Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i tysk - maj 2024

I dette nyhedsbrev orienterer jeg om evaluering af den mundtlige eksamen, F&A i forbindelse med den mundtlige eksamen, skriftlig eksamen og evaluering.

Kære alle

Nu er eksamensplanen offentliggjort. I den forbindelse vil jeg gerne ligesom sidste år evaluere eksamen.

Jeg har afholdt to censorkurser for skriftlige censorer i tysk – det ene kursus for stx-censorer, det andet for hhx-censorer.
Det er eksamenskontoret, der fordeler censoraterne, så alle spørgsmål desangående skal rettes til: gympet@stukuvm.dk.
På censorkurserne diskuterede vi et eksempel på opgave - og hertil, hvad der talte for den ene og den anden karakter. Jeg synes, at vi på begge møder havde nogle rigtig gode diskussioner og regner derfor med, at det bliver en fremadrettet praksis at afholde disse kurser. Det er også en god måde for nye censorer at få en fornemmelse for, hvad man som censor skal have blik for.

I starten af maj afholdt den faglige forening, Tysklærerforeningen for Gymnasiet&HF, et fyraftensmøde om eksamen. Derudover deltog jeg den 28. maj i et fyraftensmøde om den mundtlig eksamen, arrangeret af Handelsskolernes Tysklærerforening. Jeg får en del mails om spørgsmål vedrørende den mundtlige eksamen. Derfor har jeg samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål i en F&A nedenfor.

unpublished

Nyhedsbrevets indhold

1. Evaluering af den mundtlige eksamen

Jeg vil igen i år, bede jer om at evaluere den mundtlige eksamen. Jeg vil dog bede om, at både lærere og censorer udfylder spørgeskemaet ved at klikke her

 

2. F&A i forbindelse med den mundtlige eksamen

Spørgsmål vedrørende den mundtlige eksamen.


I læreplanen står der, at tekstmaterialet ”forsynes med en kort indledning på tysk, og der opgives kun specielt vanskelige gloser og nødvendige realkommentarer. Tekstmaterialet forsynes endvidere med en kort instruks på tysk, der angiver, hvordan eksaminanden skal arbejde med materialet.

Der er i princippet ingen fast formel for, hvordan en instruks skal se ud. Det er dog vigtigt ikke at tage muligheden, for at vise selvstændighed, fra eleverne - hvilket eksempelvis kan blive tilfældet i mere udførlige instrukser.

Af læreplanen følger endvidere: ”Det studerede emne inddrages i præsentationen, som efterfølges af en uddybende samtale på tysk mellem eksaminand og eksaminator om tekstmaterialet og det studerede emne.” Det betyder, at det kan være en god idé at tilføje en formulering i stil med ”Vergleiche den Text mit anderen Texten zum Thema X” for at sikre, at eleven kommer til at tale om mere end én tekst.


I princippet må eleverne have alt det med ind til eksaminationen, som de også må have med ind til forberedelsen. Man skal dog tænke på, hvad der godt for eleverne. I vejledningen står der følgende: ”Eksaminanden kan støtte sig til disposition, talekort eller lignende. Oplæsning herfra tæller ikke positivt i bedømmelsen og vil blot mindske den tid, som eksaminanden har til at vise sin kunnen i forhold til bedømmelseskriterierne. Eksaminanden kan kort citere fra udvalgte tekster for at underbygge væsentlige pointer.”


Jeg får løbende spørgsmål om, hvilke tekster, der er tilladte at bruge som kernestof. Hovedreglen er, at en kernestoftekst er en tysk tekst skrevet af en tysktalende til tysktalende. Man kan derfor ikke bruge tekster, der er særligt tilrettelagt med henblik på at dansktalende lettere ville skulle kunne forstå dem, som kernestoftekster.


Det er tilladt at bruge de samme hjælpemidler som hidtil, fx almindelig stave- og grammatikkontrol i Word, hvor ord markeres med en bølgestreg. Det er ikke tilladt at bruge funktionalitet, der kan omskrive passager, give eleven forslag til andre formuleringer eller generere tekst for eleven. Denne funktionalitet findes bl.a. i Word Editor og må ikke anvendes ved de gymnasiale prøver. Det styrende princip er, at eksaminanderne ikke må bruge programmer og funktioner i programmer, som kan ændre deres tekst-input i væsentlig grad, og at besvarelsen skal være eksaminandens egen, selvstændige besvarelse.


www.uvm.dk kan du finde en hjælpemiddeloversigt. Den findes under Gymnasiale uddannelser / Prøver og eksamen / Regler, orienteringer og nyheder/ Generelle regler og orienteringer.


3. Den skriftlige eksamen i tysk

I år foregår den skriftlige eksamen i tysk på stx den 27. og den 29. maj, mens den skriftlige eksamen på hhx foregår den 3. juni. Prøvesættene offentliggøres umiddelbart herefter på prøvebanken (samme dag eller dagen efter). Jeg håber, at også tysklærere, der ikke har tysk A-elever vil orientere sig i dem, da man jo sagtens kan bruge teksterne og opgaverne i andre sammenhænge end lige den skriftlige eksamen. Når de endelige karakterer for prøverne er kommet (i starten af det nye skoleår), laver jeg en evaluering af prøvesættene, som man med fordel kan orientere sig i. Evalueringerne kommer til at ligge her på uvm.dk under Gymnasiale uddannelser / Prøver og eksamen / Tilrettelæggelse og afholdelse af prøver / Evaluering af skriftlige prøver.

 

Jeg ønsker jer alle en rigtig god eksamensperiode.

Med venlig hilsen

Louise Ebbesen Nielsen - Fagkonsulent i tysk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.