Forløb

Satans syndsforladelse – et forløb med podcast

Forløbet tager afsæt i podcasten Satans syndsforladelse, hvor man møder mediet Hanne Leffler, der via nye åbenbaringer fra Gud danner sit eget nye myteunivers og muligvis en helt ny religion.
 

Anslået tidsforbrug: Forløbet har et omfang på 7 moduler á 70 minutter

Formål

Forløbets formål er at kigge ned i maskinrummet ved tilblivelsen af en ny religion. Man ser konkret, hvordan religiøs innovation fungerer, og man ser, hvordan synkretisme virker i praksis (meget hentes fx fra kristendommen, noget fra spiritismen). Det bliver tydeligt, at enhver religion har rødder i den tid og kultur, den bliver til i, - Det der også kaldes religiøs kontekstualisering.

 

Planlægning/overvejelser

Dette forløb tager udgangspunkt i podcast-serien Satans Syndsforladelse (Emil Rothstein, Filt Cph for DR LYD).

I forløbet arbejder eleverne med lektier på en anderledes måde, nemlig ved at lytte til en podcast. Så lektien til modul 1 er program 1, osv. Det vil være en god idé at udarbejde en ordliste til hvert program, så eleverne undervejs i lytningen kan få forklaret ord som pendul, reinkarnation, karma, m.v.

Problemet med lydfiler som primærtekster kan naturligvis være, at man ikke let kan gå tilbage og finde et citat eller få styr på en detalje. Vi foreslår derfor, at hvert modul indledes med, at man i fællesskab skriver et lille referat af den udsendelse, man lige har hørt (evt. i punktform). Sådan kan man sammen repetere og blive enige om, hvad det vigtigste var, og så alle har noget at læse op på senere.

Teksterne til forløbet kan man finde på Hanne Lefflers hjemmeside. Alt på hendes hjemmeside er, ifølge Hanne Leffler, godkendt af Gud (også farvevalg, billeder, m.v.). Så da hun døde, kunne der ikke lægges nyt op. Derfor er hjemmesiden Erkendelse oprettet af hendes følgere; her ligger flere åbenbaringer, og har man ikke selv et eksemplar af skriftet Vandrer mod Lyset, ligger der en digital udgave.

Oprindeligt var podcasten kun på 4 afsnit, og er man i tidsnød, kan man stoppe dér.

Forløbet kan både bruges alene enten som introduktion til religionsfaget eller som fjerde emne. Det kan også tænkes supplerende i et kristendomsforløb. Endelig kan man supplere med teori om fx Luhmanns systemteori, religionspsykologi, Bellahs idé om “nothing is ever lost” m.v., fx ved brug på B-niveau.

Her er planlagt moduler på 70 minutter.

unpublished

De 7 moduler

Her finder du en beskrivelse af hvert modul, hvor der er er angivet indhold og aktiviteter.


Indhold

 • Podcast: Satans Syndsforladelse, afsnit 1: Missionen.
   
 • Myten om Lucifer og mørkets indtog i verden/Ardors beretning (findes i Vandrer mod Lyset), men da den er meget lang, kan du finde et resumé i bilaget nederst på siden (Bilag 1: Resumé).

 

Aktiviteter

1) Timen indledes med, at holdet sammen skriver et referat af afsnit 1.
 

2) I første del af modul 1 præsenterer læreren begreberne indefra- og udefra-synsvinkel, for mytebegrebet - herunder kosmologi, kosmogoni og ætiologi samt for dualismen og modsætningsparret kaos og kosmos.
 

3) Herefter læses og analyseres et uddrag af grundmyten om Lucifer og om, hvordan mørket trængte ind i verden fra Vandrer mod Lyset, som mediet Hanne Leffler bygger sin teologi på. Der arbejdes i mindre grupper, og analysen tager udgangspunkt i de begreber, læreren har gennemgået (altså en fænomenologisk læsning).
 

4) For at understøtte forståelse og hukommelse skal eleverne (i de samme grupper som til analysen) i anden del af modulet arbejde kreativt med at visualisere grundmyten, f.eks. i form af skuespil, dukketeater, stop motion, tegneserie, rap el.lign. Timen afsluttes med gruppevise fremlæggelser/"fernisering".


Indhold

 • Podcast: Satans Syndsforladelse, afsnit 2: Søsterflokken.
   
 • Tekst 1: ”Her kommer et meget dybt og inderligt ANGERS-BØNSKRIFT til Jordens Befolkning fra Den, menneskene hidtil har kaldt DJÆVELEN ! - - Han ønsker nu at hedde ARDOR.” (findes på Hanne Lefflers hjemmeside).
   
 • Tekst 2: Bilag 2: R. Malling-Hansen om tilgivelses-øjeblikket” (pdf)

 

Aktiviteter

I modul 1 var fokus på problemet – i dette modul er det på løsningen. Der skal arbejdes med Hannes åbenbaringer nedskrevet på hendes hjemmeside.
OBS: Hjemmesiden, layout mv. er alt sammen, ifølge Hanne Leffler, godkendt af Gud, så fx er emojis også en del af det, der skal analyseres.

