Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i tysk - december 2021

I dette nyhedsbrev orienterer jeg om FIP 21/22, afholdelse af fagdidaktisk modul, justering af vinterens og sommerens prøver, fyraftensmøde om SRP, F&A (Fragen und Antworten), henvisninger til arrangementer, rapporter, nyudgivelser mm.

Kære alle

Året går på hæld, og jeg kommer desværre heller ikke i dette nyhedsbrev uden om at nævne COVID-19, som stadig ikke bare spøger, men lever i bedste velgående på skolerne. Således er der også lavet en justering vedr. både vinterens og sommerens eksaminer, som man kan læse om nedenfor.

I sidste uge kom nyheden om, at regeringen og samtlige af Folketingets partier har tildelt 40 millioner kroner til at styrke fransk og tysk på de videregående uddannelse. 

Lise Bentsen, forperson i Tysklærerforeningen for Gymnasiet & HF, var i den forbindelse i P1 i tirsdags og fortælle om det tyske sprogs betydning. I forlængelse af dette vil jeg også gerne sige tak til begge de faglige foreninger, der lægger et enormt stort – og frivilligt - arbejde i at udvikle og fremme tyskfaget.

Tysklærerforeningen for Gymnasiet & HF arrangerede d. 29. oktober en generalforsamling, i år om karrierelæring. Her var der også mulighed for at give input og diskutere tyskfaget. Næste år finder Generalforsamlingskurset sted d. 2.-4. november i Hamburg, hvor jeg også håber at se rigtig mange af jer.

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) er blevet forlænget til 2025. NCFF har løbende arrangementer og opslag af projekter, som man kan deltage i. Jeg annoncerer dem her i nyhedsbrevet, men ellers er det en god idé også at tjekke deres hjemmeside på: www.ncff.dk

I dette nyhedsbrev orienterer jeg om FIP 21/22, afholdelse af fagdidaktisk modul, justering af vinterens og sommerens prøver, fyraftensmøde om SRP, F&A (Fragen und Antworten), henvisninger til arrangementer, rapporter, nyudgivelser mm.

Til slut vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul.

 

1. FIP 2021/22

FIP-programmerne ligger nu fast – dog selvfølgelig med forbehold for ændringer. Jeg bringer manchetterne til oplæggene her, så man kan se, hvad oplæggene kommer til at indeholde. De fulde programmer ligger meget snart på GL-Es hjemmeside, hvor man allerede nu kan tilmelde sig FIP-kurserne.

De tysksprogede lande i global kontekst v. Rune Delfs, Niels Brock Internationale Gymnasium (København)

De unge kommer til at arbejde i en globaliseret verden, hvor deres globale og interkulturelle kompetencer vil komme i spil. Med dannelse, viden og sproglig kunnen skal vi ruste dem til mødet. Netop det vil dette oplæg tage udgangspunkt i og se nærmere på udvalgte områder af de tysksprogede landes kultur, samfundsforhold og virksomheder i global kontekst. I vil blive præsenteret for udvalgte emner, der er vigtige at have for øje i mødet med Schweiz, Østrig og Tyskland, som samtidig kræver global opmærksomhed. I vil få et færdigt forløb med hjem, hvor vi sigter efter en god blanding af kommunikative kompetencer og viden.

 

Holder oplæg på FIP-hhx

Oversættelsesprogrammer – ven og/eller fjende? v. Mathilde Nygaard Beck, Egaa Gymnasium

I sprogundervisningen udfordres vi stadigt i højere grad af bedre og ikke mindst lettilgængelige oversættelsesprogrammer. Ofte læser eller hører vi opgavebesvarelser, hvor vi betvivler, om det er elevens egen sprogproduktion. Og i resignation får vi som undervisere måske ikke forholdt os aktivt til oversættelsesprogrammerne - andet end via forbud eller ignorering.

 I oplægget ser vi på disse daglige udfordringer: På den ene side tages der afsæt i, hvordan og også hvorfor eleverne anvender oversættelsesprogrammer, og hvordan vi som undervisere kan omfavne brugen af det i den daglige undervisning. På den anden side vil der blive givet forslag til opgavetyper, der konkret besværliggør, at eleverne blot kan anvende oversættelsesprogrammer i deres sprogproduktion.

Oplægget kommer med et bud på, hvordan man i undervisningen i fællesskab med eleverne og igennem forskellige øvelsestyper kan undersøge oversættelsesprogrammernes mange muligheder, så eleverne kender styrkerne og svaghederne ved at bruge oversættelsesprogrammer, når de skal lære et fremmedsprog.

