisk-æstetiske felt. I øjeblikket sidder 6 gymnasielærere i mediefag og skriver på deres artikler. Og jeg glæder mig til, at vi forhåbentlig kan præsentere en færdig udgivelse til foråret. Det bliver en web-udgivelse med et omfang på omkring på ca. 110-120 sider, som gøres gratis tilgængelig.

FAGDIDAKTISK KURSUS 2020 OG 2021

I november 2020 var det – heldigvis og lige akkurat! – muligt at afholde det fagdidaktiske kursus i mediefag med fysisk tilstedeværelse. Det var et rigtig godt kursus og mange valgte efterfølgende at lave det fagdidaktiske projekt i mediefag. Det fagdidaktiske projekt er nu en del af pædagogikumforløbet – og det indebærer at kandidaterne arbejder med autentiske projekter og problemstillinger, som de afprøver i undervisningen og fremlægger ved deres besøg.

I dette skoleår vil det fagdidaktisk kursus i mediefag blive afholdt i Fredericia 1.-3. november 2021. Antallet af kandidater er (stadig) faldende i mediefag – og i stort set hele den øvrige fagrække. Det betyder, som også nævnt tidligere, at nogle af de mediefagslærere, der hidtil har fungeret som tilsynsførende, ikke er blevet genbeskikket. Jeg ved, at I som tilsynsførende har ydet en rigtig stor indsats i formidlingen af vores fag og fagdidaktik, og det vil jeg gerne takke for.

JUSTERING AF VEJLEDNINGER TIL MEDIEFAG C OG B

I både vejledningen til mediefag C og B er der lavet en længere tilføjelse vedrørende mundtlighed og skriftlighed under afsnit 3.2 Arbejdsformer. Her kan man læse om forskellige skriftlige og mundtlige fremstillingsformer i faget og få inputs til, hvordan man kan arbejde med både den skriftlige og mundtlige dimension i mediefag.

TJEK DE GODE MATERIALER TIL MEDIEFAG PÅ EMU!

Kig ind på mediefags side på emu - Mediefag | emu danmarks læringsportal

Der ligger flere rigtig gode materialer målrettet mediefag, som er udarbejdet af fagets lærere og en forsker. Nogle af de nyeste er disse:

HENVENDELSER OG SPØRGSMÅL OM MEDIEFAG + ET VIGTIGT OPMÆRKSOMHEDSPUNKT

Jeg bringer her nogle af de spørgsmål – inkl. svar - der har været rejst af mediefagslærere de seneste måneder, og som har mere principiel rækkevidde. Desuden et vigtigt opmærksomhedspunkt ifm. perspektivering til selvvalgt kontekst. Svarene er vigtige både for censorer og eksaminatorer!

 • Hvordan forholder man sig til kravet om, at eksamenscitater på fremmedsprog skal være forsynet med danske undertekster, når det gælder en genre som musikvideoen?

Jeg har modtaget spørgsmål om, hvordan man honorerer læreplanens krav om undertekstning, når man skal lave eksamensspørgsmål i fremmedsprogede musikvideoer.

Svaret på dette spørgsmål er, at læreren skal vedlægge en oversættelse af sangens tekst på papir. Dvs. at hvis man vælger at stille spørgsmål i en musikvideo, hvor der synges på fremmede sprog (og det forventes at sangen og/eller sangens tekst skal/kan indgå i besvarelsen), skal læreren vedlægge en oversættelse af sangens tekst, da det ikke er elevens engelskkundskaber (eller andet fremmedsprog), der afprøves ved prøven. Da teksten netop kan indgå i den samlede analyse og derved besvarelsen af opgaven, bliver oversættelsen nødt til at være så korrekt som muligt. Det betyder, at autogenererede oversættelser ikke kan bruges. Det er heller ikke tilstrækkeligt at vedlægge glosererede lyrics. Eksaminators glosering kan potentielt ligge langt fra, hvad en elev kan på fremmedsproget. Da man kan forvente at teksterne i mange tilfælde har en poetisk karakter, kan læreren med fordel alliere sig med en engelskkyndig fagperson, så det sikres, at oversættelsen er så god som muligt.

 • Må man lave copycats som eksamensproduktion?

Der har været spørgsmål om, hvorvidt eleverne må lave copycats som eksamensproduktion.

Svaret er: Nej. Eleverne kan ikke honorere bedømmelseskriterierne i mediefag, hvis de blot kopierer, hvad andre har lavet. At arbejde med copycats er et rigtig godt øveredskab i den daglige undervisning, men til eksamen går det ikke an.

 • Et vigtigt opmærksomhedspunkt vedrørende perspektivering til selvvalgt mediefaglig kontekst!

Det er vigtigt, at I – som censorer og eksaminatorer - er opmærksomme på læreplanens krav om ”perspektivering til selvvalgt mediefaglig kontekst”. Der er tale om en skærpelse i forhold til læreplanen fra 2005, og det er derfor ikke godt nok, hvis en elev blot løst sammenligner med en anden produktion, der fx har været vist i undervisningen i forbindelse med det pågældende forløb. Der skal mere til. Jeg præciserer lige ved at citere vejledningen (her til mediefag C): ”Dette indebærer, at eksaminanden viser, hvordan eksamenscitatet kan ses i og relateres til en (eller flere) relevante sammenhænge eller angrebsvinkler, der har været arbejdet med i undervisningen, men som ikke på forhånd er defineret af eksaminator i forbindelse med de vejledende spørgsmål til citatet. En mediefaglig kontekst kan eksempelvis være historisk, stilistisk, genreorienteret, institutionel, geografisk, rettet mod en sammenligning med andre medieværker, en inddragelse af pointer fra sekundært materiale gennemgået i undervisningen og/eller overvejelser over, hvordan medieplatformen og/eller målgruppen er med til at sætte rammer for form og indhold”, jf. 4.3 Bedømmelseskriterier.

Med mange ønsker om et godt skoleår!

Husk at I altid er velkomne til at skrive til mig på mimi.olsen@stukuvm.dk – med spørgsmål, ideer til kursustemaer, forslag til justering af vejledninger med mere.

Mange hilsener

Mimi

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.