Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi - april 2019

Nyhedsbrev til Psykologi på stx, hf, hhx og htx. 

Kære alle,

Så er det tid til lidt nyt fra min side. Først og fremmest vil jeg gerne sige mange tak for de mange gode snakke og den venlighed, som jeg har mødt fra jer. Det er rigtig dejligt at mærke jeres oprigtige interesse i at udvikle psykologifaget i gymnasiet.

Psykologifaget er et stort og populært valgfag i gymnasiet, det er dog ikke altid tydeligt i det samlede billede af fag. Efter gymnasiereformen er faget på en del skoler nu kun på c-niveau. Heldigvis er der også skoler, hvor det stadig lykkes at have flere hold på b-niveau. En af psykologifagets helt store styrker ligger i dets evne til at indgå i faglige samspil, da faget netop er stand til at arbejde på tværs af fakulteterne. Det er derfor væsentligt, at der er fokuseres yderligere på fagets særlige rolle i gymnasiet. Hvis der er skoler som har særligt gode erfaringer eller tanker om forsøg med psykologifaget, er de meget velkomne til at kontakte mig.

Dette nyhedsbrev kan opfattes som en opsamling på nogle af de aktiviteter, som jeg har været involveret i den seneste tid. Herunder det fagdidaktiske kursus, FIP og årsmødet i psykologilærerforeningen.

 

FIP 2019

Årets FIP-kurser blev afholdt d. 7. februar i Roskilde og d. 13. marts i Horsens. Der var i alt ca. 120 deltagere, hvilket er et godt og stort fremmøde. I undervisningsministeriet er der i dette skoleår fokus på de digitale kompetencer, hvorfor Janne Toftgaard holdt et oplæg om dette i relation til psykologifaget. Eksamen i psykologi står for døren, og derfor var det oplagt at fokusere på dette. Mette Morell fortalte om eksamen i psykologi B, og Anders Riber fortalte om sine erfaringer med at gennemføre eksamen i psykologi C. Herefter blev eksamen diskuteret i grupper med fokus på C og B. Endeligt holdt Andreas Maaløe Jespersen et inspirationsoplæg om nudging. Samlet set var det nogle velfungerende dage med gode oplæg og diskussioner. FIP er en årligt tilbagevendende begivenhed, og deltagernes evalueringerne viser, at nogle forventer oplæg hele dagen, andre ønsker mere sparring med kolleger. Jeg tilstræber en balance mellem de to tilgange, og tager det med i planlægningen til næste år , hvor der igen vil være et øst- og et vest-FIP – begge i februar.

 

Eksamen sommeren 2019

Eksamen kommer tættere på, og mange skal nu afprøve de nye læreplaner for første gang. Jeg vil gerne opfordre både eksaminatorer og censorer til at have en pragmatisk tilgang. Det kan være, at opgaverne ikke lige sidder i skabet første gang. Der kan i øvrigt igen henvises til FIP-materialerne, hvor der er flere gode eksempler på, hvordan opgaverne kan formuleres.

Uddrag fra c-læreplanen: Opgaverne består af en overskrift, der angiver tema, underspørgsmål med flere taksonomiske niveauer samt et bilagsmateriale på to til tre normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum). Hver opgave skal indeholde materiale af forskellig art, herunder aktuelt stof og undersøgelser.

Opgaverne skal forsynes med en overskrift, hvor temaet fremgår. Herefter skal der være en række underspørgsmål. Der er ikke en fast formel for dette, hvorfor censorer ikke skal holde fast i deres egen metode men være åbne for andre måder at formulere opgaver på. Der er ikke to hold og to skoler som er ens. Brug eksamenssituationen til at sparre omkring hensigtsmæssige formuleringer. Der gøres i øvrigt opmærksom på, at aktuelt stof i psykologi ikke er bundet af samme ”nyhedsværdi” som i fx samfundsfag. Et ældre bilag om fx stress kan stadig være aktuelt, det bør dog også samtidig overvejes, om der er sket en udvikling inden for det pågældende emne. Både det ”aktuelt stof” og ”undersøgelser” kan være indeholdt i ét bilag, men flere bilag giver muligvis flere vinkler på sagen. Der er således ikke et krav om to bilag, men det kan være udmærket i forhold til alsidigheden i bilagene. Bilagsmaterialet bør i øvrigt være tilpasset forberedelsestiden.