Medbring til den fælles padlet: En konkret opgave eller en idé, der enten omfavner eller udelukker brug af oversættelsesprogrammer i tyskundervisningen.

Holder oplæg på FIP-hhx og FIP-stx/valgfag

Typisch deutsch, typisch dänisch  v. Hanne Nørby Knudsen, Midtfyns Gymnasium

”Globale kompetencer” er et naturligt mål i tyskfaget. Men hvordan får vi bedst danske unge, som mest af alt er optaget af deres egen identitet, til at interessere sig for tysk sprog og kultur? Måske netop ved at tage udgangspunkt i deres egen kultur! I oplægget præsenteres konkrete eksempler på tekster, opgaver og udvekslingsaktiviteter om dansk og tysk kultur og identitet, og der gives en kort teoretisk begrundelse for valget at netop denne tilgang. Til slut deles erfaringer, ideer og materialer.

Holder oplæg på FIP-stx/valgfag

De tysksprogede lande i global kontekst v. Kate Fuchs, Alssundgymnasiet (Sønderborg)

De unge kommer til at arbejde i en globaliseret verden, hvor deres globale og interkulturelle kompetencer vil komme i spil. Med dannelse, viden og sproglig kunnen skal vi ruste dem til mødet. Netop det vil dette oplæg tage udgangspunkt i og se nærmere på udvalgte områder af de tysksprogede landes kultur, samfundsforhold og virksomheder i global kontekst. I vil blive præsenteret for udvalgte emner, der er vigtige at have for øje i mødet med Schweiz, Østrig og Tyskland, som samtidig kræver global opmærksomhed. I vil få et færdigt forløb med hjem, hvor vi sigter efter en god blanding af kommunikative kompetencer og viden.

Holder oplæg på FIP-stx/valgfag

 

Dato og sted ses her:

Kursus

Dato

Placering

FIP stx/valgfag – vest

9. marts 2022

Rosborg Gymnasium

FIP stx/valgfag – øst

16. marts 2022

Roskilde Katedralskole

FIP hhx

30. marts 2022

IBC Fredericia

 

2. Fagdidaktisk modul 2021

D. 29. november til den 1. december var 30 kandidater samlet til fagdidaktisk modul i Fredericia. Det er rigtig mange kandidater, den generelle nedgang af pædagogikumkandidater taget i betragtning. Det var en flok ihærdige og engagerede pædagogikumkandidater, så det lover godt for tyskfagets fremtid! Mette Hermann (Frederikssund Gymnasium) tog sig af kursets overordnede struktur og hovedparten af oplæggene, Karen Mimi Møller (Aarhus Handelsgymnasium) stod for hhx-rettede oplæg, bl.a. om skriftlighed, Mette Brusgaard (Svendborg Gymnasium) holdt oplæg om mundtlighed, og Søren Dahl (Roskilde Katedralskole) om skriftlighed på stx. Der blev på kurset bla. behandlet og diskuteret: skriftlighed og vurdering af skriftlige opgaver, grammatik i kontekst, kommunikativ sprogundervisning og ordforrådstilegnelse. Den 4. fagdidaktiske dag afholdes d. 27. januar virtuelt, hvor Mette Hermann som fagdidaktisk underviser, Mette Skovgaard som forsker og jeg som fagkonsulent vil deltage og give feedback på kandidaternes projekter.

Årets temaer for opgaven i teoretisk pædagogikum blev meldt ud i august. I år kan kandidaterne skrive om følgende to temaer:

  • Tema 1: Medborgerskab og mangfoldighed
  • Tema 2: Spil og læring

 

Man kan læse mere om emnerne på SDU’s hjemmeside: Opgaven i teoretisk pædagogikum 2021/2022. Vejledere kan med fordel læse her ift. at understøtte kandidaternes arbejde. Man kan også orientere sig om uddannelsens opbygning, herunder studieordningen

 

3. Justering vedr. sommerens eksaminer

Den politiske følgegruppe for COVID-19 på Børne- og Undervisningsministeriets område er blevet enige om, at der skal gives lokal fleksibilitet til at udforme de mundtlige prøvespørgsmål til de kommende prøver til sommer. Aftalen indebærer for de gymnasiale uddannelser (dvs. mundtlige prøver på stx, 2-årig hf, hhx, htx, gsk, gif, sof, hf-enkeltfag, 2-årigt stx og eux), at der ved de mundtlige prøver etableres lokal mulighed for at justere prøvegrundlaget, så der ikke formuleres prøvespørgsmål til de dele af faget, der alene er gennemgået som nødundervisning uden fysisk fremmøde. Der kan læses mere om uddannelses opbygning her.

