Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i tysk - december 2020

Om nye datoer for FIP stx 2021, mulighed for dialogmøde, oversigt over skriftlige opgaver, information om skriftlig censur, spørgsmål vedr. den daglige undervisning (F&A), COVID-19 og undervisning, EMU’en m.m.

Kære alle

Nu nærmer juleferien sig, og corona-restriktionerne er igen massivt mærkbare i vores sektor. Jeg håber, I klarer jer igennem denne anden virtuelle omgang – for nogles vedkommende 3. omgang. Der ligger en række idéer til den virtuelle undervisning og variation på EMU’en, og der foregår en del sparring og idéudveksling på facebooksiden ”Tysk i gymnasiet”. Dette andet lockdown kommer forhåbentlig ikke til at vare så lang tid som det i foråret.

Siden sidste nyhedsbrev er en række vigtige arrangementer enten blevet aflyst eller omlagt til en mere let, virtuel udgave, således f.eks. generalforsamlingerne i de to faglige foreninger og dialogmøderne om AP og 2. fremmedsprog. Selv har jeg været hjemsendt fra ministeriet siden september. Det lykkedes dog stx-opgavekommissionen at få afviklet opgaveinternat i slutningen af november i Odense, hvilket var meget glædeligt. I forlængelse heraf vil jeg også gøre opmærksom på, at min forgænger Bente Hansen i juni opdaterede vejledningerne til læreplanerne for tysk A begynder og fortsætter på stx og hhx, således at det nu er ekspliciteret, at der i de skriftlige opgaver hovedsageligt anvendes latinske betegnelser uden angivelse af danske betegnelser i parentes.

De tidligere skriftlige eksamensopgaver kan findes på www.prøvebanken.dk, som fra oktober afløste materialeplatformen. I dette nyhedsbrev har jeg indlagt en oversigt over, hvilke opgaver på prøvebanken, der kan bruges som eksamenstræningsopgaver på stx. Der har jo i de forgangne år været forskellige prøveforhold, og opgaverne kan derfor have forskellig information på forsiden, hvilket i hvert fald forvirrer nogle lærere, som jeg har hørt fra.

Jeg ønsker jer alle sammen en glædelig jul og et rigtig godt nytår!

 

1. Nye datoer for FIP stx

Efter flere overvejelser valgte jeg i dette efterår at aflyse FIP-kurserne for stx frem for at gennemføre dem virtuelt. Der er nu fastlagt nye datoer i foråret. For stx (vest) finder FIP-kurset sted på Fredericia Gymnasium d. 7. april, mens det for stx (øst) finder sted på Hvidovre Gymnasium d. 14. april. Programmet fra efteråret ligger på GL’s hjemmeside. Jeg kommer til at foretage nogle justeringer af programmet, men emnerne forbliver de samme: innovation, elevernes studie- og karriereperspektiv, mundtlighed og skriftlighed. Jeg håber meget, at det i april er muligt at afvikle kurserne med fysisk tilstedeværelse.

2. Dialogmøde

Om alt går vel holder jeg i februar et dialogmøde med Aalborg Handelsgymnasium. I foråret har jeg plads til et skolebesøg mere. Jeg vil meget gerne, hvis det bliver en hhx, htx eller eux, da jeg ønsker mere viden og indsigt i tyskfagets status i disse skoleformer. Derfor må I meget gerne kontakte mig, hvis I er interesseret i et sådant besøg. Under andre omstændigheder ville jeg gerne, hvis I kunne gå flere skoler/afdelinger sammen, men da vi jo nok er underlagt coronarestriktioner, er det indtil videre også fint, hvis det bare drejer sig om en enkelt skole. Jeg forestiller mig et møde à et par timers varighed, hvor jeg holder et lille oplæg omkring nogle fokuspunkter, som jeg så efterfølgende gerne vil have jeres input til. Herudover er der også plads til ønsker fra jer. Måske har I noget særligt, der optager jer, eller måske er der noget særligt på jeres skole, som I gerne vil tale om og videreformidle.

2. Begynderopgaverne + oversigt over skriftlige opgaver på www.prøvebanken.dk

På prøvebanken.dk ligger der en lang række eksamensopgaver udarbejdet til begynder tysk A. Disse kan med fordel anvendes på fortsætterholdenes 2. år.

Jeg har fået et par henvendelser vedr. eksamensopgaven på stx og hvilke, man kan bruge. Jeg bringer derfor en liste herunder med de stx-opgaver på prøvebanken.dk, som man kan bruge til at træne sine elever til den skriftlige eksamen for tysk fortsætter A på stx:

STX (fortsætteropgaver), der kan bruges til at træne den nuværende form:

Navn

Link

25. august 2020

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFSTX/materialesamling/c0078fb5-8ed9-412e-a31f-e16da2adc246

26. maj 2020 ny ordning.

