Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i tysk - juni 2021

Om skriftlig eksamen og kommende FIP-kurser;  om undervisningsbeskrivelser og prøvespørgsmål, hyppigt indkomne spørgsmål vedr. daglig undervisning (F&A), henvisning til arrangementer, rapporter og nyudgivelser

Tak for et på alle måder vildt år! Og tak for jeres kæmpe indsats og for jeres enestående arbejde for at sikre, at eleverne får bedst mulig undervisning og kundskab inden for tyskfaget! Håber, I alle slukker eller har slukket computeren og går helt og fuldstændigt på ferie! Selv glæder jeg mig virkelig meget til ferien, som i år kun foregår i Danmark, mens jeg venter på at blive færdigvaccineret. Til gengæld kan jeg se frem til en tur til Husum i september, hvor Handelsskolerens Tysklærerforening holder årsmøde, og hvor jeg deltager d. 10. september. Jeg håber at møde rigtig mange af jer, der underviser på hhx i Husum.

Det sidste år har stået i coronaens tegn, og eksamen blev også i år anderledes, end man kunne have håbet. FIP-kurserne for stx/valgfag blev efter to udsættelser endelig afviklet virtuelt hhv. d. 7. og d. 14. april, og d. 6. maj afholdt jeg møde om året med COVID-19 og den kommende eksamen med godt 80 deltagere. Op til og under eksamensperioden har jeg modtaget rigtig mange henvendelser vedr. undervisningsbeskrivelser, prøvespørgsmål etc. Meget af det har været forårsaget af dette års helt særlige eksamenssituation, men nogle uklarheder kunne også have været undgået (og dermed sparet alle parter for tid). Jeg skriver derfor lidt om undervisningsbeskrivelser og prøvespørgsmål nedenfor, selvom der heldigvis er et stykke tid til næste prøvetermin.

I år var der kun godt 70 elever, der var til skriftlig eksamen i tysk på stx. På hhx var der ingen elever. Det var derfor et meget lille censormøde, der igen i år fandt sted virtuelt. Det kommer det også til fremover. Prøvesættene er frigivet og kan findes på www.prøvebanken.dk. Jeg vil kraftigt opfordre til at bruge dem, da opgavekommissionerne har lagt et stort og grundigt arbejde i at lave nogle gode prøvesæt.

I det kommende skoleår afholdes der som vanligt også 3 FIP-kurser – ét for hhx og to for stx/valgfag. Emnet i år er globale kompetencer, og da det jo taler lige ind i et sprogfag som tysk, glæder jeg mig rigtig meget til at afholde disse kurser. I den forbindelse efterlyser jeg også lærere, der arbejder/har arbejdet med interkulturel kompetence i tysk. Send mig meget gerne en mail, hvis du arbejder med et spændende projekt eller lignende.

1. FIP-kurser 2022 – datoer og tema

Dato og sted ligger fast for alle tre FIP-kurser og kan ses her nedenfor:

Kursus

Dato

Placering

FIP stx/valgfag - vest

9. marts 2022

Rosborg Gymnasium

FIP stx/valgfag – øst

16. marts 2022

Roskilde Katedralskole

FIP hhx

30. marts 2022

IBC Fredericia

Jeg er så småt i gang med at planlægge FIP-kurserne. Reformtemaet på næste års kurser er som nævnt globale kompetencer. Der findes også en vejledning hertil, som I kan tilgå via følgende link (opdateres til kommende skoleår – er under godkendelse): https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/love-og-regler/vejledning-lovgrundlag

2. Skriftlig eksamen 2022

Når jeg har fået tallene fra Prøve- og Eksamenskontoret i BUVM, laver jeg en evaluering af årets skriftlige eksamen. Denne komme til at ligge her på nedenstående link, hvor også evalueringerne fra de foregående år ligger: Evaluering af skriftlige prøver

3. Undervisningsbeskrivelser, eksamen mm.

Jeg ved, at dette har været et helt særligt år, og at mange af jer har været særdeles pressede. Jeg har dog fået en del henvendelser fra folk vedr. manglende undervisningsbeskrivelser, upræcise prøvespørgsmål mv. Jeg kommer til at skrive mere om dette næste år op til eksamensterminen, men vil blot her minde om, at det er vigtigt, at undervisningsbeskrivelsen er udfyldt korrekt. Der er ikke krav til, at den er udformet på en bestemt måde, men der er krav om, at den for hvert større undervisningsforløb indeholder følgende punkter (jf. Eksamensbekendtgørelsen):

  • Emnets titel
  • Beskrivelse af indhold
  • Omfang
  • Særlige fokuspunkter
  • Væsentlige arbejdsformer.

