Nyhed

Klæd eleverne på til den mundtlige eksamen i spansk (tekstdelen)

Artiklen bringer forslag til, hvordan vi gennem undervisningen træner færdighederne til den mundtlige eksamen, som eleverne får brug for, når de skal præsentere og tale om en ukendt tekst.

Titlen på denne artikel er “Klæd eleverne på til den mundtlige eksamen”, men den vigtigste pointe er, at det ikke handler om at lave en slutspurt sidst i 3g, men derimod om at arbejde systematisk i den daglige undervisning med de tre elementer tekstlæsning, tekstpræsentation og samtale om tekst, så det bliver rutine for eleverne. På den måde vil de både være klædt godt på og forhåbentligt også være mere trygge ved at skulle læse og tale på spansk til eksamen.

Jvf. læreplan til spansk begyndersprog A, 2017, er der 1 times forberedelse til den mundtlige prøve. Det stiller krav til elevernes læsefærdigheder, tekstbearbejdning og samtalefærdigheder.

I denne artikel giver vi forslag til, hvordan vi i løbet af de 2 - 3 års undervisning (B- og A-niveau) kan træne de færdigheder, som eleverne konkret får brug for, når de skal præsentere og samtale om en ukendt tekst til den mundtlige eksamen.

 

Trin 1: Læsning af den ukendte tekst

Vores elever er ikke altid trænede tekstlæsere, og derfor vil nogle læse overfladisk med ringe udbytte eller slå (for) mange ord op. Ingen af de to strategier er hensigtsmæssige, når de skal læse den ukendte tekst i forberedelsen. Vi kan derfor med fordel i undervisningen præsentere vores elever for forskellige læsestrategier til hurtigere og nemmere at få læst den ukendte tekst.

Eksempler på læsestrategier:

 • Normallæsning - fokus på at forstå tekstens indhold og mening i sin helhed.
 • Skimmelæsning - forstå hovedlinjerne i teksten.
 • Selektiv læsning – fokus på at lede efter specifikke oplysninger, fx hovedpersoner, miljø.
 • Intensiv læsning – fokus på ord-forståelse, fx når man skal oversætte.

Derudover skal eleverne huskes på at bruge de forskellige genveje til at forstå teksten:

 • Transparente ord som trædesten til at forstå tekstens indhold.
 • Eventuelle billeder, overskrifter og underoverskrifter i relation til teksten. (kontekstuel viden)
 • Forhåndsviden om emnet. (referentiel viden)

Vi kan træne læsestrategierne i den daglige undervisning, så de bliver rutine for eleverne at anvende ved tekstlæsning. Her følger eksempler på, hvordan man kan præcisere sin lektieangivelse til en læselektie:

 • Læs side 15 - 16. Du skal kunne lave et resumé af hele tekstens handling  (normallæsning). Husk at bruge de transparente ord til at forstå handlingen. (Her kan også foreslås at benytte konkrete gloser/altså en slags stilladsering)
   
 • Læs side 15 - 16. Du skal have fokus på beskrivelsen af hovedpersonen (selektiv læsning). Se også på billederne i bogen. Hvad fortæller de om hovedpersonen?  
 • Til næste lektion skal du læse side 5. Start med at se på billedet og tekstens overskrift. Hvad mon teksten handler om? Læs nu teksten, samtidig med at du understreger alle de gloser, du kender/tror du kan genkende fra andre sprog. Læs teksten én gang til og markér alle de steder i teksten, hvor der står noget om hovedpersonernes forhold (selektiv læsning).

 

Trin 2: Præsentation af den ukendte tekst

Eleverne har nu læst den ukendte tekst og skal lave en præsentation af teksten og forberede at tale om tekst og emne. Mange elever har ikke en klar disposition for deres oplæg, og det bliver ofte for kort eller overfladisk. Det kan derfor være en stor hjælp for eleverne, hvis de kan støtte sig til en skabelon med faste trædesten. Denne skabelon kan man lave i faggruppen eller sammen med eleverne og tilpasse den genre, man arbejder med. I nedenstående eksempel er er trædestenene markeret med fed, og sætningen i parentes eksemplificerer, hvad eleverne kunne tilføje i forhold til den konkrete tekst, de arbejder med.  

Título: El título del texto es … (ser joven en España)

Género: El texto es (una entrevista con un chico español que se llama Pedro               García)

Acción:  Primero (Pedro García cuenta que vive en Madrid)

                Después (Pedro García dice que no le gusta estudiar)

                Al final (Pedro García revela que quiere dejar de estudiar).

På denne måde hjælper vi eleverne med at lave en disposition for oplægget, og vi træner dem i at bruge trædesten, som de kan anvende til en hvilken som helst type tekst.

På samme måde kan vi lære eleverne at anvende de obligatoriske instrukser. Hvis eleven bliver bedt om at lave et resumé af teksten, vil det være oplagt at bruge “primero, después, al final”. Hvis eleven skal kommentere på tekstens slutning, kan eleven tage afsæt heri: El final del texto es interesante porque…/me gusta el final del texto porque

Som ved læsestrategierne er det hensigtsmæssigt at træne brugen af skabelonen i den daglige undervisning, så eleverne er trygge ved den og er vant til at bruge den. Man kan med fordel starte allerede i 1.g ved begyndersystemet med en pixi-udgave af skabelonen (el título del texto es…, el personaje principal se llama osv.), og så udbygge skabelonen løbende sammen med eleverne.

Eleverne må gerne medbringe skabelonen til eksamen, men det er vigtigt at gøre eleverne klart, at skabelonen kun må anvendes som støtte, og at de ikke må læse op. 

 

Trin 3: Samtale om tekst og emne

Efter elevens tekstpræsentation fortsætter eksaminationen som en samtale om tekst og emne mellem elev og eksaminator. Vi kan hjælpe eleverne ved at lære dem at bruge forskellige omskrivninger, så de kan kompensere for manglende gloser, fx es un tipo de…, es cuando …, es una persona que …, es un lugar donde …, es algo que se usa para …

Her er et par variationer over aktiviteter, der træner omskrivningsstrategier:

 • Lav en bunke med billeder af personer, ting og steder (eller  brug et billedlotteri). Lad eleverne spille i par mod hinanden. De skiftes nu til at forklare tingene på spansk uden at sige glosen. Hver rigtigt gættet glose giver 1 point.
 • Skriv gloser på dansk på tavlen/papirlapper, som eleverne så skal forklare på spansk, fx bildæk, giraf, brandmand. Den øvelse kan nemt laves til en konkurrence (to par imod hinanden), som speed-dating, quiz og byt m.m.

Derudover kan vi hjælpe eleverne med at træne:

 • At “stjæle” fra spørgerens sætning, når man taler om en tekst fx ¿Dónde vive el personaje principal? El personaje principal vive en ….
 • At lave længere sætninger ved at bruge bindeord (y, además, también, pero osv.). Her er det en god øvelse at skrive en kort og enkel sætning på tavlen (fx Pedro canta …) og så lade eleverne udbygge sætningen mest mulig.
 • Brug af gambitter samt “overlevelsesgloser” (no entiendo la pregunta, repite la pregunta, por favor etc.)

 

Kreditering

Lærke Marie Ryge og Camilla Jürgensen, Odder Gymnasium

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.