Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - februar 2020

Nyhedsbrevet omhandler denne gang bl.a. skriftlig eksamen, SRP/SSO og lidt om C-niveau.

Hermed mit første nyhedsbrev som fungerende fagkonsulent. Fortrinsvist om den nye skriftlige eksamen og SRP – som er særlig aktuelt hvis man har 3g A-niveau. Og dertil en smule om C-niveau.

Skriftlig eksamen

Det har desværre trukket gevaldigt ud med en løsning på hvordan afleveringsproceduren skal være i Netprøver.dk for vores to delprøver. Det har været afgørende for os, at eleverne ikke skulle sidde og "merge" to pdf'er under tidspres i slutningen af eksamen – man kan forestille sig mange fejlmuligheder, hvis man fx sidder og trækker enkeltsider fra et dokument til et andet i Billedfremviser. Men samtidig har Netprøver ikke prioriteret at lave to sideordnede afleveringer til os på trods af langvarigt pres fra flere fagkonsulenter. Enden bliver med meget stor sandsynlighed, at musikteori 2 skal afleveres under ”Besvarelse”, mens musikteori 1 skal afleveres under ”Ekstramateriale”. Der vil blive udsendt en officiel instruks til de eksamensansvarlige, hvor den enkelte skole pålægges manuelt at tjekke, at begge afleveringer har fundet sted. Det vil uden tvivl gøre os vældigt populære – men det er også meget afgørende, at der ikke kommer til at ske fejl her.

Det er i øvrigt mit indtryk at indtastningen af funktionsanalysen med Rune Bech Lauesens funktionsfont fungerer udmærket for de fleste – men kontakt mig gerne hvis I oplever problemer. Det er dog en god ide at være opmærksom på, at idet fonten ikke er en standardfont, kan man med en uhensigtsmæssig procedure komme til at lave en pdf, hvor fonten ikke integreres i dokumentet, men i stedet gemmes som de tastetegn som fonten anvender, se herunder:

I Word til Mac kan det ske hvis man ikke bruger printerdialogen, men derimod "Gem som"-funktionen, vælger pdf, og dernæst aktivt tilvælger "Bedst til elektronisk distribution og tilgængelighed (anvender Microsofts onlinetjeneste)". Det er en meget lidt oplagt måde at lave en pdf, men vær gerne opmærksom på det, fx ved kommende terminsprøve. I Word til Windows har der tidligere været en tilsvarende fejlmulighed, men i Windows 10 ser det ud til at fonten integreres korrekt, ligegyldigt hvordan man laver pdf'en. Tilsvarende i Pages til Mac.

Eksamensopgaverne til sommmer vil også i år ligge som xml-filer i den digitale prøve (ligesom i de vejledende opgavesæt). Hvis man er Musescore-bruger, vil man måske have bemærket at de vejledende opgavesæts xml'er nu åbner med både forkerte og forkert placerede dobbelte taktstreger (formledsmarkører). Det skyldes sandsynligvis en ændring eller "fejl" i den nye version af Musescore. I årets opgaver er problemet løst ved først at lave xml'erne i Primus (for at sikre at becifringerne står korrekt placerede når de ikke har noder at være knyttede til), og dernæst tage dem en tur igennem Musescore for at sikre at de dobbelte taktstreger står korrekt. Hvis I er Musescorebrugere og vil anvende de vejledende opgavesæt til en kommende terminsprøve, vil det derfor være oplagt at I finder den xml-fil I skal bruge i de vejledende opgavers undermapper og laver og indsætter en ny xml med samme navn uden fejlen.

Denne tekniske forklaring er også medtaget for at understrege, at selvom det ser ud til at der ikke vil være fejlkilder i overførslen fra xml'erne til sommereksamen, når man åbner dem i de gængse nodeskrivningsprogrammer, kan der jo sagtens komme en ny opdatering til Primus eller Musescore dagen før eksamen, der gør at xml'en læses anderledes. Som altid er det altså nodebilledet i Netprøver der er den egentlige opgave, og eleven skal tjekke sin xml-overførsel med dette nodebillede.

I det hele taget synes musikfaget i år at være ualmindelig hårdt ramt af den digitale verdens problematiske sider. Her tænker jeg på den ret frustrerende oplevelse det har været for de elever og lærere der har gået og ventet på en løsning på, at Primus ikke fungerer på Macs nye styresystem, Catalina. Løsningen på problemet synes at være enten at benytte en af de forskellige måder, der findes til at køre Windows på Mac, eller at skifte til Musescore – og ingen af løsningerne er rigtig optimale (Musescore er et glimrende program, men det tager tid at lære – tid man kunne have brugt på arrangementsarbejdet).

