Forløb

Karrierelæring og social retfærdighed med Randi Skovhus

I dette gæstelærerforløb sætter lektor Randi Skovhus fokus på unges karrierelæring med udgangspunkt i Amartya Sens capability-teori om social retfærdighed.

Forløbet er udviklet til at sætte fokus på karrierelæring.

Forløbet er målrettet elever på stx, hhx og hf i samfundsfag A og B.

 

Forløbet kan gennemføres online eller ved fysisk fremmøde på 4-6 moduler á 50 minutter.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Forløbet har fokus på unges karrielæring med afsæt i den indiske filosof Amartya Sens capability-teori, der er en samfundsfaglig teori om social retfærdighed.

I forløbet får eleverne mulighed for at reflektere over og udforske egen fremtid i et studie- og karriereperspektiv. Eleverne får indsigt i betydningen af at skabe et godt grundlag for deres valg af uddannelse og job.

Forløbet tager afsæt i en podcast med ph.d. Randi Skovhus, der er lektor og forsker ved VIA University College. Hun arbejder blandt andet med unges uddannelsesvalg og oplevelse af mening i den sammenhæng – i lyset af social retfærdighed.

Forløbet taler ind i gymnasieskolens læreplaners fokus på social differentiering, velfærdsprincipper og sociale forskelle samt "Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser". Her fremgår det blandt andet, at elevernes evne til at træffe reflekterede valg om egen fremtid skal modnes gennem undervisningen.

Formålet med forløbet er desuden at give eleverne nye muligheder for at lære samt at motivere dem og styrke deres trivsel med undervisning af en gæstelærer, der er en faglig kapacitet på sit felt.  

 

Forudsætninger, form og indhold

Forløbet er bygget op omkring en podcast med Randi Skovhus, som understøttes med forslag til aktiviteter, der kan gennemføres i tre faser:

 • Fase 1: Rammesætning og opstart af forløbet
 • Fase 2: Præsentation og drøftelse af teori
 • Fase 3: Teorien som perspektiv på egen karrierelæring.

Som forberedelse til forløbet kan eleverne læse Randi Skovhus´ præsentation af Amartya Sens capability-teori på ucviden.dk

 

Tilrettelæggelse

Podcasten findes via dette link - brug linket, når eleverne skal høre podcasten, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Forløbets opbygning lægger op til et tidsforbrug på fire til seks lektioner, men det varierer afhængigt af eleverne og den kontekst, som læreren tænker forløbet anvendt i.

I forløbet indgår forslag til gruppearbejde, semistrukturerede interview og plenumdrøftelser, som giver eleverne indblik i Amartya Sens samfundsfaglige teori med karrierelæringsperspektiver. Læreren kan derfor tilrettelægge forløbet med fokus på, at disse undervisningsformer kan kombineres med læreroplæg og lytning af podcast.

Hvis forløbet gennemføres som onlineundervisning, kan læreren gøre brug af breakout rooms på klassens virtuelle platform som alternativ til fysisk gruppearbejde, ligesom interview kan gennemføres som videomøder eller telefonisk. Klassen kan desuden anvende Padlet eller et andet online redskab til at dele pointer fra fælles drøftelser. 

Den uddybende lærervejledning, der findes øverst på siden, rummer konkret inspiration til, hvordan der kan undervises med udgangspunkt i podcasten.

 

Forløbets opbygning

Forløbet er opbygget i tre faser.

 

Fase 1: Rammesætning og opstart af forløbet 

Forløbet kan rammesættes af læreren, der kan introducere eleverne til arbejdet med en teori om social retfærdighed. Det kan drøftes, hvilke hverdagsforståelser af social retfærdighed eleverne har.

I sin rammesætning kan læreren fremhæve, at Amartya Sen med sin capability-teori bidrager med et særligt perspektiv på, hvordan man kan forstå social retfærdighed – nemlig som muligheder for at vælge mellem forskellige slags værdsatte ting i livet.

