Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i spansk - april 2020

Omhandler denne gang FIP 20/21, skriftlige og mundtlige prøver, skriftlig censur og censormøde, spansk som fortsættersprog, materiale på EMU, revidering af vejledning til læreplaner og vigtige informationskanaler

Der er ingen tvivl om, at vi lever i en helt speciel tid med mange ubekendte og store udfordringer, som vi har skullet løse og forholde os til i denne tid med Covid19.

De fleste af os har vist oplevet, at vores planer og projekter både arbejdsmæssigt og privat er aflyst og udsat på ubestemt tid: elevudvekslinger, FIP, eksamen og den almindelige skolegang for blot at nævne et par eksempler.

Det er imidlertid imponerende at se, hvordan lærerne har ydet en helt fantastisk og virkelig usædvanlig indsats for at få nødundervisningen i spansk til at lykkes på en faglig og didaktisk forsvarlig måde og gennem hele perioden har udvist og stadig udviser en enestående kreativitet og et meget stort engagement i arbejdet for at sikre eleverne størst muligt udbytte af undervisningen.

I dette nyhedsbrev vil jeg komme ind på FIP 20/21, skriftlige og mundtlige prøver, skriftlig censur og censormøde, spansk som fortsættersprog, materiale på EMU, revidering af vejledning til læreplaner og vigtige informationskanaler med hensigt om at videregive vigtig information om den nærmeste fremtid samt afklare eventuel tvivl og løse ender.

Fip 2020/2021

Alle vores fip-kurser her i foråret blev som bekendt aflyst. Det var super ærgerligt, da vi derved mistede et af årets fantastiske fora for kollegial sparring og inspiration samt vigtig information og faglige oplæg.

Jeg har således planlagt Fip-kurser til næste år, hvor vi blandt andet kan samle op på erfaringer med det første (lidt specielle) gennemløb af reformen. Fip-temaet bliver igen mundtlighed og mundtlig prøve samt innovative kompetencer, karrierelæring og interkulturelle kommunikative kompetencer.

Datoerne udmeldes snarest via GL.

Skriftlige prøver og skriftlig censur eksamenstermin maj/juni 2020

På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvor mange elever, der skal til skriftlig prøve i spansk, og vi kender således ikke det endelige behov for antallet af skriftlige censorer. Vi afventer skolernes indberetning af prøvehold, hvorefter BUVM sender nye allokeringsbreve ud den 11.maj. Vi må nok desværre forvente, at antallet af prøvehold bliver mindre end hidtil planlagt, hvilket betyder, at der nok i år er brug for færre censorer. Det skal jeg være den første til at begræde. Afvent nyt allokeringsbrev den 11.maj!

Årets skriftlige prøvesæt bliver frigivet og efterfølgende lagt på materialeplatformen, så skolerne fx kan benytte prøvesættene til de elever, der ikke skal til skriftlig prøve. Det forventes, at prøvesættene ligger på materialeplatformen dagen efter den afholdte eller planlagte skriftlige prøve.

Datoerne for de skriftlige prøver er spansk hhx: Den 27.maj og spansk stx: Den 20. og den 27.maj.

 

Mundtlige prøver eksamenstermin maj/juni 2020

Eleverne i 3.g kommer således ikke til mundtlig prøve i år i spansk, udelukkende elever på 2.hf kan eventuelt blive udtrukket, og det er derfor ekstra vigtigt, at vi har temaet på til Fip 2021, så vi kan blive klædt på til at klæde eleverne på til den mundtlige prøve.

Jeg henviser til mine skriv om henholdsvis genoptagelse og fortsat nødundervisning samt ideer til undervisning i det fri. Link nederst i dette brev.

 

Årets censormøde eksamenstermin maj/juni 2020 og censorinformation

Der bliver ikke afholdt fysisk censormøde i Odense i år. Censormødet bliver afholdt virtuelt på de planlagte censordage: hhx den 15.juni og stx den 16.juni. Vi vil bestræbe os på at skabe så gode rammer som muligt for dagens censur med rum til sparring, spørgsmål, etc.

Information om tidspunkt, rammer, virtuelle platforme etc. vil fremgå af min ”Information til censorer”.

Min ”Information til censorer” er tilgængelig før prøvedagen og skal naturligvis læses inden, man går i gang med at evaluere elevernes besvarelser.

I de nye allokeringsbreve udsendt den 11.maj 2020, kan man ligeledes finde meget vigtig information.

 

Fortsætterspansk i gymnasiet

Vi afventer stadig det sidste stempel på læreplanerne til spansk som fortsættersprog, men skoler kan som bekendt udbyde faget fra august 2020. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde vejledning til læreplan for spansk fortsætter sprog på B og A, så også den ligger klar til lærere og elever til august 2020.

 

Materiale på EMU

Det er stadig hensigten, at der løbende skal komme mere materiale på Emu til inspiration til undervisningen i spansk jf. de nye læreplaner. I løbet af eftersommeren kommer der  inspirationsmateriale til arbejdet med innovative kompetencer, senere kommer der bl.a. inspirationsmateriale til arbejdet ordforrådsindlæring. Jeg giver løbende besked.

Revidering af vejledning til læreplaner

Til august 2020 kommer årets vanlige revidering af vejledninger til læreplaner. Revideringerne og de ekstra forklaringer er foranlediget af jeres henvendelser og spørgsmål. Det er hovedsagelig afsnittene om mundtlig prøve og rammerne for denne samt undervisningsbeskrivelsen, der bliver mere informative. Vejledningerne bliver ikke ændret men blot forbedret i håbet om at kunne støtte vores arbejde endnu mere og hjælpe til yderligere forståelse af læreplanerne.

Vigtige infokanaler

https://emu.dk/stx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/fransk-italiensk-og-spansk-pa

https://emu.dk/stx/genabning-og-fortsat-nodundervisning/inspiration-til-gymnasial-undervisning-udendors

https://emu.dk/stx/genabning-og-fortsat-nodundervisning/spansk-stx-hhx-hf-og-gsk-genabning

Afslutningsvis

Som nævnt har alle gjort alt for, at elever og kursister skulle og fortsat skal få mest muligt ud af også nødundervisningen i spansk, og jeg ved, at alle også vil gøre deres bedste for, at elever og kursister føler sig bedst muligt klædt på til at afslutte faget til sommer – på trods af de ændrede vilkår for undervisningen under Covid-19.

På gensyn og venlig hilsen

 

Tine Brandt

Fagkonsulent

Direkte tlf.: +45 33 92 53 20

E-mail: Tine.Brandt@stukuvm.dk

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.