 

1) Timen indledes med, at holdet sammen skriver et referat af afsnit 2.
 

2) Derefter skal eleverne have styr på følgende begreber (tavlenoter):

 • Den oversanselige verden
 • Y’ere og Æ’ere
 • En dual
 • Reinkarnation
 • Anger
   

3) Holdet deles i to: Den ene del analyserer (evt. i mindre grupper) et angersbønskrift fra Ardor/Djævelen, den anden del analyserer teksten om tilgivelsesøjeblikket (det øjeblik, hvor Hanne frelser verden).

Analyserne skal igen være fænomenologiske og skal tage udgangspunkt i fagbegreberne: åbenbaring, privilegeret talesituation, anger og syndsforladelse, dualisme, frelse, m.v.
 

4) Eleverne mødes i par sammensat af en fra hvert hold og fremlægger for hinanden (á la prøveeksamen).


Indhold

 • Podcast: Satans Syndsforladelse, afsnit 3: Nattevagt med Putin og Assad.
   
 • Angerbønsskrift fra Hitler: ”Den tyske Fører ADOLF HITLER sender her en dyb og inderlig BØN ud om TILGIVELSE til alle de JØDER, Han forfulgte under sit Styre”. (Kan findes på Hanne Lefflers hjemmeside).

 

Aktiviteter

1) Timen indledes med, at I sammen skriver et referat af program 3.
 

2) Derefter skal eleverne have styr på følgende begreber (tavlenoter):

 • Søvnfrigørelse
 • Karma
   

3) I denne time skal der igen arbejdes med fænomenologisk analyse (’begrebsanalyse’) af programmerne indtil videre. Det gøres ved at tage fat i de tre referater, I har skrevet.

Eleverne laver/får understående skema, hvor de 1) forklarer begreberne, 2) kommer med konkrete eksempler fra Satans Syndsforladelse, og 3) forsøger at perspektivere til andre religioner.

 

Skema til begrebsanalyse og perspektivering

Begreb
Forklaring
Konkret eksempel fra podcasten
Perspektivering
Menneskets rolle i frelsen
 
 
 
Tilgivelsens altafgørende betydning
 
 
 
Opbygning af kosmos
 
 
 
Reinkarnation
 
 
 
Healing
 
 
 
Karma
 
 
 

 

4) Herefter laves en ritualanalyse vha. teori af teorier fra van Gennep og Podemann Sørensen af den søvnfrigørelsesseance, man hører om i podcasten. Diskuter desuden, hvilken type ritual, det er (er det fx en kriserite, en overgangsrite eller et cyklisk ritual?)


Indhold

 • Podcast: Satans Syndsforladelse, afsnit 4: På vej mod lyse tider.
   
 • Bibelen, Det nye testamente: tekster om religiøs kontekstualisering:
  • Matt 4,18-19 (Menneskefiskere)
  • Matt 6, 25-27 (høst/markens fugle)
  • Matt 13,33 (Paradis som surdej)
    
 • Bibelen, Det nye testamente: tekster om omverdenens opfattelse af Jesus:
  • Johs 10, 19-21 (Jesus mistænkes for at være besat af ond ånd)
  • Mark 15, 33-36 (Romerske soldater latterliggør Jesus på korset)
  • Matt 9, 32-34 (Farisærene beskylder Jesus for at i ledtog med Djævelen)
    
 • En discipel af Hanne Leffler, Flemming Pedersen, har lavet sin egen hjemmeside med flere af Hannes åbenbaringer. Den hedder Erkendelse, og han præsenterer den oversanselige verden under fanebladet ”Introduktion til den åndelige verden”.

 

Aktiviteter

1) Timen indledes med, at I sammen skriver et referat af afsnit 3.
 

2) Modulet begynder med et læreroplæg, der omhandler, hvordan en religion bliver til. Begreber som religiøs innovation, synkretisme, religiøs kontekstualisering, reception, rutinering af karisma, bottom-up og top-down kan indgå.
 

3) Derefter arbejder eleverne med en komparativ analyse af Hannes brug af populærkulturelle referencer (fx gamle danske film) og udtalelser af og om Jesus fra Det nye Testamente. Fokus for elevernes kildeanalyse er: 

 • Hvordan religiøse fornyere gør brug af religiøs kontekstualisering – i Lefflers tilfælde bl.a. ved omfattende brug af populærkulturelle fænomener og personligheder i sin teologi, og i Det nye testamente ved det, at Jesus gør brug af en kontekstbetinget og modtagerrelevant landbrugs- og fiskeri- metaforik. 
   
 • Reception af nye religiøse aktører og deres budskaber. Her viser kilderne fra Det nye Testamente, hvordan farisæerne og folket reagerer afvisende, vredt, eller latterliggørende på Jesus tale, mens Flemming Pedersen på hjemmesiden www.erkendelse.dk forholder sig til lignende reaktioner på Hannes budskaber.

Indhold

 • Podcast: Satans Syndsforladelse, afsnit 5: Fem minutter i tolv.
   
 • Sandheden om klimaet - fortalt af Greta Thunberg og GUD’ (findes på hjemmesiden Erkendelse).