UVM - Skabelon til undervisningsbeskrivelse 

Mht. prøvespørgsmål og udformningen af disse kan man læse om kravene i vejledningerne til læreplanerne, som ligger på følgende tre links (alt efter skoleform og niveau):

Stx: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017

Hhx: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hhx-laereplaner-2017

Valgfag: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/valgfag-laereplaner-2017

4. F&A (Fragen und Antworten)

a. Må opgave 1-4 i den skriftlige eksamensopgave for tysk fortsætter A stx besvares på tysk?

Nej, det må de ikke.

b. Hvad må eleverne medbringe til eksaminationen?

I princippet alt, hvad de må have med i forberedelsen, men det er en utrolig dårlig idé. Bed i stedet eleverne om at skrive (få) noter på et stykke papir, så de viser, at de kan tale frit.

5. Særlige opmærksomhedspunkter for det kommende skoleår

a. Latinske betegnelser i eksamensopgaverne

Latinske betegnelser bruges nu uden danske oversættelser i de skriftlige eksamensopgaver (jf. opdatering af vejledningen til læreplanen, juni 2020). Husk at bruge de latinske betegnelser i undervisningen, så eleverne vænnes til også selv at bruge dem.

b. Udvidet infinitiv

Dette emne er også muligt prøveemne. Husk at medtage dette i undervisningen i 3.g., da eleverne kan blive prøvet i det til eksamen (som det var tilfældet i dette års eksamensopgave til stx fortsætter d. 25/5). Hvilke emner, der kan komme opgaver i, kan man læse i vejledningen til læreplanerne.

 

6. Henvisninger til arrangementer, rapporter mm.

Arrangementer:

a. Generalforsamlingskursus i Tysklærerforeningen for Gymnasiet& HF afholdes i Middelfart fredag den 29/10-21. Kurset har overskriften ”Karrierelæring – tysk som tillægskompetence”. For nærmere detaljer og program – se foreningens facebook-side.

b. Handelsskolerens Tysklærerforening holder årsmøde d. 8. – 11. september 2021 i Husum. For nærmere detaljer og program - se foreningens facebook-side her.

c. Symposion ”CLIL på tværs af uddannelsesniveauer”

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk afholder d. 24. og 25.8. 2021 kl. 16-18.30 symposiet ”CLIL på tværs af uddannelsesniveauer”. Symposiet afholdes online og er gratis. Tjek programmet og tilmeld dig her.

Formålet med symposiet er at danne et CLIL-netværk på tværs af uddannelsesniveauer, at dele eksisterende viden og erfaringer på tværs af uddannelsesniveauer og at drøfte hvad der er behov for og hvordan vi kunne gå videre.

d. Nordisk konference om mundtlighed/mundtlig kommunikation

D. 28. -29. oktober afholder NCFF holder sammen med Fremmedspråksenteret i Norge og Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ved Uppsala Universitet en fællesnordisk hybridkonference med temaet mundtlighed/mundtlig kommunikation i fremmedsprogsundervisningen på tværs af uddannelsesniveauerne. Konferencen foregår 9-16 og foregår i København og online. Se her.

Artikler om tyskfagets status

Der har været rigtig mange artikler om tyskfagets status (og vigtighed) i dette forår. Ministeren var kaldt til samråd d. 29. april i kølvandet på debatten om tyskfaget forårsaget af en folkeskolelærer, der foreslog tyskfaget afskaffet, og i forbindelse hermed er der blevet skrevet mangt og meget om tyskfaget.

Samrådet kan ses eller genses her.

En af dem, der har udtalt sig i flere sammenhænge er Lykke Friis.
Læs interviewet med Lykke Friis i Gymnasieskolen d. 3. maj.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.