Uddrag fra b-læreplanen: En opgaves tema er kendt af eksaminanderne, idet det er identisk med et forløbs tema. Opgaverne består af en overskrift, der angiver et tema, samt bilagsmateriale på fem til seks normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum). Hver opgave skal indeholde materiale af forskellig art, herunder aktuelt stof og undersøgelser.

Som ved c-niveaet henvises der også til den temabaserede tilgang i faget. Bilagsmaterialet har her mere karakter af inspiration for eleverne, og de har mulighed for at søge videre i de 24 timers forberedelse.

Undervisningsbeskrivelsen er central, da den angiver de læste temaer som der henvises til i eksamensopgaverne. Nederst i undervisningsbeskrivelsen angives det læste omfang som er hhv. 150-250 sider (c) og 400-500 sider (b)

Endeligt er det væsentligt at huske på, at eleverne skal bedømmes på opfyldelsen af de faglige mål, ikke om de fx kan en bestemt teori helt i dybden. Nærlæses de faglige mål bliver det også tydeligt, at der er tale om mere brede kompetencetænkte mål.

 

SOP/SSO/SRP og psykologi

Flere undervisere har spurgt ind til psykologis vægtning og rolle i de større skriftlige opgaver. I løbet af næste skoleår vil der komme stadig mere fokus på disse opgaver fra fagkonsulenternes side. Det vil derfor være oplagt at få diskuteret så ofte, det er muligt. Jeg vil minde om, at psykologi handler om ægte levende mennesker, hvilket bør være en vigtig huskeregel, når man som psykologilærer, medvirker til at formulere opgaver. Opgaver med fokus på ren fiktion giver ikke mulighed for, at psykologifaget kan komme på banen med den korrekte faglighed. Der er uanede muligheder for at indgå i faglige samspil, og den temabaserede tilgang i faget lægger rigtig godt op til at få øje på disse muligheder.

 

Eksamensfilm – vdgb.dk

Der findes nu eksamensfilm til både c og b på siden ved for det grønne bord.

 

Fagdidaktik 2019

Det fagdidaktiske kursus afholdes i næste skoleår den 13.-15. november. Kursusledere er: Mette Morell og Merete Jagd Esmarch. Der er en række ændringer i pædagogikum på vej. Kandidaterne skal bl.a. lave en mindre fagdidaktisk opgave – form og indhold er ikke helt på plads endnu. Både kursusledere og vejledere vil kunne blive en del af det. Kandidaterne skal kun lave opgave i et fag.

 

Det nye EMU

Det nye EMU er nu i luften. Der er desværre stadig ikke noget materiale på psykologisiden, hvilket er en stor udfordring. Der er indgivet ønsker om, hvad der skal med over fra det gamle EMU. Jeg presser på for, at der snart sker noget. 

 

Konference for de faglige fora

Den årlige konference for de faglige fora (rådgivende organ for fagkonsulenterne og dermed undervisningsministeriet) afholdes den 31. oktober på Fredericia Gymnasium. Overskriften for dagen bliver innovative kompetencer og karrierelæring. Det faglige forum for psykologi består af følgende personer:

 

Lærerrepræsentanter

  • Mette Morell (Nørre Gymnasium)
  • Solveig Kjær (Niels Brock)
  • Anders Riber (Horsens HF og VUC)

Formand for PLF: Anne Nielsen (KVUC)

Ledelsesrepræsentant: Flemming Steen Jensen, Rektor, Horsens Statsskole        

Aftagerrepræsentant: Peter Krøjgaard (professor i psykologi ved Aarhus Universitet)

Fagkonsulenten

                     

Kreditering

Fagkonsulent, Mikkel Krag Brunvold

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.