 

Aktiviteter

1) Timen indledes med, at I sammen skriver et referat af afsnit 5.
 

2) Første del af modul 5 indledes med en lærerstyret præsentation af centrale begreber i forhold til endetidsforestilliger, såsom apokalypse og eskatologi, samt forskellige eksempler på sådanne forestillinger. Man kan også komme ind på følgende begreber: determinisme, teodicé og teorien om kulturbestemte myter.
 

3) Eleverne analyserer den centrale kilde af Hanne Leffler, som fortæller sandheden om klimakrisen: ‘Sandheden om klimaet - fortalt af Greta Thunberg og GUD’. Analysen skal være en fænomenologisk analyse med fokus på de begreber, der lige er blevet gennemgået.
 

4) I sidste del af modul 5 samles op på fagbegreber om endetidsforestillinger og teodicé ved at eleverne udvælger verdensbegivenheder – krige, katastrofer, pandemier eller noget helt andet – som de kunne forestille sig fortolket som tegn på, at mennesker lever i de sidste tider. Her kan de enten arbejde enkeltvist eller i par. Når de har fundet 2-4 billeder hver, printes de og klippes ud, og så samles alle billederne i en stor kollage-planche, så de har et samlet visuelt udtryk for, hvor slemt det står til. Det er måske lidt nedtrykkende eller overvældende, men heldigvis får de en god nyhed i afsnit 6.


Indhold

 • Podcast: Satans Syndsforladelse, afsnit 6: Universets gudinde.
   
 • Biblen, Det nye testamente: Fem små tekster om Jesus:
  • Discipelkaldelse: Mark 4, 18-22
  • Tempelrensningen: Matt 21, 12-17
  • Helbreder/uddriver ånder: Matthæus 8:28-32
  • Åbenbaringen på bjerget: Matthæus 17:1-8
  • Messiashemmeligheden: Markus 8:27-30
    
 • Bilag 2: “2000.11.19_R. Malling-Hansen om tilgivelses-øjeblikket” (genbesøgt).

Aktiviteter

1) Timen indledes med, at I sammen skriver et referat af afsnit 6.
 

2) Derefter skal de have styr på følgende begreb (tavlenoter):

 • 6 astrale himmelsfærer
 • Messiashemmelighed
   

3) Herefter skal eleverne lave en komparativ analyse af Hanne og Jesus. I første omgang ud fra eksempler fra podcasten sammenholdt med beskrivelser af Jesus (forslag til tekster står ovenfor).
 

4) Saml op på tavlen vha. et modsætningsskema.

 

Modsætningsskema

Hanne
Jesus
 
 
 
 
 
 

 

Analysen skal munde ud i en perspektivering til teksten om tilgivelsesøjeblikket, hvor Hanne tilgiver Guvnor, og dermed frelser hele verden. Det er dét øjeblik, hvor Hanne overgår Jesus.


Indhold

 • Podcast: Satans Syndsforladelse, afsnit 7: Den sidste udflugt.

 

Aktiviteter

1) Timen indledes med, at I sammen skriver et referat af afsnit 7.
 

2) I denne afsluttende time skal fokus være på diskussion, og da det jo er en podcast, de har hørt, skal de denne gang selv forsøge at lave en (lille) podcast: De deles ind i grupper på 2-3 pers., og hver gruppe skal lave en lille podcast, hvor de diskuterer nedenstående spørgsmål. De må gerne påtage sig roller og argumenter, der ikke er deres egne, men argumentationen skal fremstå klar og gennemtænkt. ’Udsendelserne’ skal ikke tage mere end 5 minutter, og timen afsluttes med, at grupperne hører hinandens ’udsendelse’, sådan at gruppe 1 hører gruppe 2’s udsendelse, gruppe 2 hører gruppe 3’s udsendelse, osv. De skal give feedback til hinanden i form af 3 punkter med ros til eksempler og argumenter + 1-2 punkter med forbedringsforslag.

Diskussionsspørgsmål:

1. Hvordan opstår en ny religion? (Find eksempler både fra podcasten og Bibelen).
 

2. Hvad er underligt ved Hannes og Kirstens religion – og er det egentlig så underligt, når man lige tænker over det?
 

3. Hvad giver mening i deres religiøse idéer, og hvor kan du ikke følge dem?
 

4. Kan denne nye religion overleve? Hvad skal der til, for at den gør det?
 

5. Hvordan blev kristendommen oprindelig udbredt fra Jerusalem og ud over Israel/Mellemøsten/resten af verden? – Og kan denne nye religion bruge samme ’metode’?
 

3) Timen afsluttes med at evaluere. For at være sikker på, at eleverne har fået det væsentligste med udarbejdes ‘guldnoter’ til forløbet. Det vil sige, at I samler de vigtigste noter (fagbegreber, pointer, m.v.). Det gøres således:

 • Eleverne sættes i mindre grupper. Hver gruppe skriver 10-15 begreber med tilhørende forklaring.
 • Læreren indsamler noterne i et fælles noteark, og retter/giver feedback.

Kreditering

Signe Elise Bro, Viborg Katedralskole og Grith Lykke Clausen, Campus Vejle HF i samarbejde med CFU.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.