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFSTX/materialesamling/33972ae2-5107-469e-b781-92be20389a3d

20. maj 2020 ny ordning

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFSTX/materialesamling/fdca5523-a20f-4a54-93e2-c4988188bf79

27. august 2019 digital, gammel ordning

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFSTX/materialesamling/33c38286-21c1-497f-a9e2-905b73f575e7

23. maj 2019 digital, gammel ordning

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFSTX/materialesamling/c2fc078c-af0a-4383-aad5-686b5c7c5b07

22. maj 2019 digital, gammel ordning

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFSTX/materialesamling/4a682629-f766-4c2c-a40f-7116d0f80edd

August 2018, netadgang A

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFSTX/materialesamling/61f23b27-5743-4560-8ebc-07f230a94eb3

29. maj 2018 gammel ordning, netadgang A

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFSTX/materialesamling/3510762d-75a3-49bf-99a8-43f482bcf164

28. maj 2018, gammel ordning, netadgang A

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFSTX/materialesamling/0b797137-1663-4648-9088-0d8178984991

August 2017, netadgang A

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFSTX/materialesamling/eac58a61-e854-461c-9b66-d6b9ca87e720

22. maj 2017, netadgang A

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFSTX/materialesamling/e79c6154-968f-4cfa-a624-2d1cb8e1854d

19. maj 2017, netadgang A

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFSTX/materialesamling/bc21c7aa-82ee-4440-aeb6-0a0585acfa5f

 

3. Skriftlig censur

Jeg tilstræber, at der i censorkorpset skal være en udskiftning på omkring 15-20 % hvert år, da jeg synes, det er vigtigt, at tysklærere i hele landet og ved forskellige uddannelsessteder får mulighed for at fornemme niveauet på baggrund af et større sæt skriftlige stile. Derfor hører jeg meget gerne fra dig, hvis du har en særlig interesse i at blive skriftlig censor og har den fornødne erfaring – f.eks. med undervisning på tysk A.

 

4. F&A (Fragen und Antworten)

Film og manuskript

Jeg har modtaget flere spørgsmål vedr. brug af film i tyskundervisningen, f.eks. i forbindelse med SRP, SOP og SSO. I forlængelse af det udvidede tekstbegreb og reformen (2017) må man gerne skrive om en film, også uden at der foreligger et filmmanuskript.

Hjælpemidler under eksaminationen

Eleverne må til selve eksaminationen medbringe alle de hjælpemidler, der også er tilladte i forberedelsen, dvs. eksempelvis også egne noter. Man skal dog som lærer nøje overveje, hvad der er til elevernes fordel – eksempelvis vil oplæsning af medbragte noter ikke tælle positivt i bedømmelsen af præstationen.

 

5. COVID-19 og undervisning

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1829

 

På EMU’en ligger der en række tips til den virtuelle undervisning, som alle nok efterhånden er hjemme i. Jeg linker alligevel til siden her: https://emu.dk/stx/corona-gode-raad-til-undervisning/virtuel-undervisning-i-fagene

 

6. EMU’en

Jeg kunne godt tænke mig, at EMU’en blev brugt mere. Hvis du synes, der mangler noget inden for tysk, eller generelt savner materiale inden for et bestemt felt, så skriv meget gerne til mig. Følgende emner påtænker jeg at udvide i den kommende tid: interkulturel kommunikation, karrierelæring, innovation, metoder i tyskfaget og verdensmål. Jeg hører meget gerne fra dig, hvis du har arbejdet eller arbejder særligt med et eller flere af disse emner i din undervisning.

7. Henvisninger til arrangementer, rapporter mm.

 

Arrangementer

a. Dyrk sproget – en kreativ sprogkonkurrence (2021 – 2022):

https://ncff.dk/dyrk-sproget/generelt-om-dyrk-sproget/

 

Artikler, rapporter, udgivelser mm:

a. Rapport om gevinsten ved sprog som tillægskompetence udarbejdet af Jytte Lyngvig for NCFF

https://ncff.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/sprog-goer-en-forskel-saerligt-for-dem-som-kan-mere-end-engelsk/

https://docplayer.dk/195190475-Gevinster-ved-fremmedsprog-som-tillaegskompetence.html

b. En opsummering af resultaterne af et stort projekt om tyskelevers og tyskstuderendes kognition 

Den korte version findes her

Den udfoldede opsummering findes her.

 

c. Filmen ’Gå glip’ – film om unge, der har brugt et fremmedsprog på forskellige måder

https://ncff.dk/didaktisk-udvikling-viden-og-behov/gaa-ikke-glip/

d. Uddannelser med sprog (oversigt over uddannelser med sprog i Danmark)

https://uddannelsermedsprog.dk/

e. Nyt nummer af Sprogforum om verdensmålene

https://samfundslitteratur.dk/bog/sprogforum-71-fn-s-verdensmål?utm_campaign=UV%3A%20Sprogforum%2071&utm_medium=SL%20-%20Undervisere&utm_source=nyhedsbrev

f. Udgivelse fra Modersmålsselskabet om sprog i grænselandet:

https://www.modersmaalselskabet.dk/aarboeger/grenzsprachen/

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.