 

Fase 2: Præsentation og drøftelse af teori

Efter den indledende rammesætning kan eleverne lytte til podcasten - i første omgang med særligt fokus på præsentationen af capability-teorien. Til støtte for lytning og forståelse kan læreren udlevere et ark til eleverne med en illustration af de fem centrale begreber i Amartya Sens teori:

 • goder
 • konverteringsfaktorer
 • capabilities
 • valg
 • functionings

Eleverne kan notere stikord til begreberne, mens de lytter. Herefter kan de reflektere individuelt over teorien ud fra spørgsmålene: Hvad har jeg hørt, og hvad får det mig til at tænke på?

Derefter kan eleverne i grupper drøfte, hvordan de forstår Amartya Sens teori. Som afslutning på fase 2 kan eleverne i plenum bringe deres spørgsmål til teorien frem til drøftelse og afklaring.

 

Fase 3: Teorien som perspektiv på egen karrierelæring

Læreren kan bede eleverne genhøre podcasten - denne gang med særligt fokus på hvordan Amartya Sens capability-teori kan anvendes i en undersøgende tilgang til emnet uddannelse og arbejde. Efterfølgende kan læreren vælge mellem nedenstående aktiviteter eller anvende dem alle:

Aktivitet 1: Nysgerrighed i uddannelsesvalg
Klasse- og gruppedrøftelser med udgangspunkt i, hvordan man kan være nysgerrig på menneskers uddannelse og job – også på uddannelser og job, som man ikke selv forestiller sig at vælge. Herudover drøftelser af, hvilke anledninger eller muligheder eleverne har i deres hverdagsliv for at udforske og være nysgerrige på job og uddannelser.

Aktivitet 2: Interview med voksne
Undersøgende interview med voksne i elevernes familie eller omgangskreds – og efterfølgende refleksion hos eleverne selv. Interviewguiden kan eksempelvis rumme spørgsmål om, hvordan de voksne ser deres arbejde spille sammen med den øvrige del af livet, og om, hvad der er meningsfuldt, sjovt eller interessant ved deres job.

Aktivitet 3: Frie og anerkendelsesværdige valg
Gruppedrøftelser af, hvordan elevernes sociale kontekst påvirker deres valg, for eksempel ud fra disse spørgsmål:

 • På hvilke måder taler vi her på uddannelsen om forskellige uddannelser og job?
 • Hvordan påvirker den sociale kontekst vores tanker, forståelser og forventninger til vores uddannelsesvalg?

Aktivitet 4: Nuancering af teorien
Læreren tage initiativ til at udfordre Amartya Sens teori med afsæt i klassens drøftelser, for eksempel ud fra spørgsmål som disse:

 • Hvornår har man capabilities nok til at træffe et uddannelsesvalg?
 • Kan man have så mange muligheder at vælge imellem, at det bliver et problem?

 

Evaluering

Forløbet kan afrundes med en faciliteret drøftelse af, hvad der er vigtige pointer i capability-teorien. Som udgangspunkt for drøftelsen kan læreren bede eleverne udarbejde en grafisk illustration af teorien, enten individuelt eller i par. Eleverne kan herefter skrive stikord og eksempler ind på tegningen, som kan hjælpe dem til at genkalde sig hovedpointerne i teorien.

Læreren kan også bede eleverne skrive de vigtigste pointer om det at være nysgerrig og undersøgende på uddannelse og job ned. Pointerne kan deles i klassens afsluttende drøftelse, eller eleverne kan gå sammen to og to og dele deres pointer.

 

Links til yderligere inspiration

Artikel af Robertson, P. J., & Picard, F., der introducerer til capability-teorien (ncbi.nlm.nih.gov)

Artikel af Saito, M. (2003), der introducerer til Amartya Sen (onlinelibrary.wiley.com)

Artikel af Skovhus, R. B., & Poulsen, B. K. (2021), der udfolder perspektivet omkring capability og karrierelæring (pdf) (ucviden.dk)

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.