Artikel

Opgave- og problemformulering i SRP med religion på STX

I forbindelse med udarbejdelse af SRP på STX er det elevens opgave at lave en problemformulering. På baggrund af den laver læreren en opgaveformulering.

Hvad er en problemformulering?

I læreplanen til SRP står der: “Problemformuleringen skal i kort form afgrænse den faglige problemstilling for projektet ved at angive, hvad der skal undersøges og analyseres, samt angive hvilke materialer og faglige metoder, som eleven forventer at inddrage i undersøgelsen og analysen”. Problemformuleringen består altså af tre elementer: Afgrænsning af den faglige problemstilling, materialer og metoder. 

Eleverne kan skrive SRP på både C- og B-niveau i samarbejde med et studieretningsfag på A-niveau. 

 

Den faglige problemstilling

I de humanistiske og samfundsfaglige problemstillinger kan man bede eleverne om at lave ét overordnet spørgsmål, som er omdrejningspunkt for hele opgaven. Den overordnede one-liner har til formål at sikre en rød tråd i opgaven. Nedenfor i skemaet ses nogle eksempler på sådanne overordnede spørgsmål fx: Hvilke religiøse og sociale faktorer spiller en rolle i konflikten i nordirland?

Efter one-lineren vil der i de humanistiske og samfundsfaglige projekter som regel være en række hv-spørgsmål. De vil typisk følge de taksonomiske niveauer, hvor man starter med et redegørende “hvad-spørgsmål”, hvorefter hvordan- og hvorfor-spørgsmål vil lægge op til analyserende og diskuterende afsnit. I de naturvidenskabelige fag (se eksempler nedenfor) vil der ikke nødvendigvis være spørgsmål efter overskriften men beskrivelser af fx de forsøg, beregninger eller fænomener, der skal indgå i projektet. 

 

Materiale 

Materiale er empirien, der skal indgå i projektet. Det vil typisk være forskellige former for litteratur, film, podcast, billeder og forskellige typer at undersøgelser eleven selv har lavet som interviews, spørgeskemaundersøgelser og lignende. 

 

Metode

Religionsfaget byder på mange forskellige metoder som fx feltarbejde, observation og tekst- og billedanalyse. Ved metode er det væsentligt at skelne mellem de metoder, eleverne skal bruge, og de metoder, der er brugt i det materiale, de har læst. Hvis de inddrager fx Darwins “Origin of Species”, er elevens metode tekstanalyse, hvorimod Darwin selv har haft en eksperimentel tilgang. 

 

Hvad er en opgaveformulering?

Opgaveformuleringen stilles af vejlederne, som sikrer, at opgaveformuleringen er faglig præcis og lever op til de faglige krav. 

Af læreplanen til STX fremgår det, at der ikke er en skabelon til opgaveformuleringen. Fagene har forskellige traditioner for, hvordan opgaven stilles. 

I de humanistiske og samfundsfaglige projekter stiller man normalt tre spørgsmål: Et redegørende, et analyserede/undersøgende og til sidst et diskuterende spørgsmål. Det vil være forskelligt, om man som lærer skriver one-lineren, før de tre spørgsmål. Fordelen ved det overordnede spørgsmål er, at det kan være nemmere for eleven at bevare fokus. Modsat kan man argumentere for, at eleven kan vise overblik ved selv at komme frem til det overordnede fokus for opgaven.

 

Eksempler på opgave- og tilsvarende problemformulering 

 

Biologi A - Religion c

Problemformulering

Opgaveformulering

Problemstilling

Jehovas Vidners syn på organdonation og blodtransfusion. 

  • Hvilke komplikationer kan opstå ved organdonation og blodtransfusion?
  • Hvordan kan immunforsvarets reaktion resultere i en afstødning?
  • Hvad er en sekt?
  • Hvordan ser Jehovas Vidner på hhv. organdonation og blodtransfusion?
  • Hvilke fordele og ulemper har Jehovas Vidners opfattelse af blodtransfusion og organdonation, biologisk set, og set fra medlemmernes synspunkt?

 

Materiale

Jehovas Vidners hjemmeside. 

Baggrundsviden om kategorisering af religiøse fællesskaber, fx sekt. 

Bogkapitel om immunforsvaret og transplantation
Bogkapitel om blodtyper og antistof/antigen reaktion. Bioetik.

Etisk råd om organdonation.

 

Metode

Biologi: Hypotetisk deduktiv forsøg: reaktion mellem antistoffer og forskellige blodtyper.

Religion: Tekstanalyse: Indefra udsagn. 

Sociologisk tilgang: Sekt som religiøst fællesskab. 

Der ønskes en dybdegående redegørelse for mulige komplikationer i forbindelse med blodtransfusion og organdonation. Inddrag dit forsøg med blod og antistoffer.

Der ønskes også en redegørelse for det religionsfaglige begreb “sekt”. 

I forlængelse heraf ønskes en analyse af Jehovas Vidners syn på blodtransfusion og organdonation. Inddrag herunder biologifaglig viden.

Endelig ønskes en diskussion af fordele og ulemper ved Jehovas Vidners syn på blodtransfusion og organdonation set fra et både biologi - og religionsfagligt synspunkt. 

 

Religion (C) - Engelsk (A)

Problemformulering

Opgaveformulering

Problemstilling

Hvilke religiøse og sociale faktorer spiller en rolle i konflikten i Nordirland?

  • Hvad er Civil Religion?
  • Hvad er den historiske baggrund for konflikten ml. katolikker og protestanter i Nordirland? 
  • Hvordan karakteriseres Cal og miljøet i Nordirland i Cal af Bernard Mac Laverty?
  • Hvordan er bogen Cal relevant i dag? 
  • Hvorfor er der stadig en konflikt ml. katolikker og protestanter i Nordirland?

 

Materiale 

Cal af Bernard Mac Laverty, 1983. 

A divided Northern Ireland, 2017, The Irish Times. 

Bog om Robert Bellahs teori om Civil Religion. 

 

Metoder: 

Engelsk: Analyse af fiktion: Karakteristik af personer og miljø. 

Analyse af non-fiction: Det retoriske pentagram med hovedvægt på afsender- modtagerforhold. 

 

Religion: Sociologisk tilgang: Civil Religion

Kvalitativ og kvantitativ metode: Information og statistikker om katolikker og protestanter i Nordirland. 

(Hvilke religiøse og sociale faktorer spiller en rolle i konflikten i Nordirland?)

Redegør for teorier om religion som identitetsmarkør. Herunder skal du inddrage Robert Bellahs teori om Civil Religion. Redegør også kort for den historiske baggrund for konflikten mellem katolikker og protestanter i Nordirland.

Analyser og fortolk i forlængelse heraf Cal af Bernard Mac Laverty, 1983, med særlig vægt på en karakteristik af Cal og af miljøet.

Endelig, diskuter bogens relevans for nutiden. Herunder skal du inddrage Two tribes: A divided Northern Ireland, 2017, The Irish Times.

 

Yderligere inspiration

Du kan finde mere inspiration til arbejdet med problemformuleringer i artiklen Hvordan bliver en problemformulering god? på emu.dk.

 

Kreditering

Bodil Junker Pedersen, Munkensdam Gymnasium, i samarbejde med CFU

 

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.