Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten. Mediefag. August 2020

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med udstyr og afstand i mediefag for at undgå Covid-19-smittefare.

Velkommen tilbage fra ferie! Jeg håber, at I har nydt den. Mediefagslokalerne er rundt om i landet ved at blive fyldt med nye forventningsfulde elever, men hvad skal vi være særligt opmærksomme på angående Covid-19 smittefaren i vores fag? Hvordan minimerer vi smitterisikoen ved vores udstyr på en måde, som ikke er for besværlig og så vi stadig lever op til fagets læreplan?

 

Udstyr

Nødbekendtgørelsen gælder ikke længere, vi skal igen arbejde efter de almindelige bekendtgørelser og skal altså leve op til læreplanerne. Samtidig skal vi undervise og planlægge vores undervisning med henblik på at mindske risikoen for smittefare. Her skal vi følge de retningslinjer, som Undervisningsministeriet udsendte den 19. juni 2020. Det er særligt kravene til hygiejne, på side 2, som har betydning for os: ”Der bør sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer som for eksempel i skoler. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, legetøj, udstyr, redskaber, vandhaner, toiletter mv. Legetøj der ikke kan rengøres efter anvisning pakkes væk til efter COVID-19 epidemien.”

Vores udstyr og redskaber må ikke bliver smittekilder. Der er forskellige metoder vi kan benytte for at undgå dette: Afvaskning, afspritning, fx med spritservietter, individuel tildeling af udstyr/praktiske opgaver, brug af eget udstyr mm. Her følger opmærksomhedspunkter:

  • Begræns antallet af udstyrets brugere, så vi undgår "mange berøringer" i løbet af en dag eller lektion. Fx kan vi undlade at udstyr roterer hos gruppemedlemmer, men arbejde med mere faste funktioner i det praktiske produktionsarbejde.
  • Sørg for grundig håndvask/afspritning før og efter man anvender skolens udstyr, herunder fokus på at man ikke rører sig selv i ansigtet mens man anvender udstyret.
  • Afvaskning/afspritning af udstyr. Ikke alt udstyr vil have lige godt af det, men spritservietter (ikke for våde!) kan evt. anvendes. Hvis redskaber/materialer ikke tåler afvaskning/afspritning bør de (her at ligne med legetøj i citatet ovenfor) gemmes væk.
  • Opfordr eleverne til at medbringe eget udstyr i det omfang det er muligt, så eleven kun rører ved egen computer/tastatur/mus/telefon/kamera o.lign.

 

Afstand

Undervisningsministeriets retningslinjer per 1. august siger bl.a. følgende om organisering af undervisningen:

”Det er Sundhedsstyrelsens samlede vurdering, at man i dagtilbud og skoler (BUVMs område) fra 1. august 2020 kan fravige den generelle anbefaling om at holde minimum 1 meters afstand mellem elever i samme gruppe. Fravigelsen af standskravet gælder ikke generelt. Udgangspunktet bør dog stadig være, at børn/unge/voksne fortsat har et begrænset antal kontakter og så vidt muligt holder min. 1 meters afstand til andre, med mindre det lokalt vurderes at have for store konsekvenser, fx for omfang og kvalitet af undervisningen.

På skoler og uddannelsesinstitutioner mv. betyder det, at den generelle anbefaling om 1 meters afstand kan fraviges i de tilfælde, hvor en fravigelse er en forudsætning for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen.

Inden for klassen/holdet el. lign. kan den generelle anbefaling om 1 meters afstand fraviges, når en fravigelse er en forudsætning for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen. Dette gælder både for undervisning i stamklasser og valgfagshold el.lign. og gælder både for undervisning i et klasselokale og i et værksted, herunder simulationsundervisning eller anden undervisning fx inden for liberale erhverv (frisør, kosmetiker). I de tilfælde, hvor man er nødt til at afvige fra den generelle anbefaling om 1 meters afstand, skal der være øget fokus på anbefalinger om håndtering af personer med symptomer, retningslinjerne for nære kontakter, hygiejne herunder håndhygiejne samt reduktion af antallet og varigheden af ansigt-til-ansigt kontakter.

Elevernes/kursisternes klasse/hold eller anden lignende fast gruppering skal være udgangspunktet for alle aktiviteter i skolen/institutionen eller SFO'en. Grupperingen bør typisk udgøre op til maksimalt 25-30 elever/kursister og bør primært undervises i samme lokale.

Hvis eleverne/kursisterne har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, kan eleverne/kursisterne skifte lokale og deltage i undervisning sammen med andre elever/kursiser (fx til faglokaler), når dette er en forudsætning for, at undervisningen kan gennemføres efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen, herunder den fulde fagrække. Det gælder i forbindelse med fx valgfag, enkelte mindre fag der samkøres på tværs af klasser, skift mellem teorilokaler og værksteder eller ved indslusning af tosprogede elever fra modtagerklasse til almindelig klasse, at skolen bør tilstræbe en fast holdorganisering.

(...)

Personale bør så vidt muligt holde minimum 1 meters afstand til kollegaer og elever i normale situationer og minimum 2 meter til første række af elever ved tavle-undervisning. Anbefalingen om 1 meters afstand for personale gælder ikke ved behov for omsorg, fx børn der skal trøstes, og kan fraviges når dette er en forudsætning for, at undervisningen kan gennemføres efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen, herunder den fulde fagrække”.

 

Det betyder, at vi kan arbejde med elever i faste grupper – men selvfølgelig stadig skal være opmærksomme på afstand og hygiejne. Dette gælder både for stamklasser med mediefag, valgfagshold/’blandede hold’. Som lærere skal vi naturligvis også være opmærksomme på afstanden til eleverne.

Jeg håber, vi alle får et dejligt semester uden coronaspredning og at vi kan nyde vores fag og undervisning, også selvom smittemindskning bliver et lidt atypisk parameter i vores planlægning og undervisningseksekvering. Held og lykke med det derude – og vær fortsat gode til at dele jeres erfaringer på den faglige forenings facebookside – det er så godt!

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.