Aftalen kommer i kølvandet på en justering af vinterens eksaminer.

Hvis man undlader at stille spørgsmål i forløb som følge af, at undervisningen er foregået alene som nødundervisning uden fysisk fremmøde, kan antallet af gange, det samme prøvemateriale genanvendes, øges eller justeres. Dog således at det samme prøvemateriale højst kan gå igen fem gange.

 

4. Fyraftensmøde om SRP

D. 26. januar kl. 16-17 afholder jeg sammen med Tysklærerforeningen for Gymnasiet & HF et fyraftensmøde om SRP. Planen er, at jeg kort præsenterer formalia omkring SRP, dernæst siger Lasse Holmgren Brunø noget om det SRP-materiale, han har lavet til EMU’en, og slutteligt er der mulighed for sparring og snak i break-out-rooms (og derfor bliver det ikke på SkypeJ). Link og nærmere informationer følger i januar.

For de interesserede bringer jeg her tal for – dels hvor mange der skrev SRP i tysk i 2020 og 2021, dels i hvilke fagkombinationer. Under ’i alt’ er angivet samlet sum + procentdelen af det samlede antal SRP’er, der blev indleveret i hhv. 2020 og 2021.

 

 

2020

2021

Billedkunst, Tysk fortsættersprog

3

3

Biologi, Tysk fortsættersprog

15

18

Bioteknologi, Tysk fortsættersprog

5

5

Dansk, Tysk fortsættersprog

21

4

Engelsk, Tysk fortsættersprog

23

24

Fransk begyndersprog, Tysk fortsættersprog

3

0

Fysik, Tysk fortsættersprog

7

3

Historie, Tysk fortsættersprog

110

101

Idræt, Tysk fortsættersprog

4

6

Kemi, Tysk fortsættersprog

9

3

Matematik, Tysk fortsættersprog

11

5

Mediefag, Tysk fortsættersprog

0

3

Musik, Tysk fortsættersprog

17

17

Oldtidskundskab, Tysk fortsættersprog

4

 0

Psykologi, Tysk fortsættersprog

23

28

Religion, Tysk fortsættersprog

5

10

Samfundsfag, Tysk fortsættersprog

73

61

Tysk fortsættersprog (enkeltfaglig SRP)

5

0

I alt

345 (1,3%)

301 (1,2%)

 

5. F&A (Fragen und Antworten)

Tysk A-opgaver og download

Flere er i tvivl om, hvordan man giver de skriftlige eksamensopgaver til eleverne, når man bruger dem i undervisningen. Man downloader dem på prøvebanken.dk og uploader derefter på sit intranet. Som instruks til eleverne skriver man, at det er en ZIP-fil (en komprimeret fil), der skal pakkes ud. Når man har pakket den ud, skal man trykke på index-filen. Så kommer man direkte ind i opgaven, som om man var til eksamen.

 

6. Henvisninger til arrangementer, rapporter mm.

Puljer/”calls”:

NCFF har offentliggjort et ’Mundtlighedscall’ og modtager gerne projekter med særligt fokus på mundtlighed

Uddannelse som fremmedsprogsvejleder/sprogfagsvejleder (Se nærmere på www.ncff.dk/FFF)

Næste uddannelsesforløb bliver udbudt til efteråret. Uddannelsen henvender sig både til grundskolelærere og gymnasielærere og består af 3 PD-moduler, 2 faglige og 1 vejledermodul.

Rapporter

NCFF har via EPINION udgivet en Kortlægning af fremmedsprog i Uddannelsessektoren, der peger på kommende lærermangel, særligt inden for fransk og tysk. 

 

Arrangementer

Kulturgesellschaft Aarhus:

Som bosiddende uden for København må man nogle gange se til, at der bliver afviklet det ene spændende arrangement efter det andet i hovedstaden. For Århusianerne kan det anbefales at holde øje med ”Kulturgesellschaft Aarhus”, der er vært for en række spændende arrangementer. Deres arrangementer annonceres på Facebook.

 

Kreditering

Louise Ebbesen Nielsen, Fagkonsulent i tysk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.