Hvis man i øvrigt mangler opgaver til terminsprøven, har jeg samlet rester fra arbejdet med de vejledende opgavesæt til tre yderligere M1-opgavesæt – som ligger på foreningens hjemmeside. Sættene er selvfølgelig ikke officielle, men bør svare nogenlunde til krav og niveau i de officielle sæt. Og så er der måske ikke lavet helt så nidkær korrektur...

SRP

Så nærmer SRP-arbejdet sig også for mange. Som noget nyt kan man i de kunstneriske fag lave en SRP med inddragelse af egne produktioner – hvilket er et vældig positivt tiltag. Ved bedømmelse af besvarelser, hvori en del af det anvendte materiale er et selvproduceret produkt, skal man dog være opmærksom på, at det selvproducerede produkt ikke i sig selv skal bedømmes, idet der gælder de samme bedømmelseskriterier for SRP'en uanset om der anvendes et selvproduceret produkt eller ej. Det selvproducerede produkt vil her først og fremmest indgå i vurderingen igennem bedømmelseskriteriet "anvendelse af relevant materiale". Det kan fx handle om hvor godt produktet illustrerer en problemstilling, eller hvor velegnet produktet er til den analytiske behandling det underkastes.

For en uddybning af rammerne for anvendelse af selvproduceret materiale i studieretningsprojektet se dels vejledningen til læreplanen for studieretningsprojektet – dels det supplerende vejledningsmateriale på EMU som handler om netop inddragelsen af det selvproducerede produkt.

Uffe Englund skrev sidste år et nyt og længere afsnit om SSO og SRP i undervisningsvejledningen (s. 6-9), som det stærkt kan anbefales at læse eller genlæse. Han tilføjede bla. dette afsnit:

"Det er vigtigt, at det analysearbejde eleven foretager i sin SSO/SRP, retter sig mod besvarelsen af opgavens problemformulering, så det er tydeligt, hvorfor analysen er foretaget. Samtidig er det i perspektiveringen af den interne musikalske analyse i sin kontekst, at målene med studieretningsprojektet for alvor opfyldes. Dette er imidlertid også langt den vanskeligste operation i musikfaget. Eftersom musikkens udsagn per definition ikke er sprogligt, og målet med opgaven er sprogligt at forbinde musikkens udsagn med sin kontekst, kan det anbefales, at eleven inddrager tekster i sit opgavemateriale, der peger i retning af, hvordan musikkens udsagn kan forstås eller er blevet forstået. Det kan være sangtekster, manuskripter, billeder, cover-illustrationer, filmklip, tekster om musikken, titler, programnoter, anmeldelser, breve, scenografiske og koreografiske anvisninger, og i det hele taget tekster, der angår musikkens funktion – altså i hvilke sammenhænge, den er blevet brugt og til hvad. Det, at eleven på den måde bygger sin tolkning af musikkens udsagn eller mening på allerede sprogliggjorte iagttagelser, kan give tolkningen en langt højere grad af belæg, fremfor at bestå af udokumenterede synsninger om, hvad musikken mon betyder."

Bortset fra at man også kunne have formuleret det som at musik er et sprog der altid bærer en betydning, men hvor betydning til gengæld er særdeles afhængig af kontekst, samfund, kultur og biografi, er pointen den samme: At det i langt de fleste tilfælde er særdeles anbefalelsesværdigt (om ikke ligefrem nødvendigt) at inddrage tekster (i meget bred forstand) der muliggør at forbinde den interne analyse med musikkens udsagn i den konkrete kulturelle sammenhæng.

C-niveau

I et nyhedsbrev fra sidste år om eksamen på C-niveau blev følgende understreget:

"Prøvespørgsmålene skal samlet set i al væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet. Det betyder konkret, at den vestlige kunstmusik vil indgå i nogle af prøvespørgsmålene, f.eks. repræsenteret i et tematisk forløb, der belyser det særligt studerede område."

Da det er uholdbart at krav til udformning af eksamenspørgsmål må læses i et nyhedsbrev, påtænker jeg at skrive ca. denne formulering ind i undervisningsvejledningen, når den åbnes for revision i løbet af foråret.

I øvrigt er det et interessant spørgsmål hvordan og i hvilket omfang det er muligt at stille relevante spørgsmål der gør at inddragelsen af den vestlige kunstmusik reelt kaster lys på det særligt studerede område – således at man undgår at kunstmusikken (og de andre tematiske forløb for den sags skyld) blot bliver overhøring af gennemgået stof. Det er forhåbentligt noget vi kommer til at diskutere meget mere i fremtiden...

Med ønsket om et godt forår, spændende musik-SRP'er & SSO'er, og gode koncerter med